Faigh luaidh do chèile air ais

Additional Info

 • Ainm: Faigh luaidh do chèile air ais
 • Ìre CEFR: B1, B2
 • Dimeinsean-cànain - Sgil(ean): Sgrìobhadh Èisteachd labhairt
 • Ùine: 4 x 45
 • Cànan amais: Beurla no cànan sam bith
 • Goireasean TFC:
  Agus taghadh eadar
 • Comansan TFC: • A’ cleachdadh leabhar latha air loidhne gus beachdan a thoirt seachad • Ag obair a-mach òrdugh nan dealbhan agus a’ beachdachadh air stoiridh • A’ coimhead air bhideo agus facail òrain air an eadar-lìon • A’ dèanamh farpais-cheist air Google Drive • A’ cruthachadh cunntas-bheachd air Polldaddy • A’ cruthachadh sgathan facail le Wordle no Tagul • A’ taghadh eadar caochladh de goireasan TFC gus teachdaireachd sgrìobhte / dealbh / card-d / bhideo no sreath dhealbhan-èibhinn a chruthachadh
 • Suidheachadh / tèama(n): A’ sgrìobhadh litir no teachdaireachd rid ghràdh
 • Riatanas no ro-ghoireasan toraidh: Gus an leasan seo a theagasg tha feum air IWB cho math ri coimpiutairean / tablaidean airson an luchd-ionnsachaidh gus an gabh am bather-bog saor a chleachdadh. Feumaidh na h-oileanaich cunntasan a chruthachadh airson a’ bhathar-bog seo
 • ‘S urrainn dhomh…:
  • Na prìomh puingean de bhideo air cuspair air a bheil ùidh pearsanta agam a thuigsinn
  • Tuaireasgeul de fhaireachdainn no miannan ann an litrichean pearsanta a thuigsinn
  • Teacs le rosgrann co-cheangailte a sgrìobhadh air cuspair air a bheil ùidh agam
  • Sgeulachd den fiolm (no bhideo) ath-aithris agus mo fhaireachdainn a mhìneachadh
  • Mo bheachdan agus fhaireachdainn a mhìneachadh ann an dòigh simplidh
  • Pàirt a ghabhail ann an conaltraidh mu chuspair air a bheil eòlas pearsanta agam gun ullachadh
 • Toradh: Teachdaireachd (labhairt, sgrìobhte no air bhideo) a’ cleachdadh co-dhiù aon goireas TFC
 • Riatanas no ro-ghoireasan toraidh:

  Gus an leasan seo a theagasg tha feum air IWB cho math ri coimpiutairean / tablaidean airson an luchd-ionnsachaidh gus an gabh am bather-bog saor a chleachdadh. Feumaidh na h-oileanaich cunntasan a chruthachadh airson a’ bhathar-bog seo

 • Modh-obrachaidh:

  Ro-obair

  Obair 1: Dè an ceangal eadar na faclan seo agus seachnadh

  Tha thu air seachnadh le cuideigin air a bheil gràdh mhòr agad. Cleachd na faclan ann an clàr gu ìosail gus seantasan a chruthachadh agus am faireachdainn agad a mhìneachadh ann am paragraph goirid le Penzu (http://penzu.com). Co-obraich le oileanaich de ghnè eadar-dhealaichte. Èist ri beachdan an co-obraiche agus innse dha no dhi ma bhios iad math gu leòr gus faighinn air ais ris no rithe

  Faclan ri cleachdadh

  Fuar Milis faclan gàirdean luaisg spìocach smaoinich traogh cùm

  Obair 2 – Dè an stoiridh a th’ agad

  Dh’ullaich an tidsear sreath-dealbh le goireas sreath-dhealbh - mar Cogger (http://chogger.com). Tha na dealbhan ag innse sgeulachd cleachdte air bhideo ciùil agus tha iad troimh-chèile, chaidh na dealbhan a thogail bho bhideo ciùil air YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=m20BTdy9FGI).

  Bidh na n-oileanaich nam buidhnean beaga (3 - 4 anns gach buidheann) agus a’ toirt dha làrach-lìn an sreath-dhealbh (http://cho.gr/Yofs5). Bu chòir dha na h-oileanaich obrachadh a-mach an sgeulachd slàn agus aig an deireadh bidh iomlaid de na sgeulachdan ann.

