Cuairt na sgoile leis a’ chlas agam

Additional Info

 • Ainm: Cuairt na sgoile leis a’ chlas agam
 • Dimeinsean-cànain - Sgil(ean): Sgilean leughaidh agus sgrìobhaidh A’ lorg fiosrachadh, taghadh fiosrachadh freagrach, ga sgrùdadh agus ga deasachadh Sgilean sòisealta: a’ dèanamh mholaidhean, a’ dol an agaidh mholaidhean, a’ toirt taic ri co-dhùnaidhean, a’ dèanamh deasbad, a’ beachdachadh buannachdan agus eus-bhuannachdan de fhuasglaidhean, coimeas eadar fuasglaidhean eadar-dhealaichte, a’ rèiteachachadh fhuasglaidhean
 • Ùine: 3 uairean
 • Cànan amais: Beurla no cànan sam bith
 • Goireasean TFC:

  Làraichean-lìn gus fiosrachadh a thaobh tursan-adhair, àitichean-fuirich no tachartasan cultarach a lorg (eg expedia, opodo, tripadvisor, trivago booking)

  www.poll-maker.com/ (no rudeigin coltach ri. https://www.easypolls.net/) no bathar-bog coltach ris gus cunntas a dhènamh

  bathar bog gus sanas a dhèanamhr www.postermywall.com no www.lucidpress.com

 • Comansan TFC: A bhith comasach stòr-dàta mar Expedia, Opodo Booking, Orbitz, etc a cleachdadh le bogsa-luirg adhartaich A bhith comasach bileag a chruthachadh le sgilean TFC gus cuairt na sgoile a shanasachd A bhith comasach cunntas air loidhne a chruthachadh agus ga sgaoileadh
 • Suidheachadh / tèama(n): A bhith na luchd-siubhal siubhailte, fuasgladh co-rèiteachaidh a ruigsinn, a’ cur air dòigh cuairt na sgoile
 • Riatanas no ro-ghoireasan toraidh: Eadar-lìon; barrachd is aon coimpiutar airson a bhith ag obair na buidhnean, / ionad choimpiutairean; fiosrachadh mionaideach a thaobh ùine agus àm den bhliadhna. Taghadh de bhileagan (air pàipear no air an làrach-lìn) de cuairtean a chaidh a chur air chois gu proifeasanta.
 • ‘S urrainn dhomh…:

  B1: na prìomh puingean fiosrachaidh air cuspairean air a bheil me eòlach tro obair, sgoil, cur seachdadan msaa a thuigsinn

  Tuairsgeul a thoirt air tachartasan, fiosrachadh agus uill-mhiannan agus adhbharan agus mìneachaidhean de bheachdan agus phlanaichean

  B2: na phrìomh beachdan de teacsa ioma-fhillte a thuigsinn air an dà chuid cuspairean ritheil agus eas-chruthachail a thuigsinn, a’ gabhail a-steach deasbadan tèicnigeach ann an raon sònraichte

  Teacsa soilleir mionaideach air cuspairean farsaing ullachadh agus beachdan air cuspair san latha an-diugh a mhìneachadh, a’ gabhail a-steach buannachdan agus eus-bhuannachdan

 • Toradh: Bileag a’ mìneachadh plana airson cuairt na sgoile Cunntas gus am moladh as fhèarr a thaobh cuairt na sgoile a thaghadh
 • Riatanas no ro-ghoireasan toraidh:

  Eadar-lìon; barrachd is aon coimpiutar airson a bhith ag obair na buidhnean, / ionad choimpiutairean; fiosrachadh mionaideach a thaobh ùine agus àm den bhliadhna. Taghadh de bhileagan (air pàipear no air an làrach-lìn) de cuairtean a chaidh a chur air chois gu proifeasanta

 • Modh-obrachaidh:

  Obraichean inntrigidh:

  • Bidh an tidsear a’ faighneachd cheistean a thaobh làithean-saora nas fhèarr aig na h-oilenaaich
   • Dè na slatan-tomhais a bheil iad a’ cleachdadh gus an taghadh a dhèanamh? Dè na h-adhbharan air an son?
   • Cuairtean eadar-dhealiachte agus adhbharan eadar-dhealaichte: làithean saora còmhla ris an teaghlach / caraidhean / cuairt na sgoile
  • Bidh an tidsear a’ taisbeanadh taghadh de bhileagan eadar-dhealaichte (cleachd Google gus dealbhan co-cheangailte ri turasachd a lorg). Sgrùdadh de na bileagan seo a thaobh
   • Dealbh-crutha
   • Focàs air cànan
    • Ceann-sgrìobhadh
    • Teacsa
    • Cànan cumanta, buadhairean agus ainmearan
   • Pàirtean agus fiosrachadh

  Obair

  Amasan: bidh oileanaich a’ cruthachadh billeagan fiosrachaidh airson cuairt nas goile agus an uair sin gan sgaoileadh anns an sgoil gus cunntas a dhèanamh a thaobh am fear as fhèarr

