Van Punt tot Punt

Aanvullende informatie

 • Name: Van Punt tot Punt
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • Linguistic dimension - Skill(s): Luisteren, lezen, spreken
 • Duration: 120 minuten (ongeveer 2 lessen)
 • Target language: Engels of andere MVT
 • ICT dimension

 • ICT resources:

  http://en.m.wikipedia.org/wiki/Timelines_of_world_history

  Of een andere website met belangrijke feiten of data

  http://www.picturedots.com/make/makePuzzle.html of iets dergelijks om het van punt-tot-punt-pad te maken

  Voki om de items op te nemen

  http://www.voki.com/mywebsite.php

  Een eentalig woordenboek op het internet om de voorbeelden in de artikelen op te zoeken

 • ICT competences: • Het programma kunnen gebruiken om een plaatje te uploaden en aan te passen • Het vermogen om informatie die aan getallen gerelateerd is op het internet te vinden • Een mondelinge presentatie met voki kunnen geven
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Begrijpen en verstaan van getallen betreffende data van historische gebeurtenissen, vakoverstijgende integratie van een in een ander vak / andere tekst besproken onderwerp
 • I can...:

  A2 …. Ik kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld basisinformatie over mezelf en mijn familie, winkelen, plaatselijke omgeving, werk getallen tot 100).

  Ik kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten betreffen ….

  Informatie bondig en effectief samenvatten

  Omgaan met antwoordapparaten en apparaten die vereisen dat men telwoorden begrijpt

  - De hoofdgedachte begrijpen van duidelijke eenvoudige informatie over bekende onderwerpen die ik vaak tegenkom op mijn werk, school, in mijn vrije tijd etc. Ik kan tellen tot 1000 en data begrijpen.

  - Omgaan met de meest waarschijnlijke situaties die zicht voor kunnen doen als ik reis naar een gebied waar de doeltaal gesproken wordt.

  - Een eenvoudige samenhangende tekst produceren over onderwerpen die bekend voor me zijn of waar ik interesse in heb.

 • Product: Een voltooid plaatje dat aantoont dat de competentie van het tellen in de doeltaal is verworven evenals de vakoverstijgende kennis van het onderwerp
 • Product requirements or prerequisites:

  Het kunnen tellen in de moedertaal, voorkennis van het onderwerp waarop de activiteit is gebaseerd (bijv. historische feiten, informatie over de klasgenoten….)

 • Process:

  ACTIVITEIT VOOR DE EIGENLIJKE TAAK

  • Vraag de leerlingen of ze ooit een van-punt-tot-punt puzzel hebben gedaan.
   • Hebben ze ooit een van-punt-tot-punt afgemaakt?
   • Zo ja, vonden ze het leuk?
   • Waar kan men van-punt-tot-punt-puzzels vinden?
  • Laat de leerlingen een voorbeeld van een van-punt-tot-punt-puzzel zien (bijv. http://www.activityvillage.co.uk/dot-to-dots)
  • Leg uit dat aantallen het resultaat van rekenkundige bewerkingen kunnen zijn: neem de bewerkingen +, -, x, :, = door
  • Laat de leerlingen Mollica's voorbeeld van een van-punt-tot-punt-puzzel zien of deel deze uit zodat de leerlingen deze zelf kunnen doen
   • In het voorbeeld van Mollica staan de te verbinden punten niet in oplopende volgorde; de docent moet deze voorlezen en de leerlingen moeten de instructies volgen

  TAAK

  Doel: de leerlingen maken een van-punt-tot-punt-puzzel voor hun kasgenoten om de telwoorden en een onderwerp dat ze eerder hebben behandeld door te nemen

  1. Verdeel de klas in groepjes va 3/4 leerlingen; elk groepje maakt een serie van of 20 vragen die getallen als antwoord moeten hebben. Antwoorden moeten telwoorden met gelijkende fonemen bevatten, vooral als deze fonemen vreemd zijn aan de fonologie van de moedertaal maar ook problemen met de interne volgorde van de getallen.
  2. Geef de leerlingen de regels die ze moeten volgen bij de voorbereiding van de activiteit:

  OP TE NEMEN GETALLEN VOOR ENGELS[1]

