A’ lorg Zemo

Additional Info

 • Ainm: A’ lorg Zemo
 • Ìre CEFR: A1
 • Dimeinsean-cànain - Sgil(ean): Leughadh, sgrìobhadh, èisteachd, labhairt
 • Ùine: 5 x 60 mionaidean
 • Cànan amais: Beurla
 • Goireasean TFC:
  • Eadar-lìon (le WiFi ma ghabhas seo dhèanamh).
  • Videos:
   • https://www.youtube.com/watch?v=2mkb0gw_oRQ
   • Taoitear BitStrips sam bith ann an cànan L1 (airson oileanaich òga) no L2 (airson oileanaich as sine)
   • Taoitear GoAnimate ann an cànan L1 agus / no L2 (‘s dòcha a’ cleachdadh PowToon no Moovly)
  • Faclair dà-chànanas air loidhne, PC, proiseactar agus / no bord-d
  • Laptop no fònaichean-làimhe aig na h-oileanaich fhèin ma tha iad aca
 • Comansan TFC: • A’ cleachdadh an eadar-lìon gus fiosrachadh sònraichte a lorg • A’ cleachdadh goireasan TFC airson giullachd-teacsa • A’ cleachdadh am PC airson adhbharan foghlaim
 • Suidheachadh / tèama(n): Seòmhraichean taighe
 • Riatanas no ro-ghoireasan toraidh: • Feumaidh na h-oileanaich a bhith eòlach air briathrachas a’ chuspair ‘seòmhraichean taighe’ • Feumaidh na h-oileanaich a bhith eòlach air roimhearan a’ comharrachadh àitichean • Feumaidh na h-oileanaich a bhith eòlach air an trath làthaireach leanntainneach • Feumaidh na h-oileanaich a bhith eòlach air bathar-bog air loidhne BitStrips no GoAnimate
 • ‘S urrainn dhomh…:
  • Mi fhèin agus daoine eile a chur an aithne a chèile
  • Ceistean a thogail agus a fhreagairt mu fhiosrachadh pearsanta mar àite-fuirich, daoine aig a bheil mi eòlach agus rudan a tha agam
  • Conaltradh sìmplidh a dhèanamh cho fad ‘s a tha an com-pàirtiche eile a’ labhairt gu slaodach agus gu soilleir agus a tha deònach mo cuideachadh
  • Stiùireadh simplidh agus soilleir a thuigsinn agus a leanntainn
  • Abairtean simplidh furasta a chleachdadh agus a thuigsinn
 • Toradh: A’ cruthachadh dealbhan-èibhinn gus an cuideachadh briathrachas Beurla a chleachdadh (seòmhraichean taighe agus roimhearan agus gràmar freagrach (trath làthaireach leanntainneach)
 • Riatanas no ro-ghoireasan toraidh:
  • Feumaidh na h-oileanaich a bhith eòlach air briathrachas a’ chuspair ‘seòmhraichean taighe’
  • Feumaidh na h-oileanaich a bhith eòlach air roimhearan a’ comharrachadh àitichean
  • Feumaidh na h-oileanaich a bhith eòlach air an trath làthaireach leanntainneach

  Feumaidh na h-oileanaich a bhith eòlach air bathar-bog air loidhne BitStrips no GoAnimate

 • Modh-obrachaidh:

  Leasan 1 – ro-ràdh

  • Àm cuimhneachaidh
   • Bidh na h-oileanaich ag ath-sgrùdadh briathrachas co-cheangailte ri seòmhraichean an taighe
   • Bidh na h-oileanaich a’ sgrìobhadh co-dhiù aon seantas leis gach facal gus a mhìneachadh
   • Bidh na h-oileanaich agus an tidsear ag ath-sgrùdadh an trath làthaireach leanntainneach
  • Bidh na h-oileanaich a’ coimhead air na bhideothan a leanas:
   • https://www.youtube.com/watch?v=2mkb0gw_oRQ (5 mionaidean mu cleachdadh BitStrips gus dealbh-èibhinn a chruthachadh
   • https://www.youtube.com/watch?v=OUFRd0vXq1w (8 mionaidean gus dealbhan anamanachadh le GoAnimate
   • agus / no taoitear BitStrips no GoAnimate eile ann an L1

  Leasan 2 Ro-ràdh

  • Bidh an tidsear a’ mìneachadh feumalachdan an obair
   • BitStrips: cuir ri chèile dealbh-èibhinn de 6 dealbhan le
    • 1 dealbh leis na ceistean:
     • Càite a bheil Zemo? Agus dè tha e a’ dèanamh?
     • 5 dealbhan a’ taisbeanadh 5 pàirtean eadar-dhealaichte den taigh a’ cleachdadh 5 roimhearan diofraichte
     • Bu chòir seantans a’ mìneachadh dè tha Zemo a dhèanamh a bhith aig co-dhiù 2 dhuibh
   • GoAnimate
    • Dèan fiolm goirid de bhriathrachas agus gràmar
  • Bidh an tidsear a’ taisbeanadh pròiseas air am PC / bòrd-d
   • A thaobh BitStrips faodaidh an tidsear an dealbh-pearsa a rinn e / i roimhe
  • Bidh an tidsear a’ taisbeanadh an clàr sgrùdaidh (faic gu ìosal) gus am bi fios aig na h-oileanaich air am measadh

