Kösd össze a pontokat

Additional Info

 • Név: Kösd össze a pontokat
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • Készség(ek): Olvasás és hallás utáni szövegértés / Beszédkészség és kiejtés / Információszerzés és -feldolgozás
 • Időtartam: 120 perc (kb. 2 tanóra)
 • Célnyelv: angol vagy bármely egyéb nyelv
 • ICT dimension

 • IKT-erőforrások:
 • IKT-kompetenciák: • Kép feltöltésére és szerkesztésére szolgáló online szoftver használata • számokkal kapcsolatos információk netes keresésére való képesség kifejlesztése vagy erősítése • Hangos prezentáció készítése Voki segítségével
 • Detailed description of the task

 • Szituáció / téma: Számok és dátumok megértése hallás vagy olvasás után; Egy másik szövegben vagy kontextusban tárgyalt téma tantárgyakon átívelő integrációja
 • Képes vagyok…:
  • A2 …megérteni a legfontosabb területeken (pl. alapvető személyes és családi kérdések, shopping, helyi terepismeret, munka, számok (100-as számkör) használatos mondatokat és kifejezéseket
  • ? …egyszerű, mindennapi témájú közvetlen kommunikációt folytatni ugyanilyen jellegű feladatok végzése során
  • hatékonyan, tömören összegezni információkat
  • számok megértését megkövetelő gépeket és szolgáltatásokat használni
  • a munka, iskola, pihenés és más megszokott témák területén megérteni a tiszta, egyértelmű információkat, számokat az 1000-es számkörben és dátumokat
  • kezelni a legtöbb helyzetet, ami az adott nyelvterületen történő utazás során előállhat
  • egyszerű összefüggő szöveget írni a szokásos vagy engem érdeklő témákban
 • Produktum: A befejezett kép indirekt módon mutatja a tanult nyelven való számolási kompetencia elsajátítását.
 • A produktum előfeltételei és követelményei:
  • anyanyelvi számolási kompetencia
  • A feladat témájának előzetes ismerete (pl. történelmi vagy az osztálytársakra vonatkozó ismeretek)
 • Folyamat:

  A feladatot megelőző tevékenység

  • Kérdezzünk rá,
   • csináltak-e már „kösd össze a pontokat” típusú feladványt
   • ha igen, tetszett-e nekik
   • hol lehet ilyen feladványokat találni
  • Mutassunk a diákoknak egy mintát a feladatra (pl. http://www.activityvillage.co.uk/dot-to-dots)
  • Magyarázzuk meg, hogy a számok lehetnek matematikai műveletek eredményei, és ismételjük át (vagy mutassuk be) az alapvető műveleti jeleket (+, -, *, :, =).
  • Mutassuk meg a diákoknak a „kösd össze a pontokat” Mollica-feladatmintát vagy osszuk ki a tanulóknak, hogy maguk oldják meg
   • A Mollica-mintában a számok nem növekvő sorrendben követik egymást; a tanulóknak a tanár által hangosan felolvasott instrukciókat kell követniük
  • A számok lehetnek matematikai műveletek eredményei. Ellenőrizzük (vagy mutassuk be) az alapvető műveleti jeleket (+, -, *, :, =).

  A feladat

  A diákoknak „kösd össze a pontokat” típusú feladatot kell készíteniük társaik számára a számok és bizonyos korábban már tanult témák átismétlése céljából.

