Ithe Fallain – Dùbhlan Piotsa

Additional Info

 • Ainm: Ithe Fallain – Dùbhlan Piotsa
 • Ìre CEFR: A1
 • Dimeinsean-cànain - Sgil(ean): Leughadh Èisteachd/Coimhead Sgrìobhadh Bruidhinn
 • Ùine: 4 x 60 mionaidean ach caochlaideach a-rèir suidheachaidhean pearsanta
 • Cànan amais: Gàidhlig
 • Goireasean TFC:

  DVD playback, proiseactar, camara-clàraidh no coltach, coimpiutair airson taisbeanaidhean postair m.e. Powerpoint

 • Comansan TFC: A’ cleachdadh camara-clàraidh airson filmeadh agus ‘s docha deasachadh, brabhsadh an eadar-lìn, a’ cleachdadh coimpiutair.
 • Suidheachadh / tèama(n): Tha an roinn Cànain, ag obair ann an co-obrachadh comhla ris an roinn Eaconomas Dachaigh a’ tòiseachadh air an tèama “Daithead a’ Mheadhain-thìreach” agus a chàirdeas ris an tèama Ithe Fallain.
 • Riatanas no ro-ghoireasan toraidh: Bu chòir do dh’oileanaich a bhith eòlach air a’ bhriathrachas a tha ceangailte ri biadh is deoch. Anns an obair seo sgrùdaidh iad reasabaidhean sònraichte: tàthchuidean agus doighean-obrach. Bidh na h-oileanaich eòlach air na riochdan aithneach airson na stiùiridhean reasabaidh mu thràth.
 • ‘S urrainn dhomh…:
  • sealltainn gu bheil mi a’ tuigsinn cànan simplidh a tha ceangailte ris an tèama biadh is deoch
  • cànan simplidh co-cheangailte ris an tèama de biadh is deoch a leughadh agus a thuigsinn a’ cleachdadh teacsaichean agus reasabaidhean
  • coimhead air bhidio ghoirid agus an cànan bunaiteach a thuigsinn
  • reasabaidh piotsa a chruthachadh agus ainm freagarrach a thoirt dha
  • postair a chruthachadh a’ cleachdadh PowerPoint
  • ceistean a fhreagairt mun ainm a’ phiotsa agus a tàthchuidean.
 • Toradh: Cruthachadh de reasabaidh piotsa aig gach oileanach agus taisbeanadh postair den aon rud.
 • Riatanas no ro-ghoireasan toraidh:

  Bu chòir do dh’oileanaich a bhith eòlach air a’ bhriathrachas a tha ceangailte ri biadh is deoch. Anns an obair seo sgrùdaidh iad reasabaidhean sònraichte: tàthchuidean agus doighean-obrach. Bidh na h-oileanaich eòlach air na riochdan aithneach airson na stiùiridhean reasabaidh mu thràth.

 • Modh-obrachaidh:

  Mar eisimpleir de tàthchuidean fallain, bunaiteach ach beathachail ann am piotsa àbhaisteach san stoidhle Eadailteach, tha am “margherita” air a bheachdachadh

  • San t-sèomar-teagaisg tha oileanaich a’ leughadh teacsa a tha a’ toirt an suidheachadh eachdraidheil airson an ainmeachadh am piotsa margherita s.s. bànrigh na h-Eadailt agus na dathan tìr-ghràdhach bhon bhratach air a riochdachadh le na prìomh tàthchuidean: tomato, mozzarella agus basail. Leughadh airson tuigsinn.
  • Ag obair ann an dithisean agus a’ cleachadh faclairean (air-loidhne ma ‘s urrainn) tha oileanaich a’ toirt aithne air cànan ùr bho seata de reasabaidhean piotsa.
  • Tha oileanaich a’ coimhead air bhidio bho prògram beò Jamie Oliver far a bheil e ag ullachadh agus a’ còcaireachd piotsa.
  • Tha oileanaich a’ coimhead bhidio bho BBC Learning Zone far a bheil dithis nighean òg a’ tadhal air pizzeria Eadailteach agus air an sealltainn ciamar a nì iad piotsa.
  • Feumaidh gach paidhir an uairsin a’ tighinn gu co-dhùnadh mun reasabaidh piotsa aca fhèin, a’ dèanamh liosta den tàthchuidean sa chànan agus ainm freagarrach ag innleachadh airson a’ phiotsa.
  • Tha postairean air a dhèanamh airson sealladh san trannsa Roinne Cànain. Tha iad seo air an dèanamh a’ cleachdadh PowerPoint agus bu chòir dhaibh toirt a-steach dealbhan is grafaigean freagarach.
  • Anns an Roinn Eaconomas Dachaigh tha na fìor phiotsathan air a dhèanamh rè àm a’ chlas
  • Tha an clas a’ bhòtadh airson an dà phiotsa “as fheàrr” a bhios air a ghabhail a-steach gu dùbhlan piotsa airson gach clas sa bhliadhna. Mar as àbhaist, tha seo air a dhèanamh aig deireadh latha na sgoile.
  • Tha luchd-teagaisg bhon Roinn Cànain a’ frithealadh an dùbhlan, ag obair mar britheamhan agus a’ cuairteachadh am measg nan oileanaich gam faighneach mun ainm a’ phiotsa agus na tàthchuidean

