Àireamh gu àireamh

Additional Info

 • Ainm: Àireamh gu àireamh
 • Ìre CEFR: A2, B1, B2, C1, C2
 • Dimeinsean-cànain - Sgil(ean): Èisteachd agus leughadh Sgilean tuigse Labhairt / fuaimneachadh Giullachd fiosrachaidh
 • Ùine: 120 mionaidhean (2 leasan)
 • Cànan amais: Beurla no cànan sam bith
 • Goireasean TFC:

   

  Goireasan

  http://en.m.wikipedia.org/wiki/Timelines_of_world_history

  no làrach-lìn eile aig a bheil ceann-latha cudromach

  http://www.picturedots.com/make/makePuzzle.html or similar

  gus slighe àireamh-gu-àireamh a chruthachadh

  Voki gus pìosan a claradh

  http://www.voki.com/mywebsite.php

  faclair sam bith air loidhne airson eisimpleirean no àireamhan

   

 • Comansan TFC: A’ cleachdaadh prògraman air loidhne gus dealbh atharrachadh A’ leasachadh no ath-leasachadh comasan ann an cruinneachadh fiosrachadh àireamhail air loidhne A’ cruthachadh taisbeanadh labhairt air voki
 • Suidheachadh / tèama(n): Tuisgse leughaidh agus èisteachd de dh’àireamhan no cinn-latha de thachartasan eachdraidheil. Fiosrachadh tar-churraicealach de chuspair beachdachadh ann an cuspair no teacs eile
 • ‘S urrainn dhomh…:

  A2

  seantansan a thuigsinn le abairtean àbhaisteach ann an roinnean simplidh (fiosrachadh pearsanta agus teaghlaich, bùthan, cruinn-eòlas ionadail, obraichean agus àireamhan gu 100)

  Conaltradh simplidh a chumail ann an cuspairean simplidh far am bi fiosrachadh dìreach air iomlaid

  Gèarr-chunntas a chruthachadh ann an dògh èifeachdach

  A’ dèiligeadh le inneal freagairt air a bheil àireamhan

  Prìomh puingean de fhiosrachadh simplidh co-cheangailte ri obair, sgoil agus cur-seachdan a thuigsinn

  A’ dèiligheadh ri suidheachaidhean àbhaisteach far a bheil an cànan targaid ga chleachdadh.

  Teacs simlidh a chruthachadh air cuspair aig a bheil ùidh.

 • Toradh: Dealbh slàn airson dearbhachadh neo-dhìreach de chomasan cunntaidh agus cuspair tar-curraicealach
 • Riatanas no ro-ghoireasan toraidh:

   

   

  Comasan cunntaidh ann an L1, eòlas ro-làimh de chuspair (m.e. eachdraidh, fiosrachadh mun oileanaich eile)

 • Modh-obrachaidh:

   

  Obair ro-làimh

  • Gheibh a-mach ma rinn oileanaich eòlach air ‘àiream-gu-àireamh
   • An do rinn iad àireamh-àireamh a-riamh
   • An do chord seo riubh
   • Càite am faighear àireamh-àireamh?
  • Cuir seachadh eismpleir de dh’`aireamh-àireamh) (M.e. http://www.activityvillage.co.uk/dot-to-dots)
   • Mìnich gum feumar structairean matamataiceach a chleachdadh: ath-sgrùdadh no inntridh ri +, -, x, :, =
   • Taisbeanadh an eisimpleir Mollica de dot-to-dot no cuir e ri na h-oileanaich gus dèanamh leotha fhèin
    • Anns an eisimpleir aig Mollica chan eil na puingean co-cheangailte ann an òrdugh àireamhail, leughaidh an tidsear an stiùireadh agus feumaidh na h-oileanaich an leanntainn
  • Faodaidh na n-àireamhan a bhith an toradh de suim matamataigeach. Mìnichidh no ath-sgrùdaidh +, -, x, :, =

  Obair

  Amasan: bidh na h-oileanaich a’ cruthachadh obair dot-to-dot airson na h-oileanaich eile gus àireamhan agus susbaint cuspair a rinn iad roimhe ath-sgrùdadh

