CLIL szóhiányos szövegkiegészítő teszt

Additional Info

 • Név: CLIL szóhiányos szövegkiegészítő teszt
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • Készség(ek): Olvasás – az alábbiak felismerése: szövegtípus struktúrája, szakmai szavak és kifejezések, (tanult) képzett szavak; Írás – szakmai szövegből hiányzó szavak pótlása
 • Időtartam: 50 perc (100 perc, ha az osztálynak ez az első szóhiányos szóhiányos szövegkiegészítő tesztje)
 • Célnyelv: angol vagy bármely egyéb nyelv
 • ICT dimension

 • IKT-erőforrások:
  • Jcloze (HotPotatoes, https://hotpot.uvic.ca/) az online szövegkiegészítő teszt előkészítéséhez
  • Online erőforrások:
   • e-tankönyvek
   • szótárak
   • honlapok
   • a választott témához kapcsolódód szöveggyűjtemények
    • jó választás lehet a Sketch Engine (www.sketchengine.co.uk), amely ráadásul saját szöveggyűjtemény összeállítását is lehetővé teszi
 • IKT-kompetenciák: Fejleszti / erősíti a diákok jártasságát a szövegközi / internetes információkeresésben a szóhiányos teszt kitöltése érdekében, illetve azért, hogy maguk is össze tudjanak állítani szóhiányos szövegkiegészítő tesztet.
 • Detailed description of the task

 • Szituáció / téma: Szóhiányos szöveg kiegészítése annak bizonyítékául, hogy a diák érti a szöveg tartalmát és felismeri a szöveg struktúráját és típusát.
 • Képes vagyok…:

  B2:

  • elolvasni korunk problémáit érintő olyan cikkeket / beszámolókat, amelyek írói meghatározott attitűdöket / nézőpontokat képviselnek
  • világos, részletekbe menő szöveget írni az engem érdeklő témakörök különböző aspektusairól (ez lehet tanulmány vagy beszámoló, tájékoztató egy adott szempont védelmében vagy ellenében érvelő jellegű írás)

  C1:

  • hosszú, komplex irodalmi mű / tényszöveg / szakterületemhez tartozó szakmai cikk / technikai útmutató…
   • konkrét vagy absztrakt mondanivalójának fő pontjait megérteni
   • alkalmazott stílusát érzékelni és értékelni
  • hosszabb, jól strukturált szövegben
   • magamat kifejezni
   • nézeteimet kifejteni
  • megírni egy komplex témájú levelet, tanulmányt vagy beszámolót, világosan kiemelve mondanivalóm lényegi részeit
 • Produktum: Helyesen kiegészített szóhiányos szöveg.
 • A produktum előfeltételei és követelményei:

  A diákoknak ismerniük kell…

  • a szövegkiegészítést mint feladattípust
  • a szóhiányos szöveg jellegét

  A tanár készítse elő a szöveget az alábbiak szerint:

  • legfeljebb 200 szóból álljon
  • erre a terjedelemre 12 szóhiány jusson
  • minden szóhely (hiány) legyen egyforma méretű, függetlenül a törölt szó tényleges hosszától (a Jcloze vagy hozzá hasonló szoftver használatával ez könnyedén biztosítható)
  • a törlésre szánt szavakat tartalmuk és (a „Folyamat” pontban leírt) nyelvi szempontok szerint válassza ki
  • ne töröljön…
   • a címből
   • az első mondatból
   • egynél több szót egy mondatból (hossztól függetlenül)
   • szavakat még nem tanult kifejezésekből, hacsak nem az a terv, hogy a diákoknak rá kell bukkanniuk az adott kifejezésre a szöveggyűjteményben
   • igekötős igei kifejezésekből
  • vegye figyelembe, hogy…
   • a mondat első vagy közvetlenül központozás utáni részében a hiány kiegészítése nehezebb, mint a hátrábbi részekben (különösen az angolban, ahol a szó mondatbeli helyzete határozza meg, milyen szófajként alkalmazzuk éppen)
   • ragozott ige törlése az olaszhoz vagy spanyolhoz hasonló ragozó nyelvekben egyszerre többféle információ elvesztésével is jár (jelentés, szám, személy, idő), míg az angol esetében csak kettőével (jelentés, idő)
  • szakmai szöveg esetében a tanár javasolhatja a diákoknak szabadon választott ingyenes online szakmai szöveggyűjtemény használatát
 • Folyamat:

  A tanár…

  • kiadja a feladatot az osztálynak
  • elmagyarázza, az egyes hiányok lehetnek…
   • tartalmi jellegűek (ezeket könnyebben fogják kiegészíteni az adott témában otthonosan mozgó diákok)
   • nyelvi jellegűek
   • egy-két esetben strukturális (szövegi) jellegűek (pl. határozószók vagy szövegkohéziós eszközök)
  • célul tűzi ki nemcsak a hiányok kiegészítését, hanem a fentiek szerinti jellegük (tartalmi, nyelvi, strukturális) megállapítását is, és elmondja, hogy a besorolás bizonyos esetekben nem könnyű, de a diákoknak ilyenkor is választaniuk kell, azonban válaszolhatnak „főként”-tel is, miszerint [az adott hiány] jellegében…
   • főként tartalmi
   • főként nyelvi
   • főként strukturális
  • számítógépes munka esetén ösztönözheti rá a diákokat, hogy keresgéljenek szakmai szöveggyűjteményekben, különösen, ha kifejezésből is törölt szót.

