Ro-dhèidhealachd - bidh fuasgladh ann

Additional Info

 • Ainm: Ro-dhèidhealachd - bidh fuasgladh ann
 • Ìre CEFR: A2, B1
 • Dimeinsean-cànain - Sgil(ean): Sgrìobhadh / labhairt
 • Ùine: 2 x 90 mionaidean
 • Cànan amais: Beurla
 • Goireasean TFC:

  Eadar-lion

  Web quest:http://zunal.com/webquest.php?w=251825

  Windows; google images; online dictionaries; Go animate; Voky

 • Comansan TFC: A’ cleachdadh an eadar-lìon gus fiosrachadh sònraichte a lorg A’ cleachdadh giullachadair-teacsa TFC A’ cleachdadh prògramman Windows, Android no iOS gus taisbeanadh a dhèanamh A’ cleachdadh ghoireasan air loidhne gus beò-dhealbhachadh a dhèanamh
 • Suidheachadh / tèama(n): Ro-dhèidhealachd - iomairt gus ro-dhèidhealachd a sheachnadh Deoch-làidir, drugaichean, eadar-lìon, cearrachas, biadh - bidh seo duilich airson sòisealtas, teachlaich agus duine fa leth air feadh an t-saoghail, agus bu chòirte seo a dhiùilteadh
 • Riatanas no ro-ghoireasan toraidh: Bu chòir dha na h-oileanaich a bhith eòlach air modh àithneach agus briathracas a’ chuspair Eadar lion, faclair air loidhne le mìneachaidhean, coimpiutair, proiseactar-
 • ‘S urrainn dhomh…:
  • Fiosrachadh sònraichte a lorg ann an goireasan làitheil; sanasan, duillleagan fiosrachaidh, clàran-bìdh agus clàran-ama
  • Fiosrachadh simplidh co-cheantailte ri cuspairean air a bheil ùidh agam a thuigsinn
  • Fiosrachadh a lorg ann an goireasan làitheil; litrichean, bileagan, aistean oifigeil goirid
  • Fiosrachadh sònraichte a lorg ann an aiste fada no iomadh aiste goirid gus obair a choileanadh
  • Fiosrachadh bho òraidean a thuigsinn no conaltradh fada a chumail air cuspairean farsgaing
  • Adhbharan mo bheachdan agus planaichean a mhìneachadh
 • Toradh: Iomairt an aghaidh ro-dhèidhealachd
 • Riatanas no ro-ghoireasan toraidh:

  Bu chòir dha na h-oileanaich a bhith eòlach air modh àithneach agus briathracas a’ chuspair

  Eadar lion, faclair air loidhne le mìneachaidhean, coimpiutair, proiseactar

 • Modh-obrachaidh:

  Leasan # 1

  • Bidh oileanaich ag obair ann am buidhnean
  • Bidh gach buidhean a’ taghadh aon seòrsa de ro-dhèidhealachd
  • Às dèidh mionaid no dhà taghaidh iad aon de na leanas: deoch-làidir, lèighean, cearrachas, fònaichean làimh, biadh, drugaichean agus goid
  • A’ cleachdadh sgiùireadh bho Web Quest bidh oileanaich a’ lorg fiosrachadh air loidhne agus a’ sgrìobhadh iomairt an aghaidh ro-dhèidhealachd, faodaidh iad Powerpoint, Publisher no giullachadair teacsa sam bith a chleachdadh. Ma bhios na h-oileanaich airson beò-dhealbhachadh a dhèanamh faodaidh iad Go Animate Volky (bathar bog saor air loidhne) a chleachdadh no bhideo a dhèanamh leis na fònaichean aca no Windows Movie maker

  Obair dachaigh - mura h-eil na h-oileanaich deiseil leis na taisbeanaidhean aca anns a’ chiad 90 mionaidhean bu chòir seo a dhèanamh mar obair dachaigh. Feumaidh iad cuideachd ullachadh airson an taisbeanadh aig an taigh

  Leasan #2

  ü  Buidnean a’ taisbeanadh an iomairt aca dhan chlas

  ü  Thèid fiosrachadh bho na taisbeanaidhean a chlàradh

  ü  Bidh oileanaich eile a’ sgrùdadh agus a’ clàradh fiosrachadh bhon taisbeanadh air a’ chlàr seo

