Cloze test za CLIL nastavu

Додатне информације

 • Name: Cloze test za CLIL nastavu
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • Linguistic dimension - Skill(s): Čitanje: Prepoznavanje vrste teksta, kolokacija i izvedenica Pisanje : popunjavanje praznina u tekstu
 • Duration: 50 minuta ili 100 minuta ako je ovo prvi put da razred radi ovakvu vrstu zadatka
 • Target language: Engleski ili neki drugi jezik
 • ICT dimension

 • ICT resources:

  Jcloze (HotPotatoes, https://hotpot.uvic.ca/) da bi pripremili vežbu sa onlajn rešenjima

  Korisno: Onlajn izvori kao što su elektronske knjige, rečnici, sajtovi i korpus koji uključuje tekstove o temi koja se obrađuje (u zavisnosti od odabranog naslova)  

  Korpus : dobar izbor je Sketch Engine (www.sketchengine.co.uk),koji daje mogućnost korisnicima da ubace svoj korpus

 • ICT competences: Od učenika se očekuje da razviju ili prodube svoje veštine odabira informacija u datom korpusu ili na interentu kao korpusu , da urade cloze test kao i da budu u stanju da ga sami pripreme.
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Popunjavanje teksta u kome nedostaju reči a koji se bavi određenom temom da bi se pokazalo u kojo meri se razume sadržaj teksta, prepoznaje njegove struktura i vrsta.
 • I can...:

  Razumevanje suštine tekstova na konkretne apstraktne teme uključujućdiskusije

 • Product: Popunim cloze tekst sa odgovarajućim rečima i tagujem ih ispravno
 • Product requirements or prerequisites:

  Nastavnik treba da pripremi tekst ne duži od 200 reči od kojih njih 12 treba da se ubaci u dati kontekst. Razred treba da je upoznat sa ovakvim načinom rada i sa vrstom tekstova. Ukoliko nastavnik odabere neki specijalizovan tekst, mora da im preporuči i odgovarajuci  onlaj izvor. Svako mesto gde je izostavljena reč mora da bude iste dužine bez obzira na broj slova koju reč ima. Uz upotrebu softvera poput Jcloze ovo se lako postiže. Odabir reči koje treba izostaviti vrši se prema sadržaju i jezičkim kriterijumima (kao u primeru koji se nalazi u odeljku Proces)

  Nekoliko korisnih saveta po pitanju reči koje treba izbrisati

  Nista ne izostavljati u naslovu niti u prvoj rečenici; bar 7 reči izmedju izostavljanja. U rečenici izostaviti po jednu reč bez obzira na njenu dužinu. Ne brišite reči koje su ključne za tražene fraze ukoliko nemaju posebnu težinu u rekonstruisanju značenja. Imajte u vidu da je teže popuniti prazninu ako se ona nalazi u prvom delu rečenice nego u drugom a to naročito važi za engleski jezik gde je red reči u rečenici strogo utvrđen.

  Nemojte brisati kolokacije ukoliko su učenicima nepoznate ili ako ste planirali da oni sami otkriju kolokaciju u  datom korpusu.

  Nemojte brisati reč ako je ona deo frazalnog glagola.

  Imajte u vidu da kada brišete glagol u ličnom obliku brišete tri vrste informacija u jezicima kao što su to italijanski ili španski npr leksička informacija, lice i vreme/načini dve informacije u jezicima kao što je to engleski.

 • Process:

  Nastavnik daje cloze test i objašnjava da se praznine koje treba popuniti više odnose na sadržaj tj. učenici kojima je tema bliska lakše će popuniti praznine, neke praznine se odnose na jezik kao što su to priloziili diskurs markeru strukturi teksta.

  Natavnik ne traži od učenika samo da popune praznine već i da prepoznaju na šta se ona odnosi: da li je u pitanju sadržaj, jezik ili tekst. Nastavnik objašnjava da u nekim slučajevima ovo može biti problematično ali da u takvim slučajevima učenici moraju da odaberu odgovor “uglavnom sadržaj”, “uglavnom jezik”, “uglavnom tekst”.

  Ukoliko se zadatak rešava na računaru, nastavnik podstiče učenike da pri rešavanju  traže tekstove sa sličnim sadržajima naročito ako su iz teksta izostavljene kolokacije.

  Saveti

  Nastavnici koji naglasak daju na sadržaju mogu da prošire vežbu i daju učenicima zadatak da u prazna mesta upišu više  reči ili reči na  L1.

  Nastavnik može i da upozna razred sa načinima “Kako izaći na kraj s nepoznatim rečima”.

  Za neka prazna mesta u tekstu može se na dva načina dati pomoć učenicima:

  Prvo, otkrijte da li je akcenat na sadržaju ili na jeziku, a drugo, dajte prvo slovo reči.

  Ilustracije isto mogu da budu od velike pomoći pri rešavanju ovakve vrste zadataka.

