A’ ceannach taigh Featured

Additional Info

 • Ainm: A’ ceannach taigh
 • Dimeinsean-cànain - Sgil(ean): Labhairt / sgrìobhadh
 • Ùine: 90 mionaidean
 • Cànan amais: Beurla / Gàidhlig
 • Goireasean TFC:

  PC, eadar-lìon, faclairean air-loidhe, Go animate, micreofon

 • Comansan TFC: A’ cleachdadh an eadar-lìon airson fiosrachadh sònraichte a lorg A’ cleachdadh goireasan air-loidhne gus beò-dhealbhadh a chruthachadh
 • Suidheachadh / tèama(n): A’ ceannach taigh Briathrachas co-cheangailte ri taighean agus àirneis
 • Riatanas no ro-ghoireasan toraidh: Bu chòir dha na h-oileanaich a bhith eòlach air briathrachas co-cheangailte rit taighean agus àirneis Bu chòir cunntas agus eòlas a bhith aig na h-oileachaich airson bather-bog Go Animate – http://goanimate.com
 • ‘S urrainn dhomh…:

  Teacs simplidh co-cheangailte ris cuspairean air a bheil ùidh agam a thuigsinn

  Leabhar fada no iomadh leabhar beag a chleachdadh gus fiosrachadh sònraichte air a bheil feum agam a lorg gus an obair seo a choileanadh

  Adhbharan, beachdan agus planaichean a mhìneachadh

 • Toradh: A’ cruthachadh beò-dhealbhachadh de taigh ri reic
 • Riatanas no ro-ghoireasan toraidh:

  Bu chòir dha na h-oileanaich a bhith eòlach air briathrachas co-cheangailte rit taighean agus àirneis

  Bu chòir cunntas agus eòlas a bhith aig na h-oileachaich airson bather-bog Go Animate – http://goanimate.com

 • Modh-obrachaidh:
  • Bidh na h-oileanaich a’ sgrùdadh a’ bheò-dhealbhachadh: https://goanimate.com/videos/0sLphcq_OcRM
  • Bidh na h-oileanaich a’ freagairt cheistean air na sgrùd iad: Dè bha na daoine a’ dèanamh? Dè seòrsa sgaradh a th’ anns an taigh seo? Dè seòrsa taigh a bh’ ann? Dè seòrsa rud a tha daoine ag iarraidh ma tha iad airson taigh ùr a cheannach?
  • Às dèidh an obair toiseachaidh seo bidh na h-oileanaich a’ taghadh cairt bhon tidsear. Tha fiosrachadh orra a thaobh feumalachdan taighe sònraichte gach neach fa leth.
  • Bidh an tidsear a’ mìneachadh an obair
  • Ann am paidhrichean bidh na h-oileanaich a’ cruthachadh beò-dhealbhachadh far am bi ceannaiche-seibhe airson taigh as fhèarr a reic no toirt a-mach air màl a rèir fiosrachaidh air na cairtean
  • Tha dà sheòrsa guth-giullachd aig GoAnimate – faodaidh na h-oileanaich na guthan aca fhèin a chleachdadh le micreofon no faodaidh iad an teacs a sgrìobhadh airson gach caractar agus thèid an teacs seo atharrachadh gu guthan eadar-dhealaichte airson gach caractar a ghabhas taghadh leis an luchd-cleachdaidh

  Thèid beò-dhealbhachaidhean a sgaoileadh ris an tidsear agus co-obraichean tro post-d

 • Roinn dreuchdan (roghainneil): paidhrichean
 • A’ daingneachadh gnìomhachdan a tha air a mholadh no plana leamhainn:

  Bidh oileanaich a’ sgrùdadh gach beò-dhealbhachadh aig an taigh agus bidh iad a’ freagairt na ceisteachan a leanas airson gach beò-dhealbhachadh:

  1. Dè seòrsa sgaraidhean a th’ anns an taigh
  2. Dè seòrsa taigh a bh’ ann
  3. Cò aig a bheil ùidh anns an taigh (a rèir nan cairtean)
  4. Dè an àirneas a chaidh ainmeachadh san beò-dhealbhachadh?
  5. An e taigh math a th’ ann? Carson? Carson nach eil?

