Додатне информације

 • Name: Od tačke do tačke
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • Linguistic dimension - Skill(s): Slušanje Čitanje Govor/izgovor
 • Duration: 120 minuta (2 časa)
 • Target language: Engleski ili neki drugi jezik
 • ICT dimension

 • ICT resources:

   

  Izvori:

  http://en.m.wikipedia.org/wiki/Timelines_of_world_history

  ili bilo koji drugi sajt gde se mogu naći važne činjenice i datumi

  http://www.picturedots.com/make/makePuzzle.html ili sličan

  da bi se napravila putanja od tačkice do tačkice

  Voki za snimanje

  http://www.voki.com/mywebsite.php

  jednojezični onlajn rečnik  

 • ICT competences: • Upotreba onlajn programa, preuzimanje i prerada slika • Usavršavanje i razvijanje veštine da se na internetu nađu podaci koji se odnose na brojeve • priprema usmenog izlaganja uz pomoć vokija • naprave usmenu prezentaciju uz pomoć programa voki
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Razumevanje prilikom čitanja ili slušanja brojeva, datuma istorijskih dogadjaja, kroskulikuralna integracija tema o kojima se diskutuje na drugim predmetima/tekstovima
 • Product requirements or prerequisites: Brojanje na L1, prethodna znanja o temi na kojoj se ova aktivnost bazira (istorijske činjenice, informacije o drugovima iz razreda i sl.)
 • I can...:

   

   

  -       A2 ….razumem rečenice i izraze koji su u svakodnevnoj upotrebi  a odnose se na oblasti iz zivota od neposredne vaznosti (npr informacije koje se tiču porodice, trgovine, lokalne geografije, zaposlenosti, brojevi do 100)

  -       Uspešno komuniciram pri obavljanju jednostavnih i rutinskih stvari gde se podrazumeva jednostavna i direktna razmena informacija  

  -       reprodukujem ono što je izlagano sažeto  i efektno

  -       razgovaram sa kol centrima i rukujem sa mašinama koje zahtevaju poznavanje brojeva na stranom jeziku

  -       razumem suštinu jasnih, standardnih inputa po pitanju svakodnevnih situacija na poslu, u školi, u slobodno vreme kao np. brojeve do 1000 i datume

  -       snadjem se u svim situacijama koje mogu da iskrsnu na putovanjima a tiču se komunikacije na stranom jeziku

  -       napišem kraće  tekstove na teme koje me intersuju

 • Product: Mogu da završim sliku indirektno pokazujući u kojoj sam meri savladao brojanje i brojeve na L2 kao i znanje iz ostalih predmeta datog nastavnog plana i programa
 • Product requirements or prerequisites:

   

  Brojanje na L1, prethodna znanja temi na kojoj se ova aktivnost bazira (istorijske činjenice, informacijeo  drugovima iz razreda isl.)

 • Process:

  Priprema za izradu zadataka :

  • Razgovarajte sa učenicima da li su ranije radili ovakvu vrstu vežbi, slagalice.
   • Da li ste ikada povezivali tačke da bi ste dobili određenu konturu?
   • Ako jeste, da li vam se dopalo?
   • Gde se ovakve vrste vežbi mogu naći?
  • Pokažite učenicima primere (npr http://www.activityvillage.co.uk/dot-to-dots)
  • Objasnite da brojevi mogu biti rezultati određenih matematičkih operacija: obnovite ili ih upoznajte sa matematičkim operacijama +, -, x, :, =
  • Pokažite učenicima jedan primer profesora Molike ili dajte učenicima da sami taj zadatak urade i povežu tačkice  
   • U primeru profesora Molike tačkice se ne povezuju na osnovu redosleda brojeva,nastavnik čita na glas a učenici prate njegova uputstva
  • Brojevi mogu biti rezulati matematičkih operacija : obnovite ili upoznajte učenike sa računskim operacijama +, -, x, :, =

  ZADATAK

  Ciljevi: Učenici će sami napraviti aktivnost sa povezivanjem tačkica za svoje drugove iz odeljenja da bi obnovili brojeve kao i neke druge sadržaje koji su prethodno obrađivani

  1. Podelite učenike u grupe od po 3 ili 4, svaka grupa priprema  po dvadest pitanja čiji su tačni odgovori brojevi. Odgovori treba da uključuju brojeve sa sličnim fonemama, naročito ako su te foneme nepoznate u fonetici stranog jezika, ali su takođe i problem po pitanju redosleda….
  1. Saopštite učenicima pravila koja moraju poštovati pri izradi ovog zadatka.