  Measadh oileanaich – Bidh oileanaich a’ lionadh a’ chlàir le fiosrachadh bho na taisbeanaidhean eile

  ainmean Ro-dhèidhealachd adhbharan toraidhean fuasgladh measadh
             

  Measadh - Bidh an tidsear a’ sgrùdadh nan taisbeanaidhean a rèir na slatan tomhais gu h-ìosal. Bidh fèin-mheasadh agus measadh nan oileanaich eile na 10% de chomharra mu dheireadh (5% airson gach fear)

 • Roinn dreuchdan (roghainneil): Paidhrichean
 • A’ daingneachadh gnìomhachdan a tha air a mholadh no plana leamhainn:

  Ma dh’fhaoidte, deasbad mu na bhideothan cleachdte aig toiseach a’ phròiseact

  (http://www.youtube.com/watch?v=LNIQ79mkG_A ; http://www.youtube.com/watch?v=Bhk4fh6Sld0)

  agus an uair sin duilleag obrach ullaichte leis na h-oileanaich.

 • Factaran pisich no slatan-tomhais measaidh:

  Rinn na h-oileanaich math:

  • Nuair a chuir iad ri chèile taisbeanadh an aghaidh ro-dhèidhealachd, a’ cleachdadh ghoireasan TFC
  • Briathrachas: nuair a chleachd iad briathrachas agus abairtean co-cheangailte ris a’ chuspair
  • Fileantachd: nuair a bha iad comasach bruidhinn airson ùine gus dhìth faclan no cus mearachdan
  • Co-leanailteas -  nuair a chuir iad seantansan ri chèile agus nuair a chleachd iad naisgearan gu tric
  • Eadar-obrachadh - nuair a ghabh iad pàirt ann am buidhean mhòr agus beag agus nuair a bha iad deònach nam beachdan a thoirt seachad agus a’ gabhail ri beachdan agus càineadh nan oileanaich eile
  • Fuaimneachadh - nuair a chaidh briathrachas fhuaimneachadh gu ceart agus nuair a chaidh mearachdan as miosa a cheartachadh le oileanaich eile
 • Ùghdarran: Lúcia Nassa Tardão Ma bhios sibh ag iarraidh barrachd fiosrachadh mun obair seo cuir brath gu Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
 • Oidheaman practaigeach do luchd-teagaisg:

  Gus dàil anns an leasan a sheachnadh bu chòir dha na bhideothan a’ luachachadh a-nuas le program mar iLivid. Gabh www.ivona.com a chleachdadh gus cuideachadh le fuaimneachadh

 • Faclan modh-obrach no teagaisg a bharrachd:

  Cuir cinn-latha sònraichte air chois. Mura h-eil na h-oileanach deiseil às dèidh a’ chiad 90 mionaid, faodaidh iad obair air aig an taigh. Mìnich gu mionaideach amasan an obair agus na slatan-tomhais

 • Mìneachadh de dheagh-ghnè na obair seo:

  Ro-dhèidhealachd - iomairt gus ro-dhèidhealachd a sheachnadh

  Deoch-làidir, drugaichean, eadar-lìon, cearrachas, biadh - bidh seo duilich airson sòisealtas, teachlaich agus duine fa leth air feadh an t-saoghail, agus bu chòirte seo a dhiùilteadh.

  Chaidh an obair seo a dheilbheachadh gus sgilean cànain agus comasan sòisealta  a leasachadh tro chleachdadh ghoireasan TFC agus tro chuspair de ro-dhèidhealachd.

 • Buaidh air beachdan agus air modhan-teagaisg:

  Bidh tidsearan a’ cleachdadh goireasan TFC ann an teagasg cànain

  Thèid tidsearan a bhrosnachadh gus TBLT agus CEFR a chleachdadh

 • Adhbharan tras-aiseig an obair:

  Gabh an obair seo a dhèanamh mar phàirt den chuspair corp agus slàinte, a tha cha mhòr anns a h-uile clàr-teasgaig agus teagasg chànanan

 • Adhbharan agus / no bun-fhiosrachadh teòirideach an obair: TBLT a’ cleachdadh CEFR Obair aig ìre B1 a’ gabhail a-steach roinn phoblach - oileanaich ag iopachadh dhaoine eile gus ro-dhèidhealachd a dhiùilteadh.
 • Preferencial target age group(s): Young learners and high school students

Tasks By Country