A’ tadhal baile inntinneach

Additional Info

 • Ainm: A’ tadhal baile inntinneach
 • Ìre CEFR: B1
 • Dimeinsean-cànain - Sgil(ean): Sgrìobhadh labhairt Èisteachd leughadh
 • Ùine: 90 mionaidean
 • Cànan amais: Beurla
 • Goireasean TFC:

   

   

  Powerpoint no taisbeanadh Prezi http://prezi.com no taisbeanadh stèidhichte air http://www.brainshark.com www.kahoot.it

   

 • Comansan TFC: Proiseactar, eadar-lìon, PC no fònaichean-làimh
 • Suidheachadh / tèama(n): Ag ullachadh taisbeanadh ioma-meadhanach A’ cruthachadh taisbeanadh ioma-meadhanach faicseannach A’ lorg fiosrachadh freagrach air an eadar-lìon
 • ‘S urrainn dhomh…:

   

  I

  S urrainn dhomh tuairisgeul den bhaile a sgrìobhadh

  ‘S urrainn dhomh mo bheachdan a thaobh siubhail agus buannachdan agus eus-bhuannachdan de roghainn eadar-dhealaichte a mhìneachadh

  ‘S urrainn dhomh conaltradh reusanta fileanta a dhèanamh ann an suidheachaidhean structaraichte agus ann an còmhradh goirid

   

 • Toradh: Taisbeanadh den bhaile
 • Riatanas no ro-ghoireasan toraidh:

   

   

  Eadar-lìon PC

 • Modh-obrachaidh:

   

  Ro-ràdh – ceistean mu roghainn siubhail – air loidhne, a’ cleachdadh an suirbhidh no làrach-lìn le siostam taghaidh (m.e. foirmichean Google, http://docs.google.com/forms/ ) le ceistean simplidh airson an ìre cheart de Bheurla / no air atharrachadh airson roghainn nan oileanach fhèin (bu chòir ceangaila bhith ann dhan t-suirbhidh thùsail air sàilleibh adhbharan còir-lethbhreac)

  Leughadh a’ bhaile a thagh sibh - feumaidh gach oileanaich trì rudan a mholadh airson luchd-turais - cruithnich nan toraidhean ann an suirbheadh - am prìomh trì rudan - mapa inntinn (gheibh barrachd fiosrachadh air www.tonybuzan.com), dè am fiosrachadh, dòighean taisbeanadh (Roghnail: mapa de bhaile a’ sealltainn nam prìobh rudan ri fhaicinn agus an comharrachadh às dèidh ainmeachadh. Le comharra ùr airson gach bhot gus mapa faicseanaich a chruthachadh) (20 mionaidean)

  Labhairt agus èisteachd - am baile agaibh fhein - ann am paidhrichean, tagh an rud a tha àiridh air tadhal ann an àite sam bith san t-saoghail (Taisbeanadh Powerpoint le 1 gu 3 slaighdean, tha aig an dithis agaibh ri bruidhinn). Ullachadh: 15 mionaidhean de dh’obair dhachaigh / taisbeanadh - mu 30 mionaidhean a rèir meud a’ chlas. Bidh na h-oileanaich eile ag èisteachd agus faighneachd cheistean a thaobh mìneachadh simplidh agus notaichean a sgrìobhadh airson an cairt-d

  Sgrìobhadh - obair leantainneach - sgrìobh cairt-d mun bhaile as fhèarr leat (chan eil am baile agaibh fhèin). Ainmich na rudan comharrachadh ann an taisbeanaidhean (dean cinnteach gu bheil na h-oileanaich ag èisteachd ri taisbeanaidhean eile) - faodaidh seo a bhith na obair-dachaigh (5 mionaidean)

   

 • Roinn dreuchdan (roghainneil): Ag obair ann am buidhean de dithis
 • A’ daingneachadh gnìomhachdan a tha air a mholadh no plana leamhainn:

   

   

  Obair stèidhichte air CLIL

 • Factaran pisich no slatan-tomhais measaidh:

  Rinn na h-oileanaich math nuair a rinn iad an toradh airson an leasan, agus nuair a chleachd iad gu ìre mhòr na goireasan TFC agus nuair a ràinig iad na toraidhean CERF airson an leasain seo

 • Ùghdarran: Jelena Jelenić Marinović, Mirjana Kovačević, Danijela Manić, Julijana Vučo Ma bhios sibh airson barrachd fiosrachadh fhaighinn mun obair seo no atharrachaidhean a bheachdachadh leis an ùghdar, cuir fios gu Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.; Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
 • Oidheaman practaigeach do luchd-teagaisg:

   

   

  Bu chòir dha tidsearan sreath de cheisteachan ullachadh airson an ro-ràdh

 • Faclan modh-obrach no teagaisg a bharrachd:

   

   

  Bu chòir dha na h-oileanaich leth-bhreac cruaidh a dhèanamh den taisbeanadh aca air eagal nach eil an teicneolas ag obair

 • Mìneachadh de dheagh-ghnè na obair seo:

   

   

  ‘S e eisimpleir de obair eadar-chuspaireil a th’ ann, a’ gabhail a-steach cruinn-eòlas, eachdraidh, ealain agus cuspairean co-cheangailte ri cànan agus tha e a’ riochdachadh an dòigh-obrach CLIL, leis na h-oileanaich ann an teas-meadhan obair agus a’ cleachdadh TFC

 • Buaidh air beachdan agus air modhan-teagaisg:

   

   

  A’ brosnachadh tidsearan gus TBLT agus CEFR cho math ri goireasan TFC a chleachdadh ann an dòighean-teagaisg aca

 • Adhbharan tras-aiseig an obair:

   

  Tha an obair seo a’ gabhail a-steach ceithir sgilean cànain (leughadh, sgrìobhadh, labhairt agus èisteachd) agus gabh seo atharrachadh airson cleachdadh aig gach ìre. A bharrachd air sin tha cleachdadh soar aig na h-oileanaich. Dh’fhaoidte an obair a dhèanamh le goireasan TFC eadar-dhealaichte, a bharrachd na na feadhainn aimnichte(?)

 • Adhbharan agus / no bun-fhiosrachadh teòirideach an obair: TFC & TBLT Ìre CEFR B1/ B2

Tasks By Country