Sgeulachd eucoir

Additional Info

 • Ainm: Sgeulachd eucoir
 • Ìre CEFR: B1
 • Dimeinsean-cànain - Sgil(ean): èisteachd sgrìobhadh labhairt leughadh
 • Ùine: 90 mionaidean
 • Cànan amais: Beurla
 • Goireasean TFC:

   

  http://chogger.com/

  http://www.photoshow.com/home/start

  http://www.pixton.com/, http://www.bitmoji.com/ no program sam bith a ghabhas cleachdadh airson dealbhan-èibhinn

  taisbeanadh PowerPoint no prezi (http://prezi.com) orhttp://www.brainshark.com/

  bather bog movie maker

  storybird.com

  PC agus proiseactar

   

 • Comansan TFC: Foillsich sgeulachd bhideo no le fuaim le Windows Movie Maker, taisbeanadh ioma-meadhanach, dealbhan-èibhinn], faidhlichean fuaime
 • Suidheachadh / tèama(n): Sgeulachd eucoir
 • ‘S urrainn dhomh…:

   

  B’ urrainn dhomh sgeulachd a sgrìobhadh

  B’ urrainn dhomh tuairsgeul a thoirt dhan tachartas mac-meanmnach

  B’ urrainn dhomh ceistean a bharrachd a thogail gus dèanamh cinnteach gun do thuig dè thuirt an neach-labhairt

  B’ urrainn dhomh an trath caithte a chleachdadh far a bheil seo iomchaidh

  (Tràth caithte agus tràth caithte leantainneach)

 • Toradh: A’ cruthachadh fiolm beag de sgeulachd eucoir
 • Riatanas no ro-ghoireasan toraidh:

   

  Cluicheadair CD, eadar-lìon, Movie Maker no bather-bog coltach ris airson fiolmaichean a dhèanamh, PC, inneal clàraidh

 • Modh-obrachaidh:

  Èisteachd - èistidh oileanaich ri sgeulachd air an CD ach bidh an tidsear ga stad bho àm gu àm gus faighneachd dha na h-oileanaich ciamar a chùmas an sgeulachd air adhart. Beachdaichidh an clas na crìochan aca (5 mionaidean)

  Sgrìobhadh (ann an dithis) – Bidh na h-oileanaich ag obair ann an buidhnean de dithis, sa chiad dol a-mach ag aontachadh crìoch ùr airson an sgeulachd bho thoiseach an leasan (faodaidh seo a bhith aon de na crìochan a chaidh a mholadh leis a’ chlas no fear ùr) agus sgrìobhaidh iad am fear ùr (20 mionaidean)

  Èisteachd èistidh na h-oileanaich ri cach an sgeulachd agus nì iad coimeas eadar na sgrìobh iad agus an sgeulachd (10 mionaidean)

  Sgrùdadh briathrachas agus grammar – Bheir an tidsear tras-sgrìobhadh den sgeulachd a chaidh ullachadh le beàrnan; lìonaidh na h-oileanaich na faclain a dhìth, a’ cleachdadh gràmair cheart (7c.an tràth caithte) (10 mionaidean)

  Obair dhachaigh - ann am buidhnean, gheibh na h-oileanaich duilleagan-obrach le faclain eadar-dhealaichte a dh’fheumas cleachdadh ann an sgeulachd eucoir ùr a sgrìobhas gach buidheann mar obair-dhachaigh. Às dèidh sgrìobhadh cruthaichaidh na h-oileanaich taisbeanadh den sgeulachd leis na goireasan TFC airson an ath chlas. Bu chòir dha na h-oileanaich trì ceistean ullachadh airson faighneachd gus tuigse nan oileanach eile a mheasadh. (5 mionaidean)

  Taisbeanadh an sgeulachd Bidh gach buidheann a’ taisbeanadh an sgeulachd aca fhèin, a’ cleachdadh coimpiutar agus proiseactar, a’ leughadh an sgeulachd a-mach agus a’ faighneachd cheistean a rinn iad mar phàirt den obair-dhachaigh agus a’ faighinn fhreagairtean dhuibh

  Measadh nan oileanaich – minichidh na h-oileanaich dè na sgeulachdan as fhèarr leotha (10 mionaidean)

  Sgrùdadh briathrachais roghainneil – Nì an tidsear cinnteach gun robh gach facal ga chleachdadh ann an taisbeanadh agus gun robh na h-oileanaich gan tuigsinn. Dh’fhaoidte an duilleag facail a chleachdadh far am bi gach buidheann a’ lorg mìneachadh gach facail (10 mionaidean)

 • Roinn dreuchdan (roghainneil): Paidhrichean no buidhnean
 • A’ daingneachadh gnìomhachdan a tha air a mholadh no plana leamhainn:

   

  Obair mar sgrìobhadh crìonadh sgeulachd, a’ sgrìobhadh ro-sheallaidhean gus sgilean sgìobhaidh agus cruthachail a leasachadh

 • Factaran pisich no slatan-tomhais measaidh:

   

  Rinn na h-oileanaich math nuair a chruthaich iad an toradh, agus nuair a chleachd iad goireasan TFC agus nuair a ruig iad na taisbeanairean CERF airson an leasan seo.

 • Ùghdarran: Jelena Jelenić Marinović, Mirjana Kovačević, Danijela Manić, Julijana Vučo. Ma bhios sibh airson barrachd fiosrachadh fhaighinn mun obair seo no atharrachaidhean a bheachdachadh leis an ùghdar, cuir fios gu: Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
 • Oidheaman practaigeach do luchd-teagaisg:

   

  Eòlas air an sgeulachd air fad ro-làimh agus dean cinnteach gu bheil an teicneolas ag obair.

  Ullachaidh an tras-sgrìobhadh

  Smaoinichidh mu phìosan grammar ri leasachadh agus measadh

  Ullachaidh an tras-sgrìobhadh mar “obair sgrìobhte dùinte”, chan ann dìreach a’ gabhail a-steach briathrachas cho math ri gràmar

  Dèan leth-bhreacan gu leòr airson a h-uile oileanach

  Dèan cinnteach gu bheil na fiolmaichean ag obair leis na goireasan clas

   

 • Faclan modh-obrach no teagaisg a bharrachd:

   

   Bu chòir leth-bhreac den sgeulachd a bhith aig gach oileanach air eagal nach bi an teicneolas ag obair

 • Mìneachadh de dheagh-ghnè na obair seo:

   

   

  S e sgrìobhadh nan oileanach fhèin, a’ cleachdadh sgilean mac-meanmnach agus sgilean TFC. Bidh an dà cuid sgilean sgrìobhaidh cho math ri TFC a leasachadh.

 • Buaidh air beachdan agus air modhan-teagaisg:

   

  A’ brosnachadh luchd-teagasg gus TBLT agus CEFR a chleachdadh ann an modhan-teagaisg

 • Adhbharan tras-aiseig an obair:

   

  Tha an obair seo a’ gabhail a-steach trì sgilean cànain (èisteachd, sgrìobhadh agus labhairt) agus gabh seo atharrachadh gus cleachdadh aig ìrean eadar-dhealaichte. Cuideachd tha cleachdadh cànain soar aig na h-oileanaich. Gabh iomadh goireas TFC a chleachdadh

 • Adhbharan agus / no bun-fhiosrachadh teòirideach an obair: TFC & TBLT Ìre CEFR B1/B2

Tasks By Country