  • Az osztályt osszuk 3-4 fős csoportokra; mindegyik 20 olyan kérdést állít össze, amelyekre a válasz egy-egy szám. Szerepeljenek köztük egyszerű fonémákat tartalmazó számnevek, különösen, ha ezek az anyanyelvi hangtantól idegenek, és nemkülönben a belső számrend problémás esetei
  • Ismertessük a tanulókkal a tevékenységre való felkészülés szabályait:
   • ANGOL MINT IDEGEN NYELVESETÉN SZEREPELTETENDŐ SZÁMOK:
    • Tízesek és egyesek megkülönböztetése (pl. forty-nine és ninety-four)
    • Egymástól csak a tízesekben különböző számok elkülönítése (pl. fifty-two és eighty-two)
    • A hangtalan dentális frikatívusz /θ/ és hangtalan labiodentális /f/ megkülönböztetése (pl. thirty és forty)
    • Rövid és hosszú magánhangzók megkülönböztetése (pl. -ty és -teen)
  • Olasznál: /kw/, /t∫/ hangokat tartalmazó számnevek (pl. cinque, dieci, quattro, quindici); a hosszú és rövid mássalhangzók megkülönböztetése (pl. sessanta settanta novanta); eltérő alak ( -dici nem -dieci ); az egyesek és tízesek fordított sorrendje 11-től 16-ig (pl. uno undici, quattro quattordici, cinque quindici, sei sedici); beékelődő betűk a 17-től 19-ig terjedő rendes sorrendű számnevekben (diciassette, diciotto, diciannove)
  • Németnél: tízesek és egyesek fordított sorrendben (pl. zweiundzwanzig)
  • Franciánál: húszas alapú számrendszer: quatre-vingt-dix
  • SZEREPELTETENDŐ KÉRDÉSEK (a diákok tudásszintjétől függően az elvárás lehet 20 kérdés – A2 szint – vagy több). Amennyiben – a Mollica-féla példákhoz hasonlóan – számlistát adunk elolvasásra, az A2 szintű tanulók 50 ponttal dolgozhatnak, hallás után viszont 20 pont elegendő számukra, ahogy az Ongaro 2014-es kísérletéből kiderül. A hallás utáni megértés nagyobb erőfeszítést, komolyabb koncentrációt követel, így a túl sok szám összezavarhatja a tanulókat és hibákhoz vezethet.
   • legalább 5 számtani művelet (a diákoknak ki kell számolniuk az eredményt) pl. (13-3):2=…
   • legalább 2, fontos dátumokat vagy számokat tartalmazó állítás (pl. Európában a II. világháború azzal kezdődött, hogy Németország 1939-ben lerohanta Lengyelországot)
   • legalább 2, fontos dátumokat vagy számokat tartalmazó kérdés
   • legalább 2 kérdés olyan témákban, amelyekkel valamely más tárgy keretében foglalkoztak (a tanáron múlik, milyen tantárgyakon átívelő témát választ; a kérdés lehet pl. a magma körülbelüli hőmérséklete, ha a diákok földrajzórán a vulkánokkal foglalkoztak).
   • legalább 2, közös ismeretre vonatkozó pont (pl. „Ebbe az iskolába több mint 150 gyerek jár.”)
   • legalább 2, sorszámot tartalmazó pont (pl. „Gergő születésnapja május …-én van.”)

  Fontos dátumokról információk gyűjthetők például a http://en.m.wikipedia.org/wiki/Timelines_of_world_history oldalon.

  • Online eszköz (pl. a http://www.picturedots.com/make/makePuzzle.html vagy más hasonló, összekötendő pontsor készítésére szolgáló oldal) vagy Photoshop segítségével minden csoport készít egy-egy összekötendő pontsort
   • Válasszák ki és töltsék fel a képet
   • Módosítsák a számokat, esetleg a pontsűrűséget. Annak érdekében, hogy a kép ne legyen könnyedén felismerhető, a számokat úgy kell elrendezni, hogy a vonalban legyenek nehezen követhető fordulópontok, amelyek valóban próbára teszik a diákok számnév-felismerő tudását
   • A felvételhez használjuk a Vokit (http://www.voki.com)
  • A tanár összeszedi a csoportok által készített „kösd össze a pontokat” feladványokat, sokszorosítja őket, majd kiosztja a többi csoport között.
  • A csoportok sorban meghallgatják a Voki-felvételeket, majd kezdődik a verseny. Az a csoport győz, amelyik elsőként oldja meg (köti össze) helyesen az összes többi feladványait.

  Egyéb szoftver (pl. a Hot Potatoes Jmatch) segítségével a feladat olvasás utáni felismerőtesztté alakítható, ami sokkal interaktívabbá teszi. A diákoknak fel kell ismerniük a számneveket, és a vonalat az arab számmal jelölt ponthoz húzni, amely a listában szóként szerepel. Ebben a formájában a feladat több számot tartalmazhat, és számítógépen is végezhető.