  BROJEVE KOJE TREBA UKLJUČITI za EFLRazlike između desetica i jednica (npr četrdeset i devet i devedeset i četiri)  

  1. Razlike između brojeva koji imaju iste jedinice ali različite desetice(npr pedeset dva i osamdeset dva)  
  2. Razlika između bezvučnih zubnih frikativa /θ/ i bezvučnih labiodentala /f/ (npr.  thirty i forty)
  3. Razlika između dugih i kratkih samoglasnika (npr. –ty i –teen)

  OBAVEZNA PITANJA  (u zavisnosti od nivoa znanja učenika mogu sastaviti 20 pitanja i više)

  Ukoliko se učenicima da lista sa brojevima koju treba da pročitaju kao u Molikinim primerima, učenici nivoa A2 mogu da naprave listu od 50 pitanja, ali, ako učenici slušaju brojeve, lista sa 20 pitanja je sasvim dovoljna za nivo A2, kao što je to navedeno u Ongarovom eksperimentu. Slušanje zahteva veću koncentraciju, jer mogućnost da se bude ometen i pogreši je veća.

  1. Bar pet matematičkih operacija (učenici moraju da računaju )

  npr (13-3):2=...

  1. Bar dve rečenice koje sadrže važne datume ili brojeve 

  Npr. Drugi Svetski rat je počeo napadom Nemačke na Poljsku 1939  

  1. Bar dva pitanja sadrže važne datume i brojeve
  2. Bar pet pitanja o temi kojoj ste se raznije bavili …..(na nastavniku je da odabere temu iz nastave, npr ako su učenici učili o vulkanima na časovima geografije pitanje može da se odnosi na temperature magme…Učenici mogu da upišu traženu informaciju)
  3. Bar dve opšte informacije koje se tiču učenika u razredu

  Npr. U ovoj školi ima više od 150 učenika.

  1. Bar dva pitanja sa rednim brojevima npr. Marijo slavi rođendan ….

  Na internetu možete potražiti infomracije o važnim datumima

  Pogledajte primere na http://en.m.wikipedia.org/wiki/Timelines_of_world_history

  1. svaka grupa priprema vežbu sa tačkicama uz upotrebu onlajn alata  (http://www.picturedots.com/make/makePuzzle.html
  1. Odabrati i preuzeti sliku
  2. Modifikujte brojeve i pomogućstvu rastojanje između tačkica. Da vam konture ne bi bile odmah uočljive, brojeve treba poređati tako da linija koja se prati bude krivudava sa neočekivanim skretanjima i tako  će se na bolji način testirati sposobnosti učenika da prepoznaju brojeve
  3. Upotrebiti Voki (www.voki.com) za snimanje

    

  1. Nastavnik skuplja zadatke koje su grupe napravile, umnožava Ih i deli ostalim grupama
  1. Grupe redom slušaju snimke i takmičenje počinje. Pobednik je grupa koja prva pravilno odradi sve  zadatake koje su pripremile druge grupe.

   .

  Uz upotrebu softvera – Jmatch of Hot Potatoes npr. – ova vežba se može odraditi i kao test sa spajanjem pojmova gde se proverava veština čitanja što ovu vežbu čini još više interaktivnom. Učenici treba da prepoznaju o kom se broju radi i da povežu tačku sa arapskim brojem koji se nalazi na listi. Ova vrsta vežbe se može se može odraditi na kompjuteru i sa većim brojem brojeva.


  [1]Za Italijanski: numerologija sa glasovima poput /kw/, /t/ npr. cinque, dieci, quattro, quindici; razlika između kratkih i dugih suglasnika npr. sessantasettantanovanta; različiti oblici ( -dici ne -dieci ) obrnut redosled desetica i jedinica od 11 do 16 npr.: unoundici, quattroquattordici, cinque quindici, seisedici red desetica i jedinica od 17 do 19 ali sa ubačenim slovima npr: diciassette, diciotto, diciannove.

