Een cloze-oefening voor Inhoud- en Taalintegrerend Leren

Aanvullende informatie

 • Name: A cloze for CLIL
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • CEFR Level: A2, B1
 • Linguistic dimension - Skill(s): Lezen: De structuur van een type tekst herkennen. Gespecialiseerde collocaties herkennen. Geleerde afleidingen herkennen Schrijven: de gaten in een gespecialiseerde tekst in de doeltaal invullen.
 • Duration: 50 minuten of 100 minuten als het voor de klas de eerste cloze-activiteit is
 • Target language: Engels of een andere MVT
 • ICT dimension

 • ICT resources:

  Jcloze (HotPotatoes, https://hotpot.uvic.ca/) om de cloze-tekst zo voor te bereiden dat hij op het internet kan worden ingevuld

  Nuttig: hulpmiddelen op het internet als e-tekstboeken, woordenboeken, websites en corpora met teksten die over het bestudeerde onderwerp gaan (afhankelijk van het gekozen onderwerp).

  Corpora: een goede keuze zijn de corpora die aangeboden worden door Sketch Engine (www.sketchengine.co.uk) welke gebruikers de mogelijkheid geeft om een eigen corpus toe te voegen en te gebruiken.

 • ICT competences: De leerlingen moeten onderzoeksvaardigheden ontwikkelen of consolideren voor het doorzoeken van corpora of het internet als een corpus om de gaten in een cloze-tekst te vullen en om zelf een cloze-activiteit te maken.
 • Detailed description of the task

 • Situation / theme(s): Het invullen van een cloze-oefening gebaseerd op een gespecialiseerde tekst om aan te tonen dat men de inhoud begrijpt en de tekst structuur en het type tekst herkent.
 • I can...:

  B2:

  Ik kan artikelen en verslagen lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen, waarbij de schrijvers een bepaalde houding of standpunt innemen.

  Ik kan een duidelijke en uitgebreide tekst schrijven over een breed scala aan onderwerpen en ik kan mijn standpunt over een bepaald onderwerp geven door de voor- en nadelen te beargumenteren.

   

  C1:

  Ik kan lange en complexe feitelijke en literaire teksten begrijpen, en het gebruik van verschillende stijlen waarderen. Ik kan gespecialiseerde artikelen en lange technische instructies begrijpen, zelfs wanneer deze geen betrekking hebben op mijn terrein.

  Ik kan me in duidelijke, goed gestructureerde tekst uitdrukken en daarbij redelijk uitgebreid standpunten uiteenzetten. Ik kan in een brief, een opstel of een verslag schrijven over complexe onderwerpen en daarbij de voor mij belangrijke punten benadrukken. Ik kan schrijven in een stijl die past bij de lezer die ik in gedachten heb.

 • Product: Een complete cloze-tekst waarvan alle gaten gevuld zijn en correct zijn gelabeld.
 • Product requirements or prerequisites:

  De docent moet zorgen voor een tekst van hoogstens 200 woorden met 12 gaten.
  De klas moet al vertrouwd zijn met de cloze-procedure en met het type tekst.
  Als de docent gespecialiseerde teksten gebruikt, kan hij/zij de leerlingen aanbevelen een gratis gespecialiseerd corpus van hun keuze op het internet te gebruiken.
  Elk gat heeft dezelfde lengte ook als het verwijderde woord een ander aantal letters heeft. Met software als Jcloze is het gemakkelijk om gaten van dezelfde lengte te krijgen.
  De te verwijderen woorden worden gekozen aan de hand van de inhoud en taalcriteria (zoals in het Proces deel beschreven wordt).
  Wat je wel en niet moet doen bij het verwijderen van woorden
  Geen gat in de titel, geen gat in de eerste zin; minstens 7 woorden tussen de gaten. Maar een gat per zin, hoe lang deze ook is.
  Probeer zo min mogelijk woorden te verwijderen die niet het hoofd van hun woordgroep zijn, tenzij ze extra belangrijk zijn voor de betekenis.
  Houd er rekening mee dat het moeilijker is een gat in het eerste deel van de zin of na een leesteken te vullen dan een gat in het tweede deel van een zin, zeker in het Engels, waar de plaats in de zin het zinsdeel bepaalt.
  Verwijder geen woord in een collocatie tenzij de leerlingen de collocatie al hebben geleerd of ze de collocatie in een corpus moeten opzoeken. Verwijder geen deel van een woordgroep die als werkwoord fungeert. Houd er rekening mee dat het verwijderen van een persoonsvorm betekent dat men in talen als het Italiaans of Spaans waarin men soms het voornaamwoord kan weglaten drie stukken informatie verwijdert, namelijk lexicale informatie, de persoon en de tijd en in het Engels twee stukken informatie.

