Sport en de Glasgow Games van 2014

Aanvullende informatie

 • Name: Sport en de Glasgow Games van 2014
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • Linguistic dimension - Skill(s): Lezen/Luisteren/Kijken/Schrijven/Spreken
 • Duration: 3 x 60 minuten; dit kan variëren afhankelijk van individuele omstandigheden en het niveau van het resultaat
 • Target language: Elke MVT
 • ICT dimension

 • ICT resources:

  PC, toegang tot het Internet, woordenboeken op het Internet, PowerPoint, projector

 • ICT competences: Op het internet naar informatie over de Commonwealth Games van 2014 in Glasgow, belangrijke sporten en plaatsen voor wedstrijden in de stad en in andere plaatsen zoeken. Een kort verslag in PowerPoint over de belangrijkste bevindingen om met medeleerlingen over hun gekozen sport en plaats voor wedstrijden te spreken.
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Kies een sportief onderdeel van de Commonwealth Games van 2014 en maak er een PowerPointpresentatie over. Als alternatief kan men ieder vergelijkbaar sportief evenement gebruiken dat passende contexten biedt bijv. Europese Kampioenschappen, de Olympische Spelen enz.
 • Product requirements or prerequisites: De leerlingen moeten al vertrouwd zijn met het vocabulaire dat gerelateerd is aan plaatsen en voorzieningen in een stad en aan sport, hobby’s en ontspanning
 • I can...:
  • effectief in een groep werken en de mij toebedeelde rol vervullen
  • de bij het thema passende taal begrijpen en gebruiken
  • een overtuigende presentatie over het gekozen sportieve onderdeel geven
  • helpen bij de productie van het ontwerp en uiteindelijke presentatie
  • de documentaire aan medeleerlingen en docenten presenteren voor hun commentaar en goedkeuring
 • Product: Een PowerPointpresentatie die aan medeleerlingen vertoond moet worden
 • Product requirements or prerequisites:

  De leerlingen moeten al vertrouwd zijn met het vocabulaire dat gerelateerd is aan plaatsen en voorzieningen in een stad en aan sport, hobby’s en ontspanning

 • Process:
  • De leerlingen moeten (in groepjes) in de doeltaal een lijst met sporten opstellen. De docent geeft feedback op de opgestelde lijsten om het vocabulaire te consolideren, daarbij voortbouwend op wat eerder geleerd is.
  • De sporten die in de Commonwealth Games van 2014 meededen, worden geïdentificeerd. Elk groepje krijgt met wederzijdse instemming een sport toegewezen die ze moeten onderzoeken en die het onderwerp van een PowerPointpresentatie moet worden
  • Voor elke sport moet de docent een kort overzicht geven van de informatie waarnaar kan worden gezocht bijv. de plaats van de wedstrijd, plaats binnen de stad (neem de windrichtingen door), data, deelnemers, medaillewinnaars.
  • Vervolgens doen de groepjes gedetailleerd onderzoek op het internet om de belangrijkste door de docent gesuggereerde elementen te vinden. Om dit efficiënt te kunnen doen moeten de groepjes het nodige onderzoek verdelen over de leden van de groepjes.
  • Van de verkregen informatie maken de leerlingen vervolgens een korte PowerPointpresentatie van niet meer dan 6 dia’s
  • De leerlingen onderhandelen binnen de groepjes over de rollen in deze taak
  • De gemaakte PowerPointpresentatie wordt aan de medeleerlingen vertoond.
  • De andere groepjes evalueren en becommentariëren de presentaties
 • Division of roles (optional): Groepjes worden aan het begin samengesteld door de leerlingen of door de docent, wat het beste uitkomt. De leerlingen onderhandelen binnen de groepjes over de rollen, waarbij de docent waar noodzakelijk als adviseur kan optreden.
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

  De groepjes kijken en luisteren naar de presentaties en maken aantekeningen over de aspecten die ze goed of niet goed vonden. Ze delen dit commentaar met de hele klas. De docent moet wijzen op belangrijk vocabulaire of belangrijke structuren die veel gebruikt zijn in de taak en moet helpen met taalproblemen.

 • Success factors or evaluation criteria:

  De leerlingen hebben het goed gedaan als ze het volgende bereiken:

  • toepasselijke informatie over de gekozen sportactiviteit identificeren
  • eerlijk over rollen in de groep onderhandelen
  • een PowerPointpresentatie maken
  • op sammenhangende en vloeinde wijze presenteren
  • informatief en onderhoudend zijn
  • opbouwende kritiek ophet werk van hun medeleerlingen kunnen geven
  • naar aanleiding van de gegeven feedback handelen en eventuele gewenste verbeteringen aanbrengen
 • Authors: John De Cecco, Lindsay Dombrowski.
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

  De leerlingen moeten al vertrouwd zijn met PC/programmatuur, opdrachten om het Internet te doorzoeken, met PowerPoint. Presentatievaardigheden en het werken in groepjes worden verder ontwikkeld.

 • Additional methodological or didactic comments:

  Misschien is er aan het begin enige hulp nodig wat betreft de inhoud, de stijl en de vorm van de presentatie.

 • Reasons why this task is a model of best practices:

  De ICT-vaardigheden zijn belangrijke competenties voor onderwijskundig, sociaal en werk-gerelateerd gebruik.

  De taak vereist essentiële competenties bij het werken met anderen.

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

  De taak maakt het makkelijker om ICT in de klas te gebruiken en moedigt samenwerken aan. De motivatie van de leerlingen wordt bevorderd door de ontwikkeling van nuttige vaardigheden voor het echte leven, die leerlingen bij het leren in hun verdere leven goed van pas kunnen komen.

 • Reasons why this task travels well:

  De taak bevat een aantal belangrijke aspecten van taalcompetenties in nationale leerplannen, de ontwikkeling van ICT-vaardigheden en samenwerking.

  Men kan de specifieke situatie wijzigen, aanpassen en uitbreiden, indien het leerplan dit nodig maakt, terwijl men toch de essentie van de producten en de vereiste vaardigheden bewaart. Zulke wijzigingen maken het misschien nodig het ERK-niveau aan te passen. De ERK-niveaus die voor deze taak genoemd zijn, hoeven geen beperkingen in te houden voor de vaardigheidsniveaus waar deze taak voor geschikt is. Docenten kunnen hun professionele deskundigheid gebruiken om te bepalen welke wijzigingen nodig zijn.

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: Taakgericht taalonderwijs met gebruik van de ERK-niveaus

Taken per tandem