  Za Nemački: obrnut redosled desetica i jedinica: npr: zweiundzwanzig vs. twentytwo

  Za Francuski: vigesimalbase:  quatre-vingt-dix  

 • Division of roles (optional): Učenici različitih nivoa znanja i interesovanja treba da budu članovi grupe da bi raspodelili zaduženja: softver, lingvistički problemi, matematički problem, nalaženje informacija, pravilan izgovor. Jedan će drugome prenositi svoja znanja i veštine. Bilo bi korisno da i nastavnici saznaju u čemu su njihovi učenici vešti i dobri.
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

  Zadavanje domaćeg zadatkaUčenike treba podstaknuti da sa svojim roditeljima ukućanima igraju ovu igru povezivanja tačkica da bi vežbali slušanje, izgovor obnavljali brojeve na taj način.

     

  Upotreba vokabulara datom kontekstuNastavnik powerpoint prezentaciji daje vežbanja koja se sastoje iz rečenica kojima nedostaju brojevi 

  nprDanas je…..

  Većina vaših nastavnika je rođena  .......(1980-1989, 1990-1999 rešenje: osamdesetih ili devedesetih)

  Igra uloga gde se kupuje na lokalnoj pijaci, postavljanje pitanja o cenama i količinama.

 • Success factors or evaluation criteria:

  Ocenjivanje – nastavnik dodeljuje nagradu grupi koja prva odradi zadatak slušajućtekst sa uputstvima na stranom jeziku.

  Nastavnik nadgleda zadatke i može da proceni nivo težine zadatka u skladu sa pomenutim kriterijumima.

    +++ ++ +
  Dizajn zadatka:      
  Gramatika      
  Izgovor      
  Usklađenost sa datim zahtevima      
  Rešavanje zadatka      
  Obrazac završen      

  Po potrebi ubaciti i vršnjačku evaluaciju – Učenici donose odluku čiji je zadatak bio najizazovniji za rad. 

 • Authors: Carla Marello, Giulia Ongaro
 • Acknowledgements: Anthony Mollica 2008 Recreational linguistics the “Dot-to-dot” activity in Mosaic vol. 10, No.4 Winter 2008 pp. 22-23 By permission of the Author and Editor Anthony Mollica 2010, Ludolinguistica e Glottodidattica. Prefazione di Tullio De Mauro. Postfazione di Stefano Bartezzaghi, Perugia, Guerra Edizioni. Giulia Ongaro (2014) Playing with numbers. The dot-to-dot game as a resource in EFL in RiCognizioni No:2 Winter 2014 pp. xx-yy http://www.ojs.unito.it/index.php/ricognizioni
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

  Mudro odaberite sliku: gledajte da ne bude suvišočigledna inače ćučenici spontano ićod tačke do tačke ne slušajućili čitajućuputstva već pratećkonture slike čiji su konačni oblik već mogli da nazru

 • Additional methodological or didactic comments:

  Postavite  rokove za završetak prvog dela zadatka.Ukoliko učenici ne završe 2. korak na času, ne mogu ga završiti kod kuće. Produžite čas. Precizno definišite cilj zadatka (kreiranje vežbe za drugove iz razreda, slušanje da bi se broj zapisao slovima zabeležio ciframa, za pitanje koje se tičkulture da se pogodi datum.

  Objasnite kriterijume ocenjivanja za pitanja koja se odnose na kulturu inače ćučenici dati neka svoja tumačenja, npr, za datume, nešto što često možda dovede do zabune kada su jezičke konvencije pitanju

 • Reasons why this task is a model of best practices:

  Ovaj zadatak može da se uklopi u većinu nastavnih planova i programa za učenje stranih jezika i može se lako prilagoditi za različite uzraste. 

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

   

  Podstaćnastavnike da uključIKT nastavu stranih jezika

  Podstaćnastavnike da uključe  TBLT CEFR  svoju praksu

 • Reasons why this task travels well:

   

   

  Ovaj zadatak može da se uklopi u većinu nastavnih planova i programa za učenje stranih jezika i može se lako prilagoditi za različite uzraste

   

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: TBLT upotrebom CEFR nivoa.

Tasks By Country