A’ cur air doigh turas a Dhùn Èideann

Additional Info

 • Ainm: A’ cur air doigh turas a Dhùn Èideann
 • Dimeinsean-cànain - Sgil(ean): Leughadh Bruidhinn Sgrìobhadh
 • Ùine: 3 x 60 mionaidean ach caochlaideach a-rèir suidheachaidhean pearsanta agus toradh.
 • Cànan amais: Gàidhlig
 • Goireasean TFC:

  Coimpiutair, an t-eadar-lìon, faclairean air-loidhne, PowerPoint, proiseactar

 • Comansan TFC: A’ cleachdadh an eadar-lìn airson fiosrachadh a lorg mu dheidhinn baile no baile-mhòir san Rìoghachd Aonaichte. Ag ullachadh aithisg ghoirid air PowerPoint air na prìomh toraidhean airson a’ chlas a thoirt a thaobh mun ionad agus gnìomhachdan a thaghadh iad.
 • Suidheachadh / tèama(n): A’ rannsachadh na tarraingean ann am baile-mhòr no baile san Rìoghachd Aonaichte.
 • ‘S urrainn dhomh…:
  • Teacsaichean ùghdarrail air-loidhne a thuigsinn a tha co-cheangailte ri fiosrachadh turasachd, goireasan-taitneis m.s.a.a.
  • taisbeanadh buadhmhor a dhèanamh mun rannsachadh air a’ bhaile/bhaile-mhòr

  mi fhìn a labhairt gu soirbheachail anns a’ chànan amais

 • Toradh: A’ cur taisbeanadh PowerPoint air doigh airson sealltainn don chlas. An àite, dh’fhaodadh an obair a bhith ais-sheallach agus a bhith mar aithisg air fìor thuras le na h-oileanaich a’ cruthachadh film mun àite.
 • Riatanas no ro-ghoireasan toraidh:

  Bu chòir do dh’oileanaich a bhith eòlach air a’ bhriathrachas a tha ceangailte ri àitichean is goireasan-taitneis ann am baile, àitichean-fuirich agus còmhdhailean.

 • Modh-obrachaidh:
  • Tha iarraidh air na h-oileanaich (ann am buidhnean) liosta de làraich-lìn a chruinneachadh a dh’fhaodadh a bhith feumail airson an obair
  • Airson gach làrach-lìn bu chòir cunntas den fhiosrachadh airson rannsachaidh a bhith ri fhaighinn
  • Tha na h-oileanaich a’ co-roinneadh agus a’ dèanamh coimeas eadar na toraidhean aca
  • Tha na buidhnean ag atharrachadh, ma tha feum aca, na liostaichean tùsail aca a-rèir fios air ais bhon bhuidhinn
  • A-nis, tha rannsachadh mionaideach air a dhèanamh air-loidhne airson ainmeachadh dè bhiodh na prìomh eileamaidean de tadhal soirbheachail dhan bhaile/bhaile-mhòr. Gus seo a dhèanamh gu h-èifeachdach, bu chòir do bhuidhnean an rannsachadh a roinn eadar gach neach sa bhuidheann
  • Tha am fiosrachadh bhon obair an uairsin air a tharraing ‘s a’ cur ann an taisbeanadh PowerPoint goirid le 4 slaighdean no nas lugha
  • Tha na dreuchdan airson an obair seo air a bharganachadh am broinn a’ bhuidhinn

  Tha am PowerPoint deiseil air a shealltainn don chlas

 • Roinn dreuchdan (roghainneil): Tha buidhnean, nas fheàrr le 4 no 5 oileanach, air a shònrachadh aig an fhìor thoiseach tro cho-aontachd no leis an tidsear ma thathar a’ beachdachadh freagarrach. Tha na dreuchdan am broinn nam buidheannan air a bharganachadh leis a’ bhuidheann agus an neach-teagaisg ag obair mar comhairleach nuair a tha feum.
 • A’ daingneachadh gnìomhachdan a tha air a mholadh no plana leamhainn:

  Tha buidhnean a’ coimhead is ag èisteachd ri na taisbeanaidhean agus a’ dèanamh nòtaichean de feartan is toil/nach toil leotha. Tha na beachdan seo air a cho-roinneadh leis a’ chlas gu lèir. Bu chòir don neach-theagaisg aire a tharraing air briathrachas no structar cudromach sam bith a tha air a bhith a chleachdadh tron obair agus cuideachadh le duilgheadas sam bith le cànan.