  • Tha am piotsa a tha a’ buannachadh air a thaghadh
 • Roinn dreuchdan (roghainneil): Tha dithisean air a shònrachadh aig an fhìor thoiseach tro cho-aontachd no leis an tidsear ma thathar a’ beachdachadh freagarrach. Tha dreuchdan eadar na dithisean air a bharganachadh leis an dithis.
 • A’ daingneachadh gnìomhachdan a tha air a mholadh no plana leamhainn:

  Tha dithisean a’ coimhead air agus a’ èisteachd ri co-aoisean a’ mìneachadh na thaghaidhean is co-dhùnaidhean aca. Tha oileanaich air am brosnachadh ri bhòtadh “gu cunntasach”. Dh’fhaodadh luchd-teagaisg seo a dhèanamh comasach leis a bhith a’ faighneachd do dh’oileanaich carson is toil no nach toil leotha rudeigin.

 • Factaran pisich no slatan-tomhais measaidh:

  Bidh oileanaich air a’ chùis a dhèanamh ma choileanas iad na leanas:

  • tuig teacsa agus fiosrachadh bhidio co-cheangailte ri biadh agus reasabaidh
  • “innlich” reasabaidh piotsa
  • barganaich dreuchdan gu math le com-pàirtiche
  • crìochnaich postair PowerPoint
  • thoir seacahd taisbeanadh ann an dòigh a tha ciallach agus fileanta
  • dèan piotsa san t-seòmar teagaisg Eaconomas Dachaigh
  • cuidich leis an da phiotsa “as fheàrr” sa chlas a thaghadh
  • freagair ceistean mun a phiotsa

   

   

 • Ùghdarran: John De Cecco, Lindsay Dombrowski.
 • Oidheaman practaigeach do luchd-teagaisg:

  Tha co-obrachadh agus ro-phlanadh comhla ris an dà roinn riantach. ‘S docha gum feum stuthan mar an DVD a bhith air a cho-roinneadh agus tha seo feumach air planadh. Bu chòir do luchd-teagaisg na h-oileanaich am brosnachadh gus am bi iad innleachdach agus na prionnsabalan toradh fallain a chumail. Tha an obair glè bhrosnachail agus ‘s urrainn dha fìor spreagadh a dhèanamh. Tha slàinte is sàbhailteachd beachdachaidhean ro chudromach sa phlannadh eadar-chuspaireil den obair.

 • Faclan modh-obrach no teagaisg a bharrachd:

  Tha an fhianais den mhodh dhèanaimh a tha a’ sgàthanachadh na stiùirdhean bhidio/DVD a’ cuideachadh le modh-obrach a dhaingneachadh.

 • Mìneachadh de dheagh-ghnè na obair seo:

  Ionnsachadh eadar-chuspaireil, a’ toirt a-steach TFC agus suidheachaidhean buntainneach ri comann-sòisealta.

 • Buaidh air beachdan agus air modhan-teagaisg:

  ‘S e prìomh chomasan a th’ anns na sgilean TFC airson cleachdaidhean foghlaim, sòisealta agus co-cheangailte ri obair.

  Tha feum aig an obair air obair eadar-chuspaireil. Tha e a’ cuideachadh na h-oileanaich a bhrosnachadh a dh’faicinn an luach cànan ionnsachadh ann an co-cheangal ri raointeann eile a’ churraiclealam.

 • Adhbharan tras-aiseig an obair:

  Tha an obair a’ corpachadh iomadh feart brìgheil de comasan cànain thairis air curraicealaman nàiseanta, leasachadh sgilean TFC agus co-obrachadh.

 • Adhbharan agus / no bun-fhiosrachadh teòirideach an obair: TBLT a’ cleachdadh ìrean iomraidh CEFR cumanta

Tasks By Country