  Ann am buidhnean de 2 – 4

  1. Tagh àite airson siubhail. Bidh sibh a’ moladh cuairt na sgoile de 3 làithean gu …

  A rèir ìre a’ chlas, faodaidh an tidsear cuairt de 2 latha a mholadh agus le taghadh de dh’àitichean a ghabhas taghadh leis na h-oileanaich

  Gheibh sibh beachdan an seo, bidh feumalachdan an ath phàirt air gach làrach-lìn. Bu chòir dha na h-oileanaich comasach ga lorg, ga taghadh agus ga sgrùdadh

  LONDON           http://www.visitlondon.com/?ref=header

  PARIS               http://en.parisinfo.com/

  ROME               http://www.turismoroma.it/?lang=en

  BERLIN             http://www.visitberlin.de/en

  NO àite  am broinn an dùthcha ma tha cuairt na sgoile de 1 no 2 latha ann

  1. A’ cleachdadh an eadar-lìon, lorg fiosrachadh mun àite, siubhail (còmhdail, clàran-àma, cosgaisean) agus àitichean-fuirich

  Bu chòir na leasas a bhith air a’ bhileag:

  • Dòigh siubhail (cf. , , national airlines …) agus tagh àm fàgail agus falbh
  • Àite-fuirich (cf. no rud mar sin), fiosrachadh mu seòrsa de dh’àite-fuirich (a’ gabhail a-steach bracaist, lòn / dìnear)
  • Cùisean sòisealta agus culturach
   • Tagh co-dhiù aon taigh-tasgaidh
   • Tagh aon àite sònraichte (carraighean-chùimhne, pairc)
   • Cur-seachad sòisealta airson an oidhche (taigh-cluich, cùirm-ciùil …)
   • 1 - 2 taigh-bìdh airson lòn / dìnnear
  • Prìs fa leth
  • Dealbhan, teacsaichean snoga
  1. Nì bileag le no
  2. Cuir an duilleag air loidhne air Facebook, làrach-lìn na sgoile, blog … agus cuir ceangail ann dhan siostam bhòtaidh
  3. Bidh an clas a’ cruthachadh siostam bhòtaidh ann an poll-maker.com/ no rud mar sin m.e. https://easypolls.net/) gus an cuairt agus bileag as fhèarr a thaghadh

  Beachdachadh nan toraidhean

 • Roinn dreuchdan (roghainneil): Bu chòir dha na h-oileanaich aig a bhith comasan as fhèarr TFC ann an buidheann eadar-dhealaichte, ag obair còmhla ri oileanaich aig a bheil barrachd ùidh ann an àitichean agus pàirtean eachdraidheil dhan chuairt. Faodaidh cuid de na h-oileanaich biadh agus dòighean còcaireachd a sgrùdadh le clàran-bìdh bho taighean-osta, a’ gabhail a-steach feumalachdan sònraichte (celiacs, gun muc-fheoil, gun fheoil, msaa)
 • A’ daingneachadh gnìomhachdan a tha air a mholadh no plana leamhainn:

  Daingeachadh:

  Cuir taghaidhean eadar-dhealaichte ri chèile air cuspairean eadar-dhealaichte, ullaichte le oileanaich fa leth gus sgilean sònraichte a chumail (an dà chuid bathar bog agus trèanadh ann an taghadh as fhèarr)

  Obair gus briathrachas ionnsachadh

  Obair “cloze” gus carraighean-chùimhneachan eachdrachail a thoirt nan cuimhne

  Cuimhneachadh de mhìneachadh de togalaichean eachdrachail a rèir meud (Dè an caisteal as motha? No Dè an caisteal as motha a chunnaic sinn, ma bhios an obair seo ga dhèanamh às dèidh a’ chuairt, eachdraidh, eachdraidh an àite, msaa)

  Leasachadh fuaimneachaidh

  Conaltradh eadar-dhealaichte far am bi stiùireadh ga thoirt dha caraighean-chùimneachan, le aon dhuibh a’ togail cheistean agus cuideigin eile a’ freagair

 • Factaran pisich no slatan-tomhais measaidh:

  Bu chòir an toradh a ghabhail a-steach feumalachdan an obair (siubhail, àite-fuirich, rudan sòisealta / culturach, prìsean, dealbhan)

  Bu chòir moladh cuairt a ghabhail a-steach

  Cosgaisean / buannaichdean

  Co-chothroman eadar rudan sòisealta agus culturach

  Siubhal sàbhailte tron chuairt, ro-làimh agus às a dhèidh

  Taghadh ciallach de chompanaidh siubhail

  Taghadh de taigh-òsta no àite-fuirich aig ìre math (biadh, glan, msaa)

  Cànan (cleachdadh thiotalan, teacsaichean, msaa)

 • Ùghdarran: Carla Marello

Tasks By Country