  Nastavnik može da izbaci više od 12 reči iz teksta i da  iskoristi to kao primer da im pokaže strategije za rešavanje ovog tipa zadataka. Npr. ukoliko obrišete reč koja ukazuje na deo neke celine koja je već pomenuta onda je ova praznina za popunjavanje usmerena na sadržaj a ne na jezik.

  Ukoliko obrišete pridev koje je izveden od imenica kao npr. cellular, pošto su se u tekstu dva ili tri puta već javljale reči izvedene od reči cell i izrazi poput cell division ili cell wall onda je fokus vežbe na jeziku.

  Ukoliko izbrišete pokaznu zamenicu u poslednjoj rečenici kao npr. “This experiment has shown that….”, ova praznina se odnosi na kontekst a isto će važiti i ako izbrišete reč eksperiment u istoj rečenici.

  Ako obrišete mesto gde se reč prvi put pominje u tekstu a kasnije će se ta reč ponavljati u tekstu, angažovansot učenika u razumevanju teksta je veća nego da ste izbrisali drugi ili treći put kada se ta reč pominje u tekstu.

 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

  Ako veći broj učenika nije mogao da reši zadatak tačno, nastavnik treba da zajedno sa razredom razgovara kako bi otkrili i otklonili ono što ih je sprečavalo da tekst razumeju i reše zadatak ispravno.

  Nakon par nedelja nastavnik možda im daizokrenuttekst gde su rečenice van redosleda: ova vrsta vežbe gde se nešto treba postaviti pravi redosled ili sled je jako slična cloze testu

 • Success factors or evaluation criteria:

  Zadatak je uspešno urađen. Nastavnik odlučuje kako da boduje svaki odgovor skladu sa tim šta je traženo odgovoru (jezik, tekst ili kontekst).   

  romanskim slovneskim jezicima je lakšshvatiti na koju se vrstu rečodnosi tražena reč jer ovi jezici su morfološki bogatiji.

  Nastavnik možda odlučda drugačije vrednuje praznine koje treba popuniti: možda pridaje većznačaj odgovorima koje se odnose na sadržajnego onim odgovorima koji se odnose na jezik li tekst. Ipak treba imati u vidu da je u rečenici “This experiment has shown that….” lakše popuniti prazninu gde nedostaje podvučena reč nego sledeću rečenicu  “This experiment has shown that….”.

  Nastavnik koji više pažnje posvećuje sadržaju nagradiće učenika koji je i pored slabijeg rezultata rešio tačno zadatke i popunio praznine rečima iz  L1 ili je popunio praznine sa više od jedne reči u L2.

  Zadatke koji su ostali ne urađeni umesto da se boduju sa nulom treba oduzeti od ukupnog skora.

  Ukoliko se fokusiramo na jezički aspekt dopušteno je da za datu reč postoji više rešenja ali ukoliko je fokus na sadržaju naročito u egzaktnim naukama, onda je moguć samo jedan tačan odgovor. 

  Ukoliko se cloze test radi na računaru, softveri poput  Jcloze obično daju samo jedan tačan odgovor

 • Authors: Carla Marello, Elisa Corino
 • Acknowledgements: C. Marello Alla ricerca della parola nascosta, La nuova Italia Firenze 1989 Elisa Corino (oral presentation), CLIL-Oriented Cloze Test: Making Holes Between Language and Content, the 9th International CLIL Conference THINK CLIL 2014 August 28-30, 2014 –Venice(Italy)
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

  Kada nastavnik prvi put da učenicima ovaj tip zadatka sa tekstom na engleskom jeziku možda pomogne učenicimatako što ćnaznačiti koje su to vrste rečkoje nedostaju tekstu.

 • Additional methodological or didactic comments:

  Objasnite različite nacine ocenjivanja za različite vrste istrgnutih rečiz konteksta tako da učenicima bude jasno da cloze aktivnosti tokom CLIL časova imaju višestruku ulogu

 • Reasons why this task is a model of best practices:

  Ovaj zadatak je kreiran da se proveri u kojoj meri učenici razumeju dati tekst a na CLIL časovima se proverava i u kojoj meri su zapamtili podatke iz teksta.

  Prethodna iskustva sa cloze testovima pokazuju da je to vrlo efikasan način da se razviju metalingivstičke sposobnosti, bilo da se radi o jeziku (jezičkim specifičnostima ili o usvajanju određenog sadržaja) ili o sadržaju specifičnih tekstova

 • Reasons why this task travels well:

  Cloze testovi su prisutni u svim nastavnim planovima i programima stranih jezika i time je njihova upotreba opravdana i po pitanju CLIL nastave. Lako se mogu adaptirati za svaki predmet i uzrast učenika

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: Podstaknuti nastavnike da koriste IKT u nastavi stranih jezika. Podstaknuti nastavnike da uključe TBLT i CEFR u svoj nastavni process.Cloze testovi su prisutni u svim nastavnim planovima i programima stranih jezika i time je njihova upotreba opravdana i po pitanju CLIL nastave. Lako se mogu adaptirati za svaki predmet i uzrast učenika

Tasks By Country