Suas, sios agus tionndaidh

Additional Info

 • Ainm: Suas, sios agus tionndaidh
 • Ìre CEFR: A2
 • Dimeinsean-cànain - Sgil(ean): Èisteachd - stiùireadh a thaobh suidheachaidh Labhairt - faigheachd agus freagairt cheistean mu àite
 • Ùine: 100 mionaidean
 • Cànan amais: Beurla, Fraingis, cànan sam bith
 • Goireasean TFC:

   

   

  Bathar-bog sam bith a nì mìrean-measgaichte bho dealbh

  Mar http://puzzlefactory.pl/en no http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b484577bc1f

  Bathar-bog sam bith a slaodas agus leigeas às pàirtean den dealbh

  Photoshop no program mar sin

  Faclair air-loidhne

   

   

 • Comansan TFC: Cleachd Photoshop no program coltach ris gu mìrean-measgaichte a dhèanamh Clàr guthan air-loidhne Bidh oileanaich a’ leasachadh nan sgilean suidheachaidh aca; ath-cruthachadh dealbh agus tionndadh agus slaod gus dealbh slàn a dhèanamh
 • Suidheachadh / tèama(n): Obair mirean-measgaichte far am bi dealbh ga ath-chruthachadh, a’ leanntainn stiùiridh ann an L2
 • ‘S urrainn dhomh…:

   

  Conaltradh a dhèanamh a thaobh obair simplidh le iomlaid dìreach a thaobh cùisean air a bheil mi eòlach

  Mìneachadh ann an dòigh simplidh mum dheidhinn fhèin, far a bheil mi a’ fuireach agus feumalachdan,

   

   

 • Toradh: Sreath de cheistean / freagairtean le stiùireadh a thaobh suidheachaidh. Mìrean-measgaichte slàn
 • Riatanas no ro-ghoireasan toraidh:

   

   

  Gus dèanamh cinnteach gu bheil an obair stèidhichte air freagairtean / ceistean bu chòir dha na dealbhan a bhith ann an dubh is geal

  Bu chòir dha na h-oileanaich a bhith eòlach air stiùireadh a thaobh suidheachaidh ann an cànan targaid

  Bu chòir dhan tidsear dubh-cheist mapa ullachadh gus suidheachadh agus àite ath-sgrùdadh agus togail agus freagairt cheistean ullachadh

  Bathar-bog saor air loidhne a bhios gu tric a’ cruthachadh frèam no masg a bu chòir a chur às gus dèanamh cinnteach gu bheil an obair stèidheachte air ceistean / freagairtean.

   

 • Modh-obrachaidh:

   

  Ro-obair

  Ath-sgrùdadh stiùiridh agus briathrachas a thaobh suidheachadh agus àite

  Bidh an tidsear a’ taisbenadh dealbh agus a’ mìneachadh ciamar a thogar ceistean a thaobh suidheachadh oibseact, ath-sgrùdadh agus roimhearan (e.g. càite a bheil X, A bheil e faisg air Y / gu taobh deas / clì / air cùlaibh / air bùlaibh X / eadar / am measg / faisg air / ann an oisean taobh deas / clì den dealbh)

   

  Obair

  ULLLACHADH MÌREAN-MEASGAICHTE

  Buidhnean de 3 - 5 (bidh e duilich le buidhnean nas motha)

  Bu chòir dha gach buidheann na leanas a dhèanamh:

  Ceum 1 - 60 mionaidean

  1. Tagh dealbh
  2. Sgrìobh tuairsgeul goirid (100 - 150 faclan) ri chèile gus am mìrean-measgaichte a ath-chruthachadh, a’ cleachdadh briathrachas agus roimhearan bho ro-obair
  3. Cleachd bathar bog gus mìrean measgaichte a dhèanamh (le àireamh de phìosan an urra dhuibh fhèin) - tha am bathar-bog furasta ri cleachdadh

  http://puzzlefactory.pl/en (furasta air sgàth ‘s ro-shealladh na gabh sguab às)

  http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b484577bc1f

  (Faodaidh oileanaich bruthadh air an dealbh no masg) Tha an obair nas duilghe gun taic seo. Faodaidh sibh am masg a sguab às tro atharrachadh roghainn agus gun gabh am mìrean-measgaichte a chur ann am post-d gu math furasta

  http://jigsaw-puzzler.software.informer.com/download/

  (gabh seo luachachadh a-nuas agus mar sin gabh e cleachdadh gun eadar-lìon agus sàbhlachadh ann am faidhle no coimpiutair eile leis a’ bhathar-bog

