A’ fàs uaine!

Additional Info

 • Ainm: A’ fàs uaine!
 • Ìre CEFR: A2, B1
 • Dimeinsean-cànain - Sgil(ean): Èisteachd Labhairt Sgrìobhadh
 • Ùine: 2 x 45 mionaidean
 • Cànan amais: Beurla no cànan sam bith
 • Goireasean TFC:

  nohttp://www.jukeboxprint.com/editor/poster_creator.php

  eisimpleirean de phostairean

 • Comansan TFC: • Nì sgathan de fhacail • Cluich geama slaod agus leig às • Cruthaich taisbeanaidh labhairt no comaig no balla eadar-ghnìomhach • Cleachd fiosrachadh gus obair a dhèanamh • Cruthaich postair air loidhne
 • Suidheachadh / tèama(n): Ath-chuairteachadh
 • Riatanas no ro-ghoireasan toraidh: Gus an leasan a thoirt seachad bidh feum air IWB cho math ri coimpiutairean airson an luchd-ionnsachaidh gus bathar-bog saor molaichte a chleachdadh ann an clasaichean. Bu chòir dha chunntas a bhith aig oileanaich.
 • ‘S urrainn dhomh…:
  • Notaichean no teachdaireachdan goirid a sgrìobhadh
  • Teachdaireachdan agus caismeachdan simplidh a thuigsinn
  • Paragrafan agus abairtean cumanta a thuigsinn
  • Conaltradh simplidh a dhèanamh far am bi fiosrachadh bunaiteach air iomlaid
  • Abairtean agus seantansan a chleachdadh gus cuspairean simplidh a mhìneachadh
 • Toradh: Bidh luchd-ionnsachaidh comasach postair no taisbeanadh clàraichte no comaig a dhèanamh gus cudromachd ath-chuairteachadh a mhìneachadh
 • Riatanas no ro-ghoireasan toraidh:

  Gus an leasan a thoirt seachad bidh feum air IWB cho math ri coimpiutairean airson an luchd-ionnsachaidh gus bathar-bog saor molaichte a chleachdadh ann an clasaichean. Bu chòir dha chunntas a bhith aig oileanaich.

 • Modh-obrachaidh:
   
  Cuairt ro-obair
  Obair 1:  Bidh an tidsear a’ taisbeanadh slaigd PPT le soidhne de ath-chuairteachadh agus a’ faighneachd dè th’ ann
  GR recycle symbolObair 2: bidh oileanaich a’ smaoineachadh mu ath-chuairteachadh rudan ri ath-chuairteachadhagus a’ cleachdadh Wordle  (http://www.wordle.net) no Tagul (http://tagul.com ) an uair sinn nì iad coimeas sa chlas
  GR go green 2
  Obair 4 Bu chòir dha na h-ioleanaich ceangal a dhèanamh eadar facail agus am mìneachaidhean air slaigd PPT no air duilleag-obrach
  Screenshot 2016 05 09 18.10.21
   
  Obair  5: èisteachd ris an òrain https://www.youtube.com/watch?v=wtoeZ9Nkeqk
  Sgrìobh co-dhiù dà mholadh mu ath-chuairteachadh mu lùghdachadh, ath-chleachdadh agus ath-chuairteachadh molaichte ann an òrain
  Cearcall Obair
  Activity 6: Ann am buidheann bu chòir dha na h-oileanaich soilleireachadh airson a’ choimhearsnachd no sgoil a bheachdachadh gus ath-chuairteachadh /  ath-chleachdadh agus lùghdachadh a bhrosnachadh. Cleachd voki (www.voki.com) no penzu (www.penzu.com) no toondoo (www.toondoo.com) gus iomradh a thoirt air na toraidhean san chlas. Taisbeanaidh na toraidhean agaibh dha chlasaichean eile san sgoil gus cudromachd ath-chuairteachadh a thogail.
  Focas cànain
  Obair 7:  Bidh eismpleirean de mhodh àithneach a thoirt dha oileanaich
  verb

  recycle

  reduce

  reuse

  don’t + verb

  don’t recycle

  don’t reduce

  don’t reuse

  Let’s + verb

  Let’s recycle

  Let’s reduce

  Let’s reuse

  Subject + should + verb

  You should recycle

  You should reduce

  You should reuse

   
  Obair 8: 
  Bidh oileanaich a’ sgrùdadh postairean air ath-chuairteachadh agus a’ beachdachadh cànain cho math ri feartan na feadhain math agus dona (m.e. sluaigh-gairm, dathan, dealbhan)
  Screenshot 2016 05 09 18.10.32
  Obair 9:
  Ann an buidhnean bidh oileanaich a’ cleachdadh a’ mhodh àithneach gus postair airson an sgoil a chruthachadh agus cudromachd ath-chuairteachadh a thaisbeanadh. Cleachd
  Bidh iad gan taisbeanadh dhan chlas agus an uair sin a’ taghadh am fear as fhèarr
   
 • Roinn dreuchdan (roghainneil): Buidheann
 • A’ daingneachadh gnìomhachdan a tha air a mholadh no plana leamhainn:

  B’ urrainn dhan tidsear na goireasan a leanas a chleachdadh gus a’ chuspair a leasachadh:

  http://ebooks.edu.gr/2013/books-pdf.php?course=DSGYM-A114  (THINK TEEN 1 – ADVANCED , WB Tasks: p.78-9, Obair 4 agus 5 airson modh àithneach agus 1, 2 agus 3 airson leasachadh briathrachais) 

 • Factaran pisich no slatan-tomhais measaidh:

  Rinn na h-oileanaich math nuair a ruigidh iad gu soirbheachail slatan-tomhais an leasain agus a’ cruthachadh bhideo, coimeag, postair, sgeulachd goirid, bileag gus ath-chuairteachadh a leasachadh. Bidh an tidsear a’ cleachdadh sgrùdadh dìreach gus soirbheachas a mheasadh a rèir nan slatan-tomhais a mhìneachadh gu ìosal agus a’ toirt foirm fhèin-sgrùdadh dha na h-oileanaich airson dèanamh cinnteach gu bheil iad a’ ruigsinn nan slatan-tomhais CEFR airson an leasan seo a rèir nan toraidhean ‘b’ urrainn dhomh …’

  Rinn oileanaich math nuair

  • Susbaint

  Tha iad a’ cruthachadh bhideo / coimeag / postair / sgeulachd goirid / bileag a thaobh ath-chuairteachadh

  • Briathrachas

  Tha iad a’ cleachdadh briathrachas agus abairtean co-cheangailte ri ath-chuairteachadh

  • Fileantachd

  Tha iad comasach bruidhinn gun dìth fhaclan no cus mearachdan

  • Co-leanailteas

  Tha iad comasach ceangail a dhèanamh eadar seantanan agus a’ cleachdadh naisgearan tric is minig

  • Eadar-obrachadh

  Tha iad nam com-pàirtichean de bhuidheann mòr is beag agus a’ beachdachadh agus a’ gabhail ri beachdan daoine eile

  • Fuaimneachadh

  Tha iad comasach faclan fhuaimneachadh gu ceart agus comasach mearachdan co-obraichean as miosa a chur chuirt 

 • Ùghdarran: Vasiliki (Bessie) Gioldasi, Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
 • Oidheaman practaigeach do luchd-teagaisg:

  Bu chòir dha na tidsearan cunntasan a chruthachadh ro-làimh gus dàil a sheachnadh ann an obair. Bu chòir dha na h-oileanaich a bhith eòlach air am bathar-bog agus goireasan TFC ron leasan seo.Gabh an obair seo atharrachadh a rèir goireasan agus ùidh nan oileanaich.

  Tha an clàr-teagaisg ga thoirt seachad ach gabh seo atharrachadh a rèir ìre nan oileanaich agus goireasan TFC, ullachadh agus goireasan

 • Faclan modh-obrach no teagaisg a bharrachd:

  Tha an leasan seo ag amas air togail beachdan agus luachan. Chaidh e a chruthachadh gus a bhith na inntrigidh cuspair de ath-chuairteachadh de oileanaich de 12 bliadhna a dh’aois gun a bhith a’ leasachadh a’ chuspair. 

 • Mìneachadh de dheagh-ghnè na obair seo:

  Stèidhichte air goireasan a chaidh cleachdadh ann an treanadh thidsearan Beurla anns a’ Ghreug. Chaidh seo a chleachdadh gus TBLT a mhìneachadh anns a’ chiad bhliadhna den Gymnasio (a’ chiad dà bhliadhna den àrd-sgoil) anns a’ Ghreug ann an clas a chaidh sgrùdadh le Comhairle Sgoiltean Beurla agus tidsearan Beurla. Chaidh seo a chleachdadh agus luachadh ann an dòighean teagaisg eadar-dhealaichte. Tha e stèidhichte air an abairt aig Willis ‘cleachd an leabhar gu subailte - ann an obraichean’ (Willis 2006). Chaidh seo a chruthachadh gus comasan cananach agus sòisealta a bhrosnachadh ann an tuigsinn ath-chuairteachadh

 • Buaidh air beachdan agus air modhan-teagaisg:

  Tha iomadh goireas air loidhne a bhios freagrach airson luchd-ionnsachaidh a ghabhas cleachdadh le tidsearan. Tha tidsearan a’ fàs eòlach air goireasan agus modh-teagaisg TBLT. 

 • Adhbharan tras-aiseig an obair:

  Tha an obair seo a’ cleachdadh goireasan air loidhne. Tha ath-chuairteachadh na chuspair anns a’ mhòr chuid de chlàran teagaisg agus mar sin gabh seo atharrachadh gu math furasta

 • Adhbharan agus / no bun-fhiosrachadh teòirideach an obair: Tha an obair seo stèidhichte air an trì pàirtean (ro-ràdh, obair agus fòcas cànain) de Willis & Willis air dòigh teagaisg agus ionnsachaidh
 • Preferencial target age group(s): Young learners and high school students

Tasks By Country