Partaidh bochd / bearteach - buidseat partaidh Featured

Additional Info

 • Ainm: Partaidh bochd / bearteach - buidseat partaidh
 • Ìre CEFR: B1
 • Dimeinsean-cànain - Sgil(ean): Èisteachd Sgrìobhadh labhairt
 • Ùine: 180 mionaidean (2 x 90 mionaidean)
 • Cànan amais: Eadailtis
 • Goireasean TFC:

  http://www.youtube.com/watch?v=8PGEqtzOXrY

  Google; Google Images; Google earth; Google images; Google translator; PowerPoint; Excel; Word;

 • Comansan TFC: A’ cleachdadh an eadar-lìon gus fiosrachadh sònraichte a lorg A’ cleachdadh giullachair-teacsa agus goireasan TFC measaidh A’ cleachdadh Windows, Android no iOS gus taisbeanadh a dhèanamh
 • Suidheachadh / tèama(n): Buidseat partaidh co-là-breith, biadh, deoch, cuireadh,
 • ‘S urrainn dhomh…:
  • Bruidhinn mu dheidhinn no èisteachd ri oraid air cuspair air a bheil mi eòlach no a’ labhairt air cuspair farsaing
  • Mo bheachdan a thoirt seachad air cuspairean eadar-dhealaichte làitheil agus mìneachadh a thoirt air na beachdan
  • Tuairsgeul a thoirt air cuspairean farsaing air a bheil ùidh agam
 • Toradh: Taisbeanadh labairt agus sgrìobhte air buidgeat airson partaidh co-là-breith, partaidh, aodach
 • Riatanas no ro-ghoireasan toraidh:

  Bu chòir dha na h-oileanaich a bhith eòlach air briathrachas co-cheangailte ri biadh agus deoch; eadar-lìon, faclair air loidhne le mìneachadh, coimpiutair, proiseactar, cairtean le €150/ £150 agus €1000 / £1000

 • Modh-obrachaidh:

   1d 90 mionaidean

  ü  Bidh na h-oileanaich a’ coimhead air pàirt den phrògram Rich Bride/ Poor bride” http://www.youtube.com/watch?v=8PGEqtzOXrY (5 mionaidean mar ro-ràdh

  ü  Deasbad clas mu chuspair a’ phrògram - ullachadh banais le buidseat. Dè seòrsa rud am bu chòir dhuinn smaoineachadh ma dheidhinn? Bidh beachdan nan oileanach gan sgrìobhadh air a’ bhòrd (15 mionaidean)

  ü  Tidsear a’ mìneachadh an obair:

  • Dithis ag obair còmhla gus partaidh a chur air chois
  • Dà bhuidseat €150 / £150 agus €1000 / £1000
  • Bidh cairt ga thaghadh le dithis aig a bheil am buidseat
  • Bidh na h-oileanaich ag obair còmhla gus fiosrachadh a lorg air an eadar-lìon a thaobh biadh is deoch, fèisteas (ceòl, dansadh), cuireadh (60 mionaidean)
  • Bidh oileanaich a’ taisbeanadh nan toraidhean aca air Powerpoint no Word. Faodaidh iad clàr Excel a chleachdadh cuideachd gus cosgaisean a’ phartaidh a shealltainn
  • Bidh an tidsear a’ mìneachadh carson am bu chòir tùsan agus fiosrachadh le dealbhan a bhith ann an taca ri àitichean agus cosgaisean cearta

  2na 90 mionaidean

  ü  A’ taisbeanadh a’ bhuidgeat dhan chlas

  ü  Oileanaich a’ clàradh fiosrachadh air taisbeanaidhean oileanach eile

  Measadh nan oileanaich - bidh oileanaich a’ lìonadh a’ chlàr seo le fiosrachadh bho thaisbeanaidhean nan oileanch eile

  ainmean àite Biadh ‘s deoch fèisteast cuireadh Cosgaisean slàn luachadh
               

  Obair dachaigh - mura h-eil na h-oileanaich deiseil leis an taisbeanadh anns a’ chiad leasan, bu chòir dhaibh a dhèanamh mar obair dhachaigh. Bu chòir dhaibh ullachadh airson an taisbeanadh aig an taigh.