  1. 1.Ni buidhnean de 3 / 4 oileanaich le gach buidheann ag uallachadh 20 ceistean le àireamhan mar fhreagairt. Bu chòir freagairtean a ghabhail a-steach facal àireamhach le fòineim co-ionnan, gu sònraichte ma bhios am fòineim seo eadar-dhealaichte bho fòineim L1 ach cuideachd ma bhios trioblaidhean ann le òrdudh eadar-dhealaichte
  2. Cuir riaghailtean àireamhan dha na h-oileanaich a’ gabhail a-steach[1]
   1. Diofar eadar deichean agus aonadan
   2. Sgaradh eadar facal leis an aon aonad ach deichean eadar-dhealaichte
   3. Discrimination between number words with the same unit but different tens (e.g. Fifty-two and eighty-two)
   4. Sgaradh eadar am fuaim /θ/ agus /f/ (E.g. thirty and forty)
   5. Sgaradh eadar fuaimreagan goirid agus fada (m.e. -ty agus -teen)

  CEISTEAN A BU CHÒIR ANN (a rèir ìre de oileanaich, 20 - A2 - no barrachd)

  Ma sgaoileas sinn liosta de dh’àireamhan mar ann an eisimpleir Mollica, faodaidh oileanaich A2 àireamh-gu-àireamh le 50 àireamhan a churthachad ach ma bhios sinn gum bi oileanach ag èisteachd bidh 20 gu leòr airson ìre A2, mar a chaidh sealltainn le rannsachahd Ongaro (2014). Bidh oidhirp nas motha ann an èisteachd agus bidh barrachd àireamhan a’ cur nan oileanaich troimh-chèile.

  1. Co-dhiù dà innealan matamataigeach (faodaidh na h-oileanaich an toradh obrachadh a-mach (mar (13-3): 2 = … )

  Dà seantans a bhith ann le cinn latha no

  1. àireamhan cudromach

  m.e. thoìsich an Darna Cogaidh Mhòr nuair a bhris a’ Ghearmailt a-steach dhan Pholand ann an 1939

  1. Dà cheist le cinn latha no àireamh cudromach
  2. Co-dhiù 5 ceistean mun chuspair a rinn thu roimhe (an urra ris an tidsear gus cuspair thar-curraicealach a lorg, m.e. ma rinn na h-oilenaich cuspair a thaobh beinntean teine ann an clasaichean saidheans faodaidh a’ cheist a’ dèiligeadh ri teas a’ mhagma)
  3. Co-dhiù 2 pìos fiosrachadh mun eòlas cumanta sa chlas m.e. tha barrachd is 150 oileanaich san sgoil seo
  4. Co-dhiù dà phios le àireamhan òrdail m.e. tha co-là breith Mario air … Ceitean

  Faodaidh làraich-lin a chleachdadh gus fiosrachadh a lorg mu chin-latha cudromach, mar eismpleir

  http://en.m.wikipedia.org/wiki/Timelines_of_world_history

  1. Bidh gach buidheann ag uallachadh geàm àiream-gu àireamh a’ cleachdadh goireas air loidhne

  (http://www.picturedots.com/make/makePuzzle.html) no program coltach ris

  photoshop

  1. Tagh agus luchdach suas dealbh
  2. Atharraich na h-àireamh agus tricead de phuingean. Chan fhaod an dealbh aithneachadh agus bu chòir slighean duilich a bhith ann far nach eil e soilleir dè an ath àireamh gus dèanamh cinnteach gu bheil na h-oileanaich ag èisteachd ris an stiùireadh.
  3. Cleachd Voki (www.voki.com) gus am fiosrachadh a chlàradh
  4. Bidh an tidsear a’ cruinneachadh na duilleagan àireamh-gu-àireamh agus a’ dèanamh leth-breachan leotha agus gan sgaoileadh dha bhuidhnean eile
  5. Bidh na buidhnean ag èisteachd ri clàradh VOKI agus bidh seo toiseachadh a’ cho-fharpais. Bidh am buidheann a tha às luaidhe ann an lìonadh agus leanntainn àireamh-gu-àireamh a bhuainneachadh

  A’ cleachdadh Jmatch of Hot Potatoes mar eisimimpeir gabh an obair seo ullachadh mar obair leughaidh maidsich, a bhios nas eadar-gnhìomhaiche. Bu chòir dha na h-oileanaich na h-àireamhan agus faclan air liosta aithneachadh. Gabh an obair seo dèanamh le barrachd àireamhan agus air coimpiutair

   


  [1] Eadailtis: àireamhan le fuaim mar /kw/, /t/ E.g. cinque, dieci, quattro, quindici; sgaradh eadar fuaimean fada agus goirid m.e. sessanta settanta novanta; foirmichean eadar-dhealaichte ( -dici not -dieci ) agus òrdhugh cas mu seach de àiremhan eadar 11 agus 14 M.e. uno undici, quattro quattordici, cinque quindici, sei sedici òrdudh deichean agus aonadan 17 gu 19 ach le litrