A’ taisbeanadh a’ bhaile

Additional Info

 • Ainm: A’ taisbeanadh a’ bhaile
 • Ìre CEFR: A2, B1
 • Dimeinsean-cànain - Sgil(ean): Sgrìobhadh/ Leughadh / labhairt
 • Ùine: 4 / 5 * 50 mionaidhean
 • Cànan amais: Beurla
 • Goireasean TFC:

  Eadar-lìon, faclair air loidhne le mìneachaidhean, coimpiutair, dealbhan Google, faclairean air loidhne, Wikipedia no làrach-lìn mar seo eile, làraich-lìn a’ bhaile, YouTube, blog

 • Comansan TFC: A’ cleachdadh an eadar-lìon gus fiosrachadh sònraichte a lorg A’ cleachdadh giullachd-teacsa TFC A’ cleachdadh program gus blog a chruthachadh
 • Suidheachadh / tèama(n): Blog-siubhail air a’ bhaile agaibh fhèin airson oileanaich eile
 • Riatanas no ro-ghoireasan toraidh: Feumaidh na h-oileanaich a bhith eòlach air briathrachas a’ chuspair agus air cruthachadh blog air Wordpress, tumblr no guora
 • ‘S urrainn dhomh…:
  • Fiosrachadh sònraichte a lorg ann an stuthan làitheil mar sanasan agus irisean, clàran-bìdh, clàran-ama
  • Teacsa furasta a thuigsinn air cuspairean air a bheil mi eòlach
  • Aon teacsa fada no iomadh teacsa goirid a rannsachadh gus fiosrachadh a lorg
  • Taisbeanadh a dhèanamh no a leanntainn air cuspair air a bheil mi eòlach no conaltradh a dhèanamh air cuspairean farsaing
  • Mineachadh agus beachdan a thoirt seachad air planaichean agus cuspairean
 • Toradh: Blog le dealbhan de bhaile agaibh fhèin
 • Riatanas no ro-ghoireasan toraidh:

  Feumaidh na h-oileanaich a bhith eòlach air briathrachas a’ chuspair agus air cruthachadh blog air Wordpress, tumblr no guora

 • Modh-obrachaidh:
  • Mìnich an obair dha na h-oileanaich anns a’ chiad leasan. Dèan cinnteach gu bheil fios aca a thaobh an obair agus siostaman luachaidh. Nì buidheann agus faodaidh na h-oileanaich smaoineachadh mu dheidhinn cuspairean eadar-dhealaichte
  • Bheir seachad aon no dhà leasanan gus rannsachadh a dhèanamh agus a’ bhlog a chruthachadh. Dèan cinnteach gu bheil inneal aig gach oileanach gus an rannsachadh aca fhèin a dhèanamh (coimpiutair, laptop, msaa le giullachd-teacsa agus an eadar-lìon
  • Bheir seachad dà leasan a bharrachd gus am blog fhèin a chruthachadh
 • Roinn dreuchdan (roghainneil): Buidheann
 • A’ daingneachadh gnìomhachdan a tha air a mholadh no plana leamhainn:

  Faodaidh na h-oileanaich fios a chur air ais dha na blogaichean de dh’oileanaich eile agus ceistean a fhreagairt air a’ bhlog fhèin

 • Factaran pisich no slatan-tomhais measaidh:

  Rinn na h-oileanaich math nuair

  • A chruthaich iad blog le dealbhan de bhaile aca fhèin a’ cleachdadh ghoireasan TFC mar a leanas
   • Susbaint

  Bidh fo-chuspairean freagrach a’ chuspair / a’ bhaile ann agus tha am fiosrachadh freagrach agus soilleir

  • Briathrachas

  Bidh briathrachas agus abairtean freagrach ann co-cheangailte ris a’ chuspair

  • Gràmar ceart

  Bidh grammar agus abairtean ceart ga chleachdadh. Bidh mearachdan ceadaichte ann an structairean gràmair toinnte

  • Co-leanailteas

  Bidh structair soilleir aig gach fo-chuspair, le tiotal agus paragrafan sòilleir. Bidh mearachdan ann am paragraf ceadaichte cho fad ‘s a tha an teacsa co-leantaineach. Tha ceanglaichean freagrach ann eadar seantansan

  • Eadar-obrachadh

  Bidh iad nam pàirt den bhuidheann beag agus mòr, a’ toirt seachad am beachdan aca fhèin agus a’ dol le beachdan dhaoine eile

 • Ùghdarran: Marija Dragutinovic & Nathalie van Kampen. Ma bhios sibh airson barrachd fiosrachadh fhaighinn mun obair seo no a chleachdadh a bheachdadh leis an ùghdar, cuir brath gu Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
 • Oidheaman practaigeach do luchd-teagaisg:

  Cuir oileanaich bhon an aon bhaile ann an aon bhuidhean. Ma bhios barrachd is 4 oileanaich bhon aon bhaile, cuir iad ann am buidheann le 4 agus an uair sin faodaidh iad coimhead air pàirtean eadar-dhealaichte den bhaile. Ma bhios oileanach ann bho bhaile fa leth faodaidh e / i obair còmhla ri buidhean a tha a’ sgrùdadh baile na sgoile.

  Bidh gach buidhean a’ sgrìobhadh blog air aon bhaile le gach oileanach a’ cruthachadh pàirt sònraichte dheth. Faodaidh iad fo-chuspairean a chomharrachadh, rudan ri dhèanamh, taighean-bìdh, beatha àbhaisteach (sgoiltean, bùthan), cuspairean sònraichte aig ìre A2. Ma bhios sibh airson sgàradh a dhèanamh a thaobh ìrean san chlas, faodaidh cuid ag obair air ìre b1, le sgrùdadh cuspairean mar eachdraidh agus clachan-chùimhneachain, msaa.

  Fàsaidh eòlach air làrach-lìn bhlogaichean as fhèarr dhuibh (wordpress, tumblr agus guora mar eisimpleir). Bidh e math ma bhios cothroman ann beachdan fhàgail agus a gabh sgaradh ann am fo-chuspairean agus far an gabh structair le teamaichean a chruthachadh, mar eismpleir tumblr

 • Faclan modh-obrach no teagaisg a bharrachd:

  Cinn-latha sònraichte gus an obair a dhèanamh

  Bidh soilleir ann an amasan an obair agus dòigh measaidh

 • Mìneachadh de dheagh-ghnè na obair seo:

  Chaidh an obair seo a chruthachadh gus sgilean cànain a leasachadh le goireasan TFC agus sgilean sòisealta a leasachadh tro taisbeanadh pàirt den cultar agus beatha

 • Buaidh air beachdan agus air modhan-teagaisg:

  Bidh na tidsearan an sàs ann an cleachdadh TFC ann an teagasg

  Bidh na tidsearan gam brosnachadh gus TBLT agus CEFR a chleachdadh

 • Adhbharan tras-aiseig an obair:

  Faodaidh an obair seo a dhèanamh airson cuspairean siubhail a tha cha mhòr na h-uile program teagaisg airson cànanan

 • Adhbharan agus / no bun-fhiosrachadh teòirideach an obair: TBLT a’ cleachdadh CEFR Obair A2/B1 a’ gabhail a-steach roinnean poblach (a rèir mìneachadh CEFR) - oileanaich an sàs ann am brosnachadh a’ bhaile aca fhèin
 • Preferencial target age group(s): Young learners and high school students

Tasks By Country