  Airson obair a bharradh faodaidh na h-oileanaich taisbeanadh a dhèanamh mu taigh as fhèarr leis fhèin

 • Factaran pisich no slatan-tomhais measaidh:

  Rinn na h-oileanaich math nuair a rinn iad beò-dhealbhachadh a rèir feumalachdan nan cairtean agus nuair a ghabh iad a-steach nan deuchainnean a leanas:

  • Briathrachas

  Ma chleachd na h-oileanaich briathrachas co-cheangailte ris a’ chuspair

  • Gràmar ceart

  Ma chleachd na h-oileanaich gràmar agus gnàthasan-cainnte aig a bheil iad eòlach

  • Fileantachd

  Ma bhruidhinn iad airson ùine fada gun dìth faclan no gun cus mearachdan

  • Co-leanailteas

  Ma bha iad comasach ceangail a dhèanamh eadar seantansan agus nuair a chleachd iad naisgearan tric is minig

  • Eadar-obrachadh

  Ma robh iad an sàs ann am buidheann beag agus beadheann mòr agus a’ co-roinneadh nam beachdan aca agus ma ghabh iad ris beachdan agus càineadh daoine eile

  • Fuaimneachadh

  Nam b’ urrainn dhaibh faclan fhuaimneachadh gu ceart agus a’ cur ceart nam mearachdan as motha aig na co-obraichean no aig na h-oileanaich eile

 • Ùghdarran: LLúcia Nassa Tardão Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo. Isabel Orega Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
 • Oidheaman practaigeach do luchd-teagaisg:

  Gus dàil ann an adhartas an obair seo a sheachnadh feumaidh na h-oileanaich a bhith eòlach air am bather-bog agus a chleachdadh ro-làimh

 • Faclan modh-obrach no teagaisg a bharrachd:

  Faighnichidh dha na h-oileanaich bather bog Go Animate a sgrùdadh. Ged a tha cothrom ann pàigheadh airson cuid de na seirbheisean, tha an tionndadh saor an asgaidh math airson an obair seo. Bu chòir ceann-latha teann a bhith aig na h-oileanaich agus às dèidh a’ chiad 90 mionaidhean feumaidh na h-oileanaich an obair a dhèanamh aig an taigh. Bidh soilleir a thaobh na amasan an obair seo cho math ri taisbeanairean de shoirbheas a mhìneachadh

 • Mìneachadh de dheagh-ghnè na obair seo:

  Tha an cuspair de thaighean seo a’ toirt buaidh air a h-uile daoine. Bidh ùidh aig na h-oileanaich ann an cuspair t de ceannach thaighean. Bidh cothroman ann an cànan a thogail agus a leasachadh gun buaidh orra fhèin tro phrògram beò-dhealbhachadh seo.

 • Buaidh air beachdan agus air modhan-teagaisg:

  Thèid tidsearan ann an cleachdadh TFC

  A’ brosnachadh tidsearan ann an cleachadh TBLT agus CEFR ann an dòighean-teagaisg aca

 • Adhbharan tras-aiseig an obair:

  Faodaidh an obair seo a dhèanamh mar phàrt den cuspair a thaobh thaighean agus àirneas a tha na pàirt de chlàr-obrach ionnsachadh chànanan

  Dh’fhaoidte an obair seo atharrachadh agus taisbeanadh Powerpoint a dhèanamh a’ cleachdadh dealbhan bho Google agus ga atharrachadh bho obair labhairt gu obair sgrìobhaidh

 • Adhbharan agus / no bun-fhiosrachadh teòirideach an obair: TBLT a’ cleachdadh ìrean CEFR

Tasks By Country