Documentaire over je school

Aanvullende informatie

 • Name: Documentaire over je school
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • Linguistic dimension - Skill(s): Spreken/Luisteren/Schrijven
 • Duration: 3 x 60 minuten; dit kan variëren afhankelijk van individuele omstandigheden en het niveau van het resultaat
 • Target language: Engels of een andere MVT
 • ICT dimension

 • ICT resources:

  Videocamerarecorder of een vergelijkbaar apparaat om video en geluid op te nemen, PC voor het redigeren, Internet voor clip art, projector, toegang tot het Internet, een YouTube account.

 • ICT competences: Filmen en redigeren met een Videocamerarecorder, zoeken op het Internet. Een PC gebruiken.
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Maak een documentaire over je school N. B.: de context voor deze taak is flexibel. De vaardigheden, competenties en delen van het vocabulaire kunnen algemeen zijn, de context kan bijv. je woonplaats zijn.
 • Product requirements or prerequisites: De leerlingen moeten vertrouwd zijn met het vocabulaire dat te maken heeft met de faciliteiten in een school en met elementaire technieken om vragen te stellen.
 • I can...:
  • effectief in een groep werken en de mij toegewezen rol vervullen
  •  een script voor een korte documentaire in de doeltaal ontwerpen waarbij ik passend vocabulaire en grammatica gebruik
  • een aantal medeleerlingen en volwassen in de school interviewen
  • helpen bij het redigeren en produceren van de definitieve versie van de documentaire
  • de documentaire aan medeleerlingen en docenten vertonen om hun commentaar te horen en hun goedkeuring te krijgen
  • de documentaire op het intranet van de school of op YouTube uploaden
 • Product: Een documentaire van 4 minuten voor het intranet van de school of voor het internet.
 • Product requirements or prerequisites:

  De leerlingen moeten vertrouwd zijn met het vocabulaire dat te maken heeft met de faciliteiten in een school en met elementaire technieken om vragen te stellen.

 • Process:
  • De docent geeft een inleiding over het project en legt uit wat voor product er gemaakt moet worden.

  •  De docent vraagt de leerlingen om in groepjes te bespreken wat er in de documentaire moet komen en om een eerste schets te maken

  • De leerlingen delen een samenvatting van de eerste schets van de voorgestelde documentaire met hun medeleerlingen in een bespreking met de verschillende groepjes

  • De groepjes verbeteren hun oorspronkelijke voorstel, voor zover nodig, op basis van het ontvangen commentaar

  • Vervolgens is er gedetailleerd overleg in de individuele groepjes. Om dit overleg efficiënt te laten verlopen, moeten de groepjes rollen vaststellen en de taken over de groepsleden verdelen.

  • De leerlingen moeten toestemming krijgen om het klaslokaal te verlaten om de film te maken en om, indien gewenst, interviews af te nemen.

  • Het bekijken van het filmmateriaal en het beluisteren van de geluidsopnames om er een selectie uit te maken

  • Het redigeren van het geselecteerde materiaal en het opnemen van grafische voorstellingen waar gewenst

  • Presentatie van de schets voor de documentaire aan medeleerlingen en docent(en)  

  • Evaluatie – uitleg van het proces

  • Het uploaden van de goedgekeurde definitieve versie op het intranet of het Internet bijv. YouTube. Let erop dat het misschien nodig is om toestemming te verkrijgen voor opnames van kinderen

 • Division of roles (optional): Aan het begin worden er groepjes gevormd door de leerlingen of door de docent – wat het beste uitkomt. De leerlingen onderhandelen over de rollen in de groepjes, waarbij de docent waar nodig advies kan geven.
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

  De groepjes bekijken en beluisteren de documentaires en maken aantekeningen. Ze delen hun meningen en commentaar met de makers. De docent moet op belangrijk vocabulaire wijzen of op structuren die in de taak veel zijn gebruikt en helpen met taalproblemen.

 • Success factors or evaluation criteria:

  De leerlingen hebben het goed gedaan als ze:

  • passende informatie in de documentaire opnemen

  • voor een eerlijke rolverdeling in het groepje

  • het schema voor filmen en interviewen afwerken

  • op een samenhangende en vloeiende manier presenteren

  • informatief en onderhoudend zijn

  • constructieve kritiek op het werk van medeleerlingen kunnen geven

  • actie ondernemen in overeenstemming met het ontvangen commentaar en verbeteringen aanbrengen waar gewenst

  • de complete documentaire op het intranet/Internet uploaden

 • Authors: John De Cecco, Lindsay Dombrowski.
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

  De leerlingen moeten vertrouwd zijn met het filmen en redigeren met een videocamerarecorder.

 • Additional methodological or didactic comments:

  In het begin is er misschien wat technische hulp nodig; dit kan d.m.v. een demonstratie voor de hele klas van de stijl of de vorm van een documentaire.

 • Reasons why this task is a model of best practices:

  De ICT-vaardigheden zijn belangrijke competenties voor onderwijskundig, sociaal en werk-gerelateerd gebruik.
  De taak vereist essentiële competenties bij het werken met anderen

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

  De taak maakt het makkelijker om ICT in de klas te gebruiken en moedigt samenwerken aan. De motivatie van de leerlingen wordt bevorderd door de ontwikkeling van nuttige vaardigheden voor het echte leven, die leerlingen bij het leren in hun verdere leven goed van pas kunnen komen.

 • Reasons why this task travels well:

  De taak bevat een aantal belangrijke aspecten van taalcompetenties in nationale leerplannen, de ontwikkeling van ICT-vaardigheden en samenwerking.
  Men kan de specifieke situatie wijzigen, aanpassen en uitbreiden, indien het leerplan dit nodig maakt, terwijl men toch de essentie van de producten en de vereiste vaardigheden bewaart. Zulke wijzigingen maken het misschien nodig het ERK-niveau aan te passen. De ERK-niveaus die voor deze taak genoemd zijn, hoeven geen beperkingen in te houden voor de vaardigheidsniveaus waar deze taak voor geschikt is. Docenten kunnen hun professionele deskundigheid gebruiken om te bepalen welke wijzigingen nodig zijn.

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: Taakgericht taalonderwijs met gebruik van de ERK-niveaus

Taken per tandem