  1. Sgaraich an teacsa tuaireasgeulach ann an seantasan eadar-dhealaichte airson gach pìos den mhìrean-measgaichte
  2. Clàr agus sàbhail na seantasan on

  Ceum 2

  • Mu seach bidh gach buidhnean airson fuasgladh dhan mìrean-measgaichte fhaiginn air loidhne tro èisteachd ris na clàraidhean (m.e. Buidheann B, C agus D a’ dèanamh obair ullaichte le A, msaa)
  • Às dèidh 8 mionaidhean (a rèir duilicheadas an obair, bidh oileanaich ag obair nas fhèarr mura h-eil an àm neo-àbhaisteach, m.e. 8 mionaidean an àite 5). Faodaidh buidheann a’ togail cheistean a thaobh suidheachadh nam pìosan mu dheireadh (m.e. tha pìos mar XXX againne, am bu chòir seo a bhith na cùl no air beulaibh / air taobh clì / deas de pìos YY ?) Bu chòir gach buidheann co-dhìu 4 ceistean a thogail.

  Chan fhaod na h-oileanaich am mìrean-measgaichte a dhèanamh gun taic, bu chòir dhaibh èisteachd ri stiùireadh agus faighneachd ceistean gus an obair a’ cur gu crìoch.

  Bidh a’ chiad buidheann a tha deiseil a’ buannachadh

   

 • Roinn dreuchdan (roghainneil): Faodaidh oileanaich beòthail a bhith nan rèitirean
 • A’ daingneachadh gnìomhachdan a tha air a mholadh no plana leamhainn:

   

   

  Obair daigneachadh:

  Obair sam bith a gahbas cleachadh gus briathrachas a thaobh suidheachaidh agus àite a’ toirt nan cuimhne. Dealbhan co-ionnan no tuairsgeul far a bheil am briathrachas as cudromaiche a’ sguabh às agus ga chur ann gus dealbhan a chruthachadh

   

   

 • Factaran pisich no slatan-tomhais measaidh:

   

   

  Ma bhios oileanaich a’ beachdachadh suidheachadh nam pìosan, a’ leughadh seantansan agus a’ freagairt ann an cànan targaid, faodaidh an tidsear a’ measadh ìre de dh’ullachadh de gach oileanaich a rèir nan slatan-tomhais a leanas:

  • An robh an mìrean-measgaichte a’ cruthachadh?
  • A’ dèanamh an obair ann an ùine
  • An robh an oileanach a’ leanntainn an stiùiridh (tuigsinn)
  • An robh an oileanach a’ tuigisinn briathrachais suidheachaidh agus àite (riochdachadh)

  A’ sireadh fualgladh - an do thog an oileanaich ceistean cu leòr agus an robh iad ceart (structair cheistean agus co-chòrdalas)

   

 • Ùghdarran: Carla Marello; Federica Riccobono
 • Oidheaman practaigeach do luchd-teagaisg:

   

   

  Taghadh ceart de dealbh - gun cus fiosrachadh no chan fhaod na h-oileanaich ceistean a thogail no èisteachd ri stiùiridh

  Faodaidh na h-oileanaich pìos pàipear le briathrachas a cleachdadh gus na pìosan a chur ann an àite ceart

   

 • Faclan modh-obrach no teagaisg a bharrachd:

   

   

  Bidh dealbhan le dathan nas fhasa agus mar sin nas freagraiche aig ìrean nas ìsle na dealbhan dubh / geal

 • Mìneachadh de dheagh-ghnè na obair seo:

   

   

  Bha an obair seo dearbhachadh gus sgilean èisteachd agus labhairt a leasachadh le fòcas air suidheachadh agus briathrachas sònraichte na gabh cleachdadh gu leòr ann am prògramman chànanan

   

 • Adhbharan tras-aiseig an obair:

   

   

  Gabh an obair seo a chleachdadh ann am prògramman teagaisg nàiseanta sam bith agus ghabh seo atharrachadh airson a bhith freagrach airson gach buidheann-aoise, bho bun-sgoil gu darna bliadhna den àrd sgoil a rèir sgileanan agus aois nan oileanaich)

   

Tasks By Country