  1. Onderscheid tussen tientallen een eenheden (bijv. Forty-nine and ninety-four)
  2. Onderscheid tussen telwoorden met dezelfde eenheid maar een verschillend tiental (bijv. Fifty-two and eighty-two)
  3. Onderscheid tussen de stemloze dentale fricatief /θ/ en de stemloze labiodentaal /f/ (bijv. thirty and forty)
  4. Onderscheid tussen korte en lange klinkers (bijv. -ty and -teen)

  AANTAL VRAGEN (afhankelijk van het niveau van de leerlingen kan men ze vragen 20 items – niveau A2 - of meer te leveren)

  Als we een lijst met getallen geven om te lezen zoals in de voorbeelden van Mollica, kunnen A2-leerlingen een lijst van 50 punten maken, is 20 genoeg voor A2, zoals in het experiment van Ongaro (2014) is aangetoond. Luisteren vereist grotere concentratie, meer getallen zou de lezers in verwarring kunnen brengen en ze fouten kunnen laten maken.

  1. Tenminste 5 rekenkundige bewerkingen (de leerlingen moeten dan de uitkomst berekenen)

  Bij. (13-3):2=...

  1. Tenminste 2 stellingen met belangrijke data of aantallen bijv. de Tweede Wereldoorlog begon toen Duitsland in 1939 Polen binnenviel

  a. Minstens 2 vragen die belangrijke data of getallen bevatten.

  1. minstens 5 vragen over een onderwerp dat je eerder hebt gehad bij ... (De docent moet hier een vakoverstijgend onderwerp kiezen, bijv. als de leerlingen in hun aardrijkskundeles de vulkanen hebben gehad, zou de vraag kunnen zijn: de temperatuur van magma is ongeveer ... De leerlingen moeten dit gat kunnen invullen)
  2. tenminste 2 vragen over in de klas gedeelde kennis bijv. Op deze school zitten meer dan 150 leerlingen
  3. minstens 2 vragen met rangtelwoorden bijv.. Mario's birthday is on the ... of May

  Men kan websites gebruiken om informatie over belangrijke data te vinden. Zie bijv. http://en.m.wikipedia.org/wiki/Timelines_of_world_history

  1. elke groep maakt een van-punt-tot-punt-pad met behulp van een hulpmiddel of het internet (http://www.picturedots.com/make/makePuzzle.html
   1. Kies het plaatje en upload het
   2. Pas het aantal en mogelijk ook de frequentie van de punten aan. Om ervoor te zorgen dat het plaatje niet te makkelijk te herkennen is moet men de getallen zo schikken dat er wat moeilijke bochten in het pad staan, zodat men het vermogen van de leerlingen om getallen te herkennen beter kan toetsen.
   3. Gebruik Voki (www.voki.com) om de items op te nemen
  2. De docent haalt de door de groepjes gemaakte van-punt-tot-punt-puzzels op,  maakt er kopieën van en deelt deze aan de andere groepjes uit.
  3. De groepjes luisteren om de beurt naar de voki-opname en de wedstrijd begint. De winnaar is het groepje dat het eerst alle van-punt-tot-punt-puzzels af heeft.

  Met behulp van een programma – bijv. Match van Hot Potatoes –kan men van de oefening een leestoets maken waarbij de leerlingen de passende combinaties moeten zoeken, wat de oefening interactiever maakt. De leerlingen moeten de telwoorden herkennen en het punt bereiken dat samenhangt met het Arabische cijfer dat als woord op de lijst staat. Men kan dit type oefening met meer getallen doen en op de computer.


  [1] Voor het Italiaans: getallen met klanken als /kw/, /t∫/ bijv. cinque, dieci, quattro, quindici; onderscheid tussen korte en lange medeklinkers bijv. sessanta settanta novanta; verschillende vorm ( -dici not -dieci ) en omgekeerde volgorde van tientallen en eenheden van 11 tot 16 bijv.: uno undici, quattro quattordici, cinque quindici, sei sedici; volgorde tientallen en eenheden van 17 tot 19 maar met extra letters bijv.: diciassette, diciotto, diciannove.