  Eisimpleir de sreath-dealbh Chogger:

  HE fig 1

  Obair 3

  Coimhead air a’ bhideo ciùil air Youtube agus obrach a-mach an òrdugh ceart

  Watch the music video clip on YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=m20BTdy9FGI) an uair sin innis dhan chlas dè an sgeulachd a tha nas coltaiche na an bhideo fhèin

  Obair 4

  Coimhead air a’ bhideo agus a’ ciùilhttp://batlyrics.net/dear_darlin-lyrics-olly_murs.htmlagus dean nan ceisteachean ullaichte aig https://docs.google.com/forms/d/1IZZ-emAnlI0ozHq5hxedwh5xddrgRHBqCxfdQO_HQR8/viewform.

  Òrdadh an obair

  Obair 5

  Coimhead air a’ phàirt a leanas bho ‘Notting Hill’ le Hugh Grant agus Julia Robers air Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=GowL3gRf8hY) agus cuir freagairt fa leth air https://polldaddy.com/poll/8224408agus beachdaich na toraidhean san chlas

  Obair 6:Mìnicheadh

  Cruthaich dà sgothan-facail le Wordle (http://www.wordle.net) no Tagul (http://tagul.com) aon airson William Thacker (Hugh Grant) agus fear eile airson Anna Scott (Julia Roberts) a’ cleachdadh buadhairean gus mìneachadh ciamar a tha iad a’ faireachdainn

  Obair 7:Ciamar a gheibh thu an luaith air ais?

  Tagh an dòigh agad fhèin gus an luaith agad fhaighinn air ais. Cruthaich teachdaireachd (labhairt, sgrìobhte no bhideo) a’ cleachdadh co-dhiù aon de na goireasan TFC a leanas:

  Dòighean conaltraidh
  Letterpop (http://letterpop.com) gus teachdaireachd sgrìobhte le dealbhan a chruthachadh.  

  Imagechef (http://www.imagechef.com) gus teachdaireachd dealbh a chruthachadh le atharrachaidhean agad fhèin air an dealbh agus le teachdaireachd beag sgrìobhte na bhroinn

   
  Smilebox (http://www.smilebox.com) gus cairt-d le teachdaireachd agad fhèin a chruthachadh  
  Animoto (http://animoto.com) gus teacsa bhideo a chruthachadh  

  Photoshow (http://www.photoshow.com) gus teachdaireadh dealbh a chruthachadh le teacsa agad fhèin le builean eile

   
  Pixton (www.pixton.com) gus teachdaireachd sreath dealbh a chruthachadh  
  Domo Animate (http://domo.goanimate.com) gus sgeulachd beòthail a chruthachadh  
  Power Point, Prezi (http://prezi.com) no Brainshark (http://www.brainshark.com) gus teachdaireachd labhairt a chruthachadh le faidhle fuaim leis an gutha gad fhèin. Gus faidhle fhuaim a chruthachadh agus sabhlachadh cleachd Vocaroo (http://vocaroo.com).  

  Obair 8: Bho òran gu litir

  Tha thusa nad sheinneadair. Tha thu airson litir a’ sgrìobhadh gus na beachdan a thoirt seachad agus coisrig òran ri do luaidh. Tha na litrichean air an cruinneachadh, gun ainm, agus ga leughadh gus am fear as fhèarr a thaghadh

  Fòcais cànain

  Obair 9

  Tha an òran seo coltach ri litir. Èist ris an òran a-rithist agus còmhla ri cuideigin eile gus na feartan eadar-dhealaichte ainmeachadh ann an litir ciùil seo (1 – 6) a’ cur an abairt bhon òran ann an àite ceart

  The song resembles a letter. Listen to the song again and with a partner put in order the different functions the singer uses in his musical letter (1-6) supplying the corresponding phrases used in the lyrics.

  òrdugh Feart (ann an gnìomhairean) Abairtean cleachdte
    Tha e duilich  
    Tha e a’ mìneachadh  
    Tha e a’ cuimneachadh  
    Tha e air leisgeul iarraidh  
    Tha e air faoisid a dhèanamah  
    Tha e a’ gealltainn  

  Obair 10

  (Bidh an tidsear ag ullachadh graf le Microsoft Smart Art Graphic no goireas mar sin)

  Tha an clàr gu ìosal a’ sealltainn structar de litir pearsanta. Ann am buidnean cuir na gnìomhairean bho obair 9 anns na bocsaichean, a thoirt seachad eisimpleirean de dh’òraid.

  Nota: Tha na bogsaichean dathte a’ sealltainn fiosrachadh den aon seòrsa, tha na bogsaichean falamh air an taobh deas gan lionadh le eismpleirean bhon òraid. Faodaidh thu cur ris, toirt air falbh no bogsaichean a dheasachadh.