 • Szereposztás (opcionális): Eltérő affinitású diákokat kell egy csoportba tenni, hogy együtt jól tudják kezelni a szoftveres, nyelvi, matematikai, egyéb tantárgy-tartalmi, információszerzési, kiejtési kérdéseket; ily módon egymástól is új stratégiákat és készségeket fognak tanulni. (Jól jön, ha a tanár ismeri diákjai képességeit, javasolható tehát egy előzetes felmérés arról, melyik tanuló mit tekint a saját erősségének.)
 • Javasolt elmélyítő tevékenységek:
  • Házifeladat: A diákokat bátorítsuk rá, hogy szüleikkel és a többi családtaggal szóban is játsszanak ilyet, és ezáltal gyakorolják a számnevek hallás utáni felismerését, illetve kimondását.
  • A szókészlet alkalmazása kontextusban: A tanár PowerPoint prezentáció formájában számnév-hiányos mondatokat mutat be
  • Szerepjáték: vásárláskor a helyi boltban kérdezgessék az árakat, súlyokat.
 • Sikertényezők vagy értékelési kritériumok:

  Tanári értékelés: A tanár díjazza a hallás utáni szövegértés vetélkedőjének győztesét.

  A tanár figyeli a munkát, és a listákban megjelenő nehézségi fokozatokat (+, ++, +++) az alábbi szempontok szerint értékeli:

  • Feladat kialakítása
  • Nyelvtani megfelelőség
  • Kiejtés
  • Igazodás a kapott követelményrendszerhez
  • Feladatmegoldás
  • Mintázat

  Diákok közti értékelés (opcionális): A diákok eldönthetik, melyik feladvány jelentette a legnagyobb kihívást

 • Szerzők: Carla Marello, Giulia Ongaro
 • Köszönetnyilvánítás: Anthony Mollica 2008 Recreational linguistics the “Dot-to-dot” activity In: Mosaic vol. 10, No.4 Winter 2008 pp. 22-23 A szerző és a kiadó engedélyével; Anthony Mollica 2010, Ludolinguistica e Glottodidattica. Prefazione di Tullio De Mauro. Postfazione di Stefano Bartezzaghi, Perugia, Guerra Edizioni; Giulia Ongaro (2014) Playing with numbers. The dot-to-dot game as a resource in EFL In: RiCognizioni No:2 Winter 2014 pp. xx-yy; http://www.ojs.unito.it/index.php/ricognizioni
 • Didactic added value of the task and other information

 • Gyakorlati tippek a tanárok számára:

  A képet érdemes úgy választani, hogy ne legyen túlságosan árulkodó, különben a diákok a megsejtett vonalvezetés mentén haladnak pontról pontra, anélkül, hogy a hallott szövegre kellene figyelniük.

 • Egyéb módszertani vagy didaktikai megjegyzések:

  Tűzzünk ki pontos teljesítési határidőt a feladat első részeire! Ha a diákok nem végeznek vele órán a 2. lépés után, otthon nem tudják befejezni. Készüljünk fel az óra meghosszabbítására.

  Ügyeljünk rá, hogy egyértelművé tegyük a feladatot (feladvány készítése az osztálytársak számára; számnevek hallás utáni megértése; számnevek és arab számok olvasása; dátumok megfejtése kulturális témájú kérdések nyomán; sok, arab számmal jelölt pont közül mindig a megfelelő kiválasztása). Ismertessük a kulturális kérdések értékelési kritériumait, különben a diákok esetleg egymástól eltérő nyelvi konvenciókat alkalmaznak (például a dátumformátumok terén), ami megértési zavarokhoz vezethet.

 • Mi alapján lett ez a feladat jógyakorlati modell:

  A feladat azzal a céllal született, hogy fejlessze a számnév-értési és előállítási készségeket, amelyekre általában nem jut elég gyakorlás az idegennyelvi programokban. Mollica kiterjedt tapasztalata (lásd Köszönetnyilvánítás) a „kösd össze a pontokat” feladvány tanulásban való hatékonyságát mutatja, amit Ongaro tapasztalatai is megerősítenek. Ezeket bővítettük ki a „készítsd magad a feladványt” változattal, hogy reflektáltabbá váljon a számnevek szerkezete és kiejtése is, melyek az általában vártnál sokkal nyelvspecifikusabbak.

 • Adaptálhatóság:

  A feladat beilleszthető a legtöbb nemzeti tantervbe és idegennyelvi programba, továbbá különböző korosztályba tartozó diákokhoz is könnyen igazítható.

Tasks By Country