Gus tuigse agus mothachadh de dh’iomadachd cànanach agus cultarach àrdachadh tro cleachdadh TFC TBLT; Gus ìre de…
A’ brosnachadh co-obrachadh eadar tidsearach ann an dùthchannan eadar-dhealaichte tro lìonraidhean sgìreal airson leasachadh de phìosan-obrach TFC.…
’S ann air tidsearan a tha a’ trèanadh, oidean tidsearan ann an trèanadh no luchd-rannsachaidh a tha…
Oidean tidsearan agus luchd-rannsachaidh bho deich oilthighean thairis air Roinn Eòrpa agus tidsearch cànain bho deich bun-…
Tha gach pìos obair na phlana ag amas air cleachdadh cànan àrdachadh ann an dòigh pragmataigeach gus…

Cuir fios agus gabh sa phròiseact

 

Gabh ballrachd

 

Ma chleachd sibh TBLT leis a’ chlas agaibh, no ma bhios sibh airson seo a chleachadh, no airson ur beachdan a thaobh TBLT a bheachdachadh nach cuir sibh fhios thugam (foirm post-d).

 

Leughadh a bharrachd