  FACILITÁCIÓ

  A tanár…

  • tartalomközpontú feladat esetén törölhet…
   • a diákok anyanyelvén lévő szavakat
   • egy helyről egynél több szót
  • dönthet úgy, hogy a feladatot az „ismeretlen szavak kezelése” folyamattal ötvözi
  • egyes hiányokhoz adhat segítséget két lépésben:
   • jelezheti, hogy az adott helyről milyen jellegű (tartalmi / nyelvi) szó hiányzik
   • megadhatja a szó kezdőbetűjét
  • CLIL-értékkel bíró illusztrációkkal is könnyítheti a megoldást
  • 12-nél több szót is törölhet, és a többlethiányokat használhatja mintának a kitöltési stratégia bemutatására
  • Ha például egy olyan szót törlünk, amely egy korábban már említett valamely egész részére vonatkozik, az adott szóhiány tartalomorientált lesz
  • Ha olyan képzett melléknevet törlünk (pl. cellular), amelynél korábban a szövegben már előfordultak ugyanazt szótövet tartalmazó szókapcsolatok (pl. cell division, cell wall), az adott hiány tudományosnyelv-orientált lesz
  • Ha pl. egy kísérlet leírásának utolsó mondatából („Ez a kísérlet bizonyítja, hogy…”) töröljük a mutató névmást, a hiány szövegorientált lesz, különösen, ha ugyanekkor egy olyan szót is törlünk, mint pl. a „kísérlet”
  • Egy később megismétlődő szó első előfordulásának törlése szövegértés tekintetében nagyobb kihívást fog jelenteni, mint a szó második vagy harmadik előfordulásának törlésével keletkező hiány
 • Javasolt elmélyítő tevékenységek:
  • Ha jelentősebb számú diák nem tudta helyesen kiegészíteni a szöveget, akkor meg kell beszélni azt az osztállyal, hogy kiderüljön, mik a megértésének akadályai.
  • Néhány héttel később a tanár adhat olyan feladatot, amelynél összekevert szöveget eredeti rendjét kell helyreállítani – a rendezési stratégiák ugyanis közeli rokonai a kiegészítéshez szükségeseknek.
 • Sikertényezők vagy értékelési kritériumok:
  • A feladat teljesítése sikeres, ha a diákok ki tudták pótolni a szöveghiányokat
  • A tanár dönthet úgy, hogy – az adott feladat oktatási fókuszától függően – az egyes szóhiányokhoz nem egyforma pontértéket rendel (pl. a tartalmi jellegűek nagyobb értéket képviselnek a nyelvi vagy strukturális jellegűeknél)
   • a „This experiment has shown that….” kiegészítése például sokkal könnyebb, mint a “This experiment has shown that….” változaté
  • A tartalomra összpontosító tanár – ha alacsonyabb pontszámmal is – díjazhatja a diák erőfeszítését, ha az a szöveget…
   • a helyes szavakkal egészítette ki saját anyanyelvén
   • egynél több szóval egészítette ki a célnyelven
  • Ha a diák egyáltalán nem tölt ki egy hiányt, az járjon pontlevonással (tehát nem egyszerűen 0 pont)
  • A nyelvi jellegű hiányoknál szinonimák is elfogadhatók
  • Az egzakt tudományos szövegek tartalmi jellegű hiányainál általában csak egyetlen helyes megoldás van
  • Az állandó összetételeknél csak egyetlen helyes megoldás van
  • Ha a feladat számítógépen készült, illetve elektronikusan töltik ki, a Jcloze és ahhoz hasonló szoftverek csak egyetlen megoldást fogadnak el
 • Szerzők: Carla Marello, Elisa Corino
 • Köszönetnyilvánítás: C. Marello Alla ricerca della parola nascosta, La nuova Italia Firenze 1989; Elisa Corino (előadás), CLIL-Oriented Cloze Test: Making Holes Between Language and Content, 9. Nemzetközi CLIL Konferencia THINK CLIL 2014. augusztus 28-30, Velence (Olaszország)
 • Didactic added value of the task and other information

 • Gyakorlati tippek a tanárok számára:

  Amikor a tanár először ad ki ilyen jellegű angol nyelvű feladatot, dönthet úgy, hogy a diákokat segíti a hiányzó szavak szófajának megadásával.

 • Egyéb módszertani vagy didaktikai megjegyzések:

  A tanár ismertesse egyértelműen a különböző jellegű szóhiányok értékelési kritériumait, hogy a diákok tisztában legyenek a szóhiányos szövegkiegészítési feladat többféle céljával.

 • Mi alapján lett ez a feladat jógyakorlati modell:

  Célja a nyelvi, társas és digitális kompetenciák fejlesztése

  • szövegértési kompetencia fejlesztése
  • a jelentéstartalmak memorizálásának ellenőrzése CLIL-osztályokban
  • Korábbi tapasztalatok megerősítik, hogy ez a feladattípus a nyelvi tudatosság fejlesztésének hatékony eszköze úgy a nyelvspecifikus vonások, mint a szakszövegek információeloszlása tekintetében
 • Adaptálhatóság:
  • A szóhiányos szövegkiegészítő feladatok jelenléte a legtöbb nemzeti tantervben és nyelvi programban igazolja a feladattípus használatát a CLIL keretei közt is.
  • Könnyen igazítható…
   • a diákok életkorához
   • a megfelelő (aktuális) tematikához

Tasks By Country