Op, Neer en Keer

Aanvullende informatie

 • Name: Op, Neer en Keer
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • Linguistic dimension - Skill(s): Luisteren - instructies over positie in de ruimte Spreken – vragen stellen en beantwoorden over plaats
 • Duration: 100 minuten
 • Target language: Engels, Frans of andere taal
 • ICT dimension

 • ICT resources:

  Software die van een plaatje een puzzel maakt zoals http://puzzlefactory.pl/en of http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b484577bc1f
  Software die de gebruiker stukjes van de puzzel laat slepen en neerzetten;
  Photoshop of vergelijkbare CAD software
  Woordenboeken op het internet als English Vocabulaire Profile

 • ICT competences: Photoshop of vergelijkbare CAD software kunnen toepassen om een puzzel te maken en leerlingen moeten hun stem online kunnen opnemen. De leerlingen moeten hun gevoel van ruimte ontwikkelen of consolideren; geestelijk het geheel dat in stukken is gesneden reconstrueren, een stuk roteren en slepen om het gehele beeld opnieuw samen te stellen.
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Puzzeltaak die bestaat uit een plaatje dat men volgens aanwijzingen in de doeltaal over plaats en richting moet herstellen
 • I can...:

  Ik kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde
  onderwerpen en activiteiten betreffen.
  Ik kan een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen mijn familie en andere mensen, leefomstandigheden, mijn opleiding en mijn huidige of meest recente baan te beschrijven.

 • Product: Een serie van voorbeeld vragen/antwoorden met instructies over posities in de ruimtes. Een puzzel die af is.
 • Product requirements or prerequisites:

  Om de taak afhankelijker van de vragen/antwoorden te maken, moeten de plaatjes onvoorspelbaar en zwart/wit zijn.
  De leerlingen moeten al woorden voor simpele aanwijzingen van positie en richting in de doeltaal geleerd hebben.
  De docent moet van te voren een puzzel met een kaart klaarmaken om aspecten van positie en richting door te nemen en om voorbeeldvragen te laten zien en te oefenen.

 • Process:

  VOORBEREIDING OP DE TAAK
  Nogmaals instructies en vocabulaire over positie en richtingen doornemen.
  De docent laat een plaatje zien en helpt de klas bij het stellen van vragen over de positie van voorwerpen, met een herhaling over vocabulaire en voorzetsels (bijv. Where is the X? It is near Y /to the left/right of /on your left/right /above X /below X/between/ among /in the middle of/ at the corner of, not far from, behind the, in front of X, at the top/bottom left-hand/right-hand corner of the picture).

  TAAK
  VOORBEREIDING OP DE PUZZEL
  Verdeel de klas in groepjes van 3-5 (grotere groepen zouden lastiger te begeleiden zijn)
  Elk groepje moet de volgende stappen doorlopen:

  STAP 1 - tijd 60 minuten
  1)    Kies een plaatje
  2)    Schrijf samen een korte beschrijving (100-150 woorden) die moet helpen om de puzzel te maken en daarom een aantal posities uit de voorbereidende activiteit moet bevatten
  3)    Gebruik de software om een puzzel te maken met het aantal stukjes dat je wil hebben (alle hieronder vermelde software laat je het aantal stukjes en ook de vorm kiezen, alle genoemde software is erg gebruiksvriendelijk):
  http://puzzlefactory.pl/en (heel gemakkelijk want er is een preview die men niet kan verwijderen) http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b484577bc1f (beter want de leerlingen kunnen op het masker of op het plaatje kunnen klikken). Let op: de puzzelactiviteit is uitdagender zonder zulke hulp. Men kan het masker verwijderen door de instellingen te veranderen en men kan de gemaakte puzzel via email naar iemand anders sturen
  http://jigsaw-puzzler.software.informer.com/download/ (deze kan worden gedownload, wat op reis gemakkelijker is, voor het geval er geen internetverbinding is; de gemaakte puzzel kan worden opgeslagen of naar een andere PC worden gestuurd waar dezelfde software op staat).