  Luachadh - bidh an tidsear a’ measadh an obair tro sgrùdadh dìreach a rèir cuspairean deuchainn gu h-ìosal. Bidh fèin measadh agus measadh nan oileanach eile nan 10 % de luachadh air fad, 5% airson gach fear dhiubh

 • Roinn dreuchdan (roghainneil): Dithis Luchd-taisbeanaidh agus luchd-sgrùdaidh (2na leasan)
 • A’ daingneachadh gnìomhachdan a tha air a mholadh no plana leamhainn:

  Airson oileanach nas sine, coimhead air pàirt den fhiolm The Great Gatsby aig https://www.youtube.com/watch?v=o8wtDY6TZgc agus beachdaich leis na h-oileanaich. Bu chòir dha na h-oileanaich tuairsgeul a thoirt air biadh agus deoch

 • Factaran pisich no slatan-tomhais measaidh:

  Rinn na h-oileanaich math nuair

  ü  A chuir iad ri chèile buidseat ciallachadh, a’ cleachdadh ghoireasan TFC agus a rèir nan slatan-tomhais a leanas

  • Briathrachas

  A’ cleachdadh briathrachas agus abairtean co-cheangailte ris a’ chuspair

  • Gràmar ceart

  A’ cleachdadh gràmar agus abairtean simplidh ceart

  • Fileantachd

  A’ bruidhinn airson ùine a bharradh gun dìth bhriathrachas agus cus mearachdan

  • Co-leanailteas

  A’ cur seantansan ri chèile agus a’ cleachdadh cheanglaichean eadar seantasan tric is minig

  • Eadar-obrachadh

  A’ gabhail pàirt ann am buidhean beag agus mòr agus a’ deasbad bheachdan eadar-dhealaichte

  • Fuaimneachadh

  A’ fuaimneachadh fhaclan agus a’ cur ceart mearachdan as miosa aig oileanaich eile

 • Ùghdarran: António Lopes – Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. ; Isabel Orega – Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.; Lúcia Nassa Tardão – Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
 • Oidheaman practaigeach do luchd-teagaisg:

  A’ luchdachadh a-nuas na fiolmaichean ro-làimhle program mar iLivid gus bhideo Youtube a’ luchdachadh a-nuas

 • Faclan modh-obrach no teagaisg a bharrachd:

  Cuir cinn-latha teann air chois. Mura h-eil oileanaich deiseil às dèidh 90 mionaidean feumaidh iad a dhèanamh aig an taigh.

  Cuir stiùireadh mionaideach air chois airson measadh nan slatan-tomhais

 • Mìneachadh de dheagh-ghnè na obair seo:

  A’ leasachadh sgilean cànain le goireasan TFC agus a’ leasachadh sgilean sòisealta le obair air a bheil ùidh aig na h-oileanaich

 • Buaidh air beachdan agus air modhan-teagaisg:

  A’ brosnachadh thidsearan goireasan TFC a chleachdadh ann an teagasg chànan

  A’ brosnachadh thidsearan gus TBLT agus CEFR a chleachdadh ann an teagasg

 • Adhbharan tras-aiseig an obair:

  Bidh oileanaich air feadh an t-saoghail eòlach air cuspair de cho-là-bhreith agus partaidhean.

  Faodaidh buidgeatan atharrachadh a rèir suidheachadh economach nan oileanaich

  Bidh taghadh aig na h-oileanaich a thaobh cùl-fiosrachaidh sòisealta, cultarach agus economach

 • Adhbharan agus / no bun-fhiosrachadh teòirideach an obair: TBLT a’ cleachdadh CEFR
 • Preferencial target age group(s): High school students

Tasks By Country