  Pàirtean den litir feartan Facail den òrain

   

  Obair 11

  Tha thu ag ionndrainn do chèile gu mòr. Tha thu airson a bhith ann an conaltradh le cairt airson rudegin faighneachd ach chan eil thu cinnteach. Cleachd Smilebox http://www.smilebox.com gus cairt a chruthachadh le teachdaireachd  a thòisicheas le shaoillinn … Cuimnich a bhith soillear ach modhail 

 • Roinn dreuchdan (roghainneil): Paidhrichean / buidnean
 • A’ daingneachadh gnìomhachdan a tha air a mholadh no plana leamhainn:

  Tha an obair anns an pàirt focas cànain airson eòlas ùr ath-sgrùdadh. A bharrachd air sin, tha an graf ann an obair 10 na eisimpleir de litir agus cothrom airson oileanaich coimeas a dhèanamh leis a’ mhodail (bhon facail nan òrain).

 • Factaran pisich no slatan-tomhais measaidh:

  Rinn iad math nuair a rinn iad an obair leis na goireasan TFC gu soirbheachail. Dh’fhaoidte an tidsear foirm fhèn-sgrùdadh a thoirt leotha airson dèanamh cinnteach gun do lìon iad na slatan-tomhais airson an leasan seo mar a leanas

  • ‘s urrainn dhomh na prìomh puingean de bhideo air chuspair air a bheil ùidh a thuigsinn
  • ‘s urrainn dhomh na faireachdain daoine eile a thuigsinn
  • ‘s urrainn dhomh litrichean pearsanta a sgrìobhadh le fiosrachadh agus eòlas
  • ‘s urrainn dhomh sgeulachd den fhiolm (no bhideo) a thuigsinn agus na beachdan agam fhèin a mhìneachadh
  • ‘s urrainn dhomh mo bheachdan a mhìneachadh
  • ‘s  urrainn dhomh bruidhinn air cuspair air a bheil mi eòlach
 • Ùghdarran: Vasiliki (Bessie) Gioldasi, M.Ed Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. Dr. Ioannis Karras Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
 • Buidheachas: Stèidhichte air obair le Ms Mrianthi Kodadaki EFL State school Advisor of Ilia
 • Oidheaman practaigeach do luchd-teagaisg:

  Gabh cuid de dh’obair a chleachdadh mar obair dachaigh mura h-eil ùine gu leòr agaibh. Ann an obair 7 tha liosta de ghoireasan TFC a mholadh. Gabh an obair seo cleachdadh aig ìrean eadar-dhealaichte a rèir suidheachadh sònriachte an tidseir fhèin. Bu choir dha na h-oileanaich eòlach air bather bog ro chleachdadh sa chlas

 • Faclan modh-obrach no teagaisg a bharrachd:

  Tha an leasan seo stèidhichte air òran ainmeil (Dear Darling). Tha cuspair de sgaradh gu math cumanta ann an òrain agus dh’ fhaodaidh an tidsear eisimpleirean eile a lorg

 • Mìneachadh de dheagh-ghnè na obair seo:

  ‘s ann stèidhichte aig goireasan cleachdadh airson treanadh thidsearan cànain gus dòigh ùr a chleachdadh gus sgrìobhadh a bhrosnachadh ann an òighridh

 • Buaidh air beachdan agus air modhan-teagaisg:

  Tha iomadh goireas air loidhne ann a ghabhas chleachdadh airson suidheachaidhean teagaisg eadar-dhealaichte. Bu choir dha na tidsearan a bhith eòlach air cleachdadh modh-obrachd TBLT agus an cearcall de trì obraichean

 • Adhbharan tras-aiseig an obair:

  Tha an obair seo a’ gabhail a-steach iomadh goireas air loidhne a tha freagrach airson òighridh. Tha an cuspair de gaol agus sgaradh gu math cumanta agus a’ nochdadh ann an cànanan agus cultaran ged nach eil e cumanta ann an teagaisg chànanan eile.

  Nota: ‘s dòcha gu bheil an cuspair seo cugallach airson oileanaich bho dhùthannan / cultaran eadar-dhealaichte

 • Adhbharan agus / no bun-fhiosrachadh teòirideach an obair: ‘s ann stèidhichte air cearcall de tri obraichean (ro-ràdh, obair agus focas cànain) aig Willis & Willis a thaobh teagasg agus ionnsachadh tha an obair seo

Tasks By Country