  4)    Verdeel de korte beschrijvende tekst in zinnen die corresponderen met de delen van het beeld op de stukjes van de puzzel
  5)    Neem de zinnen op op www.voki.com en bewaar ze.

  STAP 2

  •    De groepjes proberen om de beurt de puzzel op het internet op te lossen door naar de opgenomen instructies te luisteren (bijv. groepjes B, C en D proberen de activiteit die door A is gemaakt op te lossen, enz.)
  •    Na 8 minuten (de tijd kan variëren naar gelang de moeilijkheidsgraad van het plaatje. NB leerlingen reageren sterker op ongebruikelijke tijdslimieten zoals 8 minuten, waar ze herkennen dat een getal dat geen veelvoud van 8 veel dwingender er is), mogen de groepjes de auteurs vragen stellen over de plaatsing van de overgebleven stukjes. Om te zorgen dat de leerlingen vragen stellen, kan de docent de regel instellen "elk groepje moet minstens 4 vragen stellen".

  Leerlingen moeten proberen om niet de puzzel mentaal of fysiek op te lossen, maar moeten begrijpen dat het luisteren naar instructies en het stellen van vragen het proces kan versnellen en ze daarom meer succes op kan leveren.
  Het groepje leerlingen dat de puzzel het eerste af heeft wint.

 • Division of roles (optional): Levendige leerlingen kunnen scheidsrechter worden.
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

  Versterkers:
  Drills die de Total Physical Response gebruiken of andere activiteiten die erop gericht zijn het vocabulaire van ruimte en positie te doen onthouden,
  Foto’s of tekeningen bij een beschrijving van positie waar de meest betekenisvolle woorden van zijn verwijderd en weer teruggeplaatst kunnen worden volgens de voorstelling in de foto’s of tekeningen

 • Success factors or evaluation criteria:

  Evaluatiecriteria: Terwijl de leerlingen de positie van de stukken bespreken, zinnen lezen en antwoorden in de doeltaal geven, kan de docent de mate van voorbereiding van individuele leerlingen evalueren aan de hand van de volgende aspecten.
  ➢    Is de puzzel af?
  ➢    Snelheid
  ➢    Volgt de leerling de beschrijving? (begrip)
  ➢    Heeft de leerling een goede beheersing van het vocabulaire van positie? (productie)
  ➢    Heeft de leerling genoeg vragen gesteld om het probleem op te lossen en waren dit de juiste vragen (vraag structuur en consistentie)

 • Authors: Carla Marello; Federica Riccobono
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

  Kies het plaatje verstandig: dit mag niet te veelzeggend zijn anders maken de leerlingen de puzzel zonder naar de details in de zinnen te luisteren of zonder deze te lezen.
  Leer leerlingen een A4-blad in vieren te delen: linksonder, rechtsonder, linksboven, rechtsboven zodat ze het stuk in een van deze vier delen kunnen plaatsen als ze de zin horen/lezen “in het bovenste deel/ in het onderste deel “

 • Additional methodological or didactic comments:

  Kleurenplaatjes zijn minder moeilijk en daarom meer geschikt voor een lager niveau. Zwart/wit plaatjes worden voorgesteld om een meer uitdagende taak te maken.

 • Reasons why this task is a model of best practices:

  Deze taak is gemaakt om luister- en productievaardigheden te ontwikkelen gericht op positie en daaraan verwante uitdrukkingen die men meestal niet genoeg oefent in de vreemde-talenprogramma’s.

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

  Docenten te motiveren ICT in hun les te gebruiken.

  Docenten aan te moedigen taakgericht taalonderwijs en het ERK in hun onderwijs te integreren.

 • Reasons why this task travels well:

   Men kan deze taak in de meeste nationale leerplannen en vreemde-talenprogramma’s opnemen en aanpassen aan de leeftijd van de leerlingen van basisschool tot de tweede klas VO (er kan gekozen worden voor een ander aantal puzzelstukjes n.a.v. de leeftijd en vaardigheden van de leerlingen).

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: Taakgericht taalonderwijs waarbij de niveau beschrijvingen van het ERK als basis gebruikt worden.

Taken per tandem