  Voor het Duits: omgekeerde volgorde van tientallen en eenheden : bijv.: zweiundzwanzig vs. twentytwo

  Voor het Frans: twintigtallige basis: quatre-vingt-dix

 • Division of roles (optional): Men moet leerlingen met verschillende talenten bij elkaar zetten om met de programmatuur, taalkundige problemen, rekenkundige problemen, vakinhoud, terugvinden van informatie om te gaan. Ze leren strategieën van elkaar en geven nieuwe vaardigheden door.
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

  huiswerk opgeven – Men moet de leerlingen aanmoedigen om met hun ouders en de rest van het gezin een mondelinge versie van het van-punt-tot-punt-spel te spelen om het luisteren naar, zeggen en herhalen van telwoorden te oefenen.

  Gebruik van vocabulaire in context – De docent geeft oefeningen in het presenteren met PowerPoint bestaande uit zinnen met ontbrekende telwoorden

  Bijv. Today is the ...........

  Most of your teachers were born in the .......(1980-1989, 1990-1999 antwoord: eighties or nineties)

  Rollenspel met het inkopen doen op de plaatselijke markt waarbij de leerlingen naar prijzen en gewicht vragen.

 • Success factors or evaluation criteria:

  Evaluatie door de docent – De docent geeft een prijs aan het groepje dat de puzzel in de luistertaak het eerste af heft.

  De docent bekijkt de taken en kan met de onderstaande lijst de moeilijkheidsgraad beoordelen in overeenstemming met de genoemde criteria.

    +++ ++ +
  Taakontwerp:      
  Grammaticale correctheid      
  Uitspraak      
  Overeenstemming met de eisen      
  Voltooiing van de taak      
  Puzzel af      

  Evaluatie door medeleerlingen – De leerlingen besluiten welke van-punt-tot-punt-puzzel het moeilijkst was.

 • Authors: Carla Marello, Giulia Ongaro
 • Acknowledgements: Anthony Mollica 2008 Recreational linguistics the “Dot-to-dot” activity in Mosaic vol. 10, No.4 Winter 2008 pp. 22-23 By permission of the Author and Editor Anthony Mollica 2010, Ludolinguistica e Glottodidattica. Prefazione di Tullio De Mauro. Postfazione di Stefano Bartezzaghi, Perugia, Guerra Edizioni. Giulia Ongaro (2014) Playing with numbers. The dot-to-dot game as a resource in EFL in RiCognizioni No:2 Winter 2014 pp. xx-yy http://www.ojs.unito.it/index.php/ricognizioni
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

  Verstandige keuze van het plaatje: het mag niet te veel weggeven anders gaan de leerlingen van punt naar punt zonder te luisteren of lezen want ze volgen het profiel van het plaatje dat ze al geraden hebben.

 • Additional methodological or didactic comments:

  Vertel de leerlingen van te voren wanneer ze het eerste deel van de taak af moeten hebben. Als de leerlingen het niet af hebben, kunnen ze het niet thuis afmaken. Houd rekening met een langere les.

  Wees nauwkeurig bij het aangeven van het doel van de taak (een oefening maken voor klasgenoten, luisteren naar telwoorden waarbij ze zowel het geschreven telwoord als het Arabische cijfer zien; de datum raden voor een bepaalde culturele vraag; kiezen tussen veel mogelijke punten met Arabische cijfers).

  Leg de evaluatie-criteria voor culturele vragen uit, anders komen de leerlingen met hun eigen ideeën, bijv. voor data.

 • Reasons why this task is a model of best practices:

  Deze taak is gemaakt om de luister- en spreekvaardigheid met betrekking tot telwoorden, die meestal niet in het gehele vreemde-talenprogramma voldoende worden geoefend, te ontwikkelen. De levenslange ervaring van Mollica laat zien dat het leren door van-punt-tot-punt-puzzels effectief is; de ervaring van Ongaro levert extra bewijsmateriaal; we hebben het “maak zelf een spel” element geïntroduceerd om leerlingen tot meer reflectie over de structuur en de klanken van telwoorden, die taalspecifieker zijn dan men dikwijls denkt, te bewegen.

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

  Docenten aan te moedigen ICT in hun lessen te gebruiken.

  Docenten aan te moedigen  taakgericht taalonderwijs en het ERK in hun onderwijspraktijk te integreren.

 • Reasons why this task travels well:

  Men kan deze taak opnemen in de meeste nationale leergangen en vreemde-talenprogramma’s en deze gemakkelijk aanpassen voor leerlingen van verschillende leeftijden.

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: Taakgericht taalonderwijs waarbij de niveau beschrijvingen van het ERK als basis gebruikt worden.

Taken per tandem