  Leasan 3 & 4 An obair fhèin

  • Fo stiùireadh an tidseir bidh na h-oileanaich a’ cruthachadh agus a’ deasachadh an dealbhan-èibhinn / fiolmaichean aca, a’ cleachdadh bathar-bog BitStrips no GoAnimate
  • Faodaidh oileanaich an dealbh-pearsa aca fhèin a chruthachadh
  • Ma bhios na h-oileanaich a’ cleachdadh GoAnimate, bidh na h-oileanaich a’ sgrìobhadh nan sgeulachdan aca fhèin ron chlàradh air an app.
  • Bidh na dealbhan-èibhinn agus fiolmaichean gan cuir dhan tidsear tron App fhèin, gus an gabh e comharrachadh agus measadh

  Leasan 5 – Taisbeanadh agus measadh

  • Bidh na oileanaich a’ taisbeanadh an dealbhan-cluiche air a’ phroiseactar / a’ bord-d
  • Bidh oileanaich agus an tidsear a’ taghadh am fear as fhèarr, tro lìonadh a’ chlàir a leanas:

  Ath-sgrùdadh

  • (Chaidh an clàr seo a thaisbeanadh dha na h-oileanaich aig toiseach an obair gus am bi fios aca a thaobh a’ mheasaidh)
  • Bidh an tidsear gan sgrùdadh a rèir nan taisbeanaran de shoirbheachas gu ìosal a chaidh a mhìneachadh dhan na h-oileanaich
  • Bidh comharra eadar 1 agus 5 ann airson gach taisbeanar

  A bharrachd air na comharran, gheibh na triùir oileanaich as fhèar bonn oir, airgead no umha agus 2, 1.5 no 1 comharra a bharrachd airson an ath deuchainn

 • Roinn dreuchdan (roghainneil): Gach oileanach fa leth, paidhrichean no buidhnean beaga a rèir a’ chlais
 • A’ daingneachadh gnìomhachdan a tha air a mholadh no plana leamhainn:

  Obair cuimhneachaidh

  • Tha ath-sgrùdadh an trath làithearach leanntainneach anns gach leabhar cànain aig gach ìre

  Gach seachdain faodaidh oileanaich seantansan a sgrìobhadh gus briathrachas an seachdain ron sin ath-sgrùdadh

 • Factaran pisich no slatan-tomhais measaidh:

  Bidh oileanaich gam measadh a rèir nan taisbeanaran a leanas:

  • Comasan cànanach
   • Tha iad a’ cleachdadh briathrachas freagrach
   • Tha iad a’ cleachdadh an trath làithearach leanntainneach
   • Tha am fuaimneachadh aca ceart
   • Tha iad gam fèin-ceartachadh agus a’ tuigsinn gu bheil mearachdan nam pàirt den pròiseas ionnsachaidh
  • Comasan digiteach

  Tha iad a’ cruthachadh an toradh targaidh agus mar sin a’ cleachdadh goireasan TFC gu soirbheachail

  • Comasan sòisealta
   • Tha na h-oileanaich air a bhith modhail
   • Tha na h-oileanach air an obair de dh’oileanaich eile a sgrùdadh
   • Tha na h-oileanaich ag ceartachadh an obair aca fhèin cho math ri obair nan oileanaich eile

  Tha na h-oileanaich a’ gabhail ri breithneachadh oileanaich eile

 • Ùghdarran: • Antonio Cantero Ramírez. • María del Carmen Caravaca Vargas. • Raúl Ruiz-Cecilia.
 • Buidheachas: Carla Marello
 • Oidheaman practaigeach do luchd-teagaisg:

  Gus dàil a sheachnadh ann an leasachadh nan leasanan bu chòir nam bhideothan luachdachadh a-nuas ro-làimh

  Bu chòir eisimpleirean de dhealbhan-èibhinn / fiolmaichean luachdachadh a-nuas ro-làimh cuideachd. Cha bhi an eadar-lìon an-còmhnaidh ag obair

 • Faclan modh-obrach no teagaisg a bharrachd:
  • Tha BitSrips / GoAnimate
   • Spòrsail, furasta ri cleachdadh, imfhiosach
  • Tha GoAnimate
  • Uidheamaichte le ceòl agus goireasan clàraidh
 • Mìneachadh de dheagh-ghnè na obair seo:
  • Tha an obair seo airson coimeasan cànanach, sòisealta agus digiteach a leasachadh
  • Tha e furasta agus spòrsail agus mar sin bidh na h-oileanaich toilichte agus brosnaichte tron obair
  • Tha e ag amas air soirbheachas
 • Buaidh air beachdan agus air modhan-teagaisg:
  • A’ brosnachadh thidsearan ann an cleachdadh TFC ann an clas cànain

  A’ brosnachadh thidsearan gus TBLT agus CEFR a chleachdadh ann am modh-teagaisg

 • Adhbharan tras-aiseig an obair:
  • Tha an gràmar agus briathrachas anns an obair seo a’ nochdadh anns gach clàr-obrach nàiseanta no program de chànanan cèin
  • Faodaidh an obair seo atharrachadh gus am bi e freagrach airson ìrean CEFR eile
 • Adhbharan agus / no bun-fhiosrachadh teòirideach an obair: • • A’ cleachdadh TBLT airson ìrean cumanta CEFR • Coimeasan bunaiteach mar bun-stèidh de mhodh-teagaisg as ùire • TFC mar goireas airson teagasg agus ionnsachadh

Tasks By Country