 • Factaran pisich no slatan-tomhais measaidh:

  Bidh oileanaich air a’ chùis a dhèanamh ma choileanas iad na leanas:

  • tuig briathrachas agus structaran buntainneach
  • ainmich fiosrachadh freagarach mu dheidhinn a’ bhaile
  • tarraing an fhiosrachaidh airson na prìomh fheartan a shealltainn
  • barganaich dreuchdan gu math am broinn a’ bhuidhinn
  • thoir seacahd taisbeanadh ann an dòigh a tha ciallach agus fileanta
  • bi buadhmhor
  • bi comasach lèirmheas cuideachail a thoirt seachad
  • cleachd fios air ais a bha air a thoirt seachad airson atharrachaidhean a dhèanamh mar a tha feum
 • Ùghdarran: John De Cecco, Lindsay Dombrowski.
 • Oidheaman practaigeach do luchd-teagaisg:

  Bu chòir do dh’oileanaich a bhith eòlach air obraichean sireadh eadar-lìon, bather-bog PowerPoint agus a bhith ag obair ann am buidhnean mu thràth.

 • Faclan modh-obrach no teagaisg a bharrachd:

  Feumaidh stiùiridhean soillear air dè tha riantanach a bhith ri fhaighinn, gu h-àraidh, a chuingealachadh an uine a bhios air a chur seachad a’ crìochnachadh an rannsachaidh air-loidhne. Bu chòir do gach ìre den mhodh-obrachaidh a chrìochnachadh (slighe criomag arain) a bhith air a chur a-mach le molaidhean airson tomhasan-ama airson gach ìre.

 • Mìneachadh de dheagh-ghnè na obair seo:

  Tha am briathrachas buntainneach ri cleachdadh cànain innbheach san àm ri teachd.

  ‘S e prìomh chomasan a th’ anns na sgilean TFC airson cleachdaidhean foghlaim, sòisealta agus co-cheangailte ri obair.

  Tha an obair a’ cur feum air comasan riantach le bhith ag obair comhla ri càch.

 • Buaidh air beachdan agus air modhan-teagaisg:

  Tha an obair seo a’ dèanamh comasach an corpachadh de TFC san t-seòmar teagaisg agus a’ brosnachadh co-obrachadh. Tha togradh oileanaich air a mheudachadh leis an leusachadh de sgilean feumail a chleachdas iad taobh a-muigh an t-seòmar teagaisg agus tron ionnsachadh fhad-beatha.

 • Adhbharan tras-aiseig an obair:

  Tha an obair a’ corpachadh iomadh feart brìgheil de comasan cànain thairis air curraicealaman nàiseanta, leasachadh sgilean TFC agus co-obrachadh.

  ‘S urrainn don t-suitheachadh a bhith air mhion-atharrachadh, air a dhèanamh freagarrach no air a mheudachadh far a bheil e deatamach, gus am bi e freagarrach airson cuingeadan curraicealach ach fhathast a’ cumail brìghe toradh is sgilean na h-obrach. Dh’fhaodadh gum feum mion-atharraichidhean sam bith co-cheartachadh dha na h-ìrean CEFR. Gu dearbh, cha bu chòir na h-ìrean CEFR thùsail fhèin, mar a tha air a cur an cèill airson an obair seo, cuibhreachaidhean a chur air raon nan comas a tha freagarrach airson an obair. Cleachdaidh luchd-teagaisg an teòmachd phroifeiseanta aca gus na mion-atharraichidhean feumail a dhearbhadh.

 • Adhbharan agus / no bun-fhiosrachadh teòirideach an obair: TBLT a’ cleachdadh ìrean iomraidh CEFR cumanta

Tasks By Country