 • Process:

  De docent geeft de cloze-test aan de klas en legt uit dat sommige gaten meer op de inhoud zijn gericht, d.w.z. dat leerlingen die vertrouwd zijn met het onderwerp die gaten gemakkelijk kunnen vullen, en sommige gaten taalgeorienteerd zijn en een of twee gaten tekst-georiënteerd, d.w.z. bijwoorden of pragmatische partikels die de structuur van de tekst aangeven.
  De docent laat de klas niet alleen de gaten vullen maar ook aangeven wat voor type gat het is: inhoud, taal of tekst. De docent legt uit dat het soms niet eenvoudig is het type aan te geven maar dat de leerlingen dan toch moeten kiezen en mogen antwoorden grotendeels inhoud”, “grotendeels taal, “grotendeels tekst”.
  Als de taak op de computer wordt gedaan, kan de docent de leerlingen aanmoedigen in sommige corpora te zoeken die aan het onderwerp gerelateerde teksten bevatten, vooral als de docent besluit een word in een collocatie te verwijderen.

  Om het minder moeilijk te maken
  Docenten die geïnteresseerd zijn in inhoud kunnen leerlingen aanmoedigen de gaten met woorden uit hun moedertaal of met meer dan een word te vullen.
  De docent kan de klas een procedure “Omgaan met onbekende woorden“ geven.
  Voor sommige gaten kan men hulp in twee stappen geven:
  Eerste stap: vertellen of het een inhouds- of een taalwoord is en tweede stap: de eerste letters van het woord.
  Illustraties met een toegevoegde CLIL waarde kunnen ook naar de oplossing helpen. Geef in dit geval voorbeelden aangezien dit ietwat vaag is.
  De docent kan meer dan 12 woorden verwijderen en deze extra gaten gebruiken om voorbeelden van vulstrategieën te geven.
  Bijvoorbeeld, als je een woord verwijdert dat slaat op een deel van een geheel dat al is genoemd is het gat inhoudsgericht.
  Als je een afgeleid bijvoeglijk naamwoord als cellular verwijdert na twee samenstellingen met cell gevolgd door andere woorden als cell division of cell wall, is het gat gericht op academische taal.
  Als je een aanwijzend voornaamwoord verwijdert uit de laatste zin in een beschrijving als “This experiment has shown that….”, is het gat tekst-gericht en nog sterker als je een woord als experiment in dezelfde situatie verwijdert.
  Als je een woord verwijdert dat later nog een keer voorkomt is het gat sterker op tekstbegrip gericht dan een gat dat ontstaat als je het woord de tweede of derde keer dat het woord voorkomt, verwijdert.

 • Division of roles (optional): Men kan de cloze-oefening in groepjes doen zodat ieder groepje maar twee of drie gaten hoeft in te vullen. De groepjes die de gaten in het tweede, derde of vierde deel van de tekst moeten invullen, kunnen hun voordeel doen met wat er al eerder is ingevuld. De tekstuele waarde van de oefening wordt duidelijker als deze in groepjes wordt uitgevoerd omdat leerlingen ervaren dat de gaten die de docent heeft gemaakt alleen ingevuld kunnen worden wanneer ze de hele tekst hebben begrepen.
 • Consolidating activities suggested or follow up plan:

  Als een groot deel van de leerlingen een bepaald gat niet correct kan invullen, moet de docent dat met de klas bespreken om erachter te komen wat de barrières voor het tekstbegrip zijn.

  Na enige weken kan de docent een door elkaar gegooide tekst aan de leerlingen geven; de strategieën voor het op volgorde zetten lijken sterk op die voor het invullen van de gatentekst.

 • Success factors or evaluation criteria:

  De gaten zijn correct ingevuld. De docent besluit hoeveel punten ieder gat krijgt afhankelijk van waarop de activiteit is gericht (taal, tekst of inhoud)
  In een cloze-oefening voor teksten in Romaanse of Slavische talen is het gemakkelijker om het zinsdeel van de ontbrekende woorden te begrijpen omdat deze talen een rijkere morfologische markering kennen.
  De docent zou kunnen besluiten dat niet alle gaten dezelfde waarde hebben en dat inhoudgerichte gaten een hogere waarde hebben dan taalgerichte of tekstgeorienteerde. De docent moet dan wel beseffen dat het invullen van “This experiment has shown that….” Eenvoudiger is dan het invullen van “This experiment has shown that….”.
  De docent die vooral geïnteresseerd is in inhoud zal de leerling met een lager punt belonen voor de moeite als deze een gat heeft gevuld met een woord in de moedertaal of met meer dan een woord in de doeltaal.
  Als de leerling een gat niet invult moet deze een negatief punt krijgen.
  Taalgerichte gaten mogen met adequate synoniemen worden ingevuld terwijl inhoudgerichte gaten maar op een manier kunnen worden ingevuld.
  Beperkte collocaties kunnen maar op een manier worden ingevuld.
  Als de cloze-oefening op de computer wordt gedaan is er meestal maar een antwoord mogelijk.

 • Authors: Carla Marello, Elisa Corino
 • Acknowledgements: C. Marello Alla ricerca della parola nascosta, La nuova Italia Firenze 1989 Elisa Corino (mondelinge voordracht), CLIL-Oriented Cloze Test: Making Holes Between Language and Content, the 9th International CLIL Conference THINK CLIL 2014 August 28-30, 2014 –Venice (Italy)
 • Didactic added value of the task and other information

 • Practical hints for teachers:

  De eerst keer dat een docent dit type taak met een Engelse tekst geeft kan deze de leerlingen helpen door het zinsdeel van de ontbrekende woorden aan te geven.

 • Additional methodological or didactic comments:

  Leg de evaluatie-criteria voor verschillende types gaten uit zodat de leerlingen begrijpen dat een cloze-oefening verschillende doelen kan hebben.

 • Reasons why this task is a model of best practices:

  Deze taak is gemaakt is om tekstbegripvaardigheden te ontwikkelen en om het onthouden en reproduceren van begrippen in CLIL lessen na te gaan.
  Voorgaande ervaringen met cloze laten zien dat het een effectieve manier is om bewustzijn te ontwikkelen op meta linguïstisch niveau, zowel op taalspecifieke aspecten als op distributie van informatie in gespecialiseerde teksten.

 • Impact that it is expected to have on the teaching practices and attitudes:

  Docenten te motiveren ICT in hun lessen te gebruiken.

  Docenten aan te moedigen taakgericht taalonderwijs en het ERK in hun onderwijs te integreren.

 • Reasons why this task travels well:

  De aanwezigheid van cloze-toetsen in de meeste nationale leerplannen en vreemde- talen programma’s rechtvaardigen het gebruik in Inhoud- en Taalintegrerend Leren. Men kan de taak gemakkelijk aanpassen aan het onderwerp en de leeftijd van de leerlingen.

 • Rationale and/or theoretical underpinnings of the task: Taakgericht taalonderwijs waarbij de niveau beschrijvingen van het ERK als referentiekader gebruikt worden. ICT en corpus worden gebruikt als onderwijsondersteunend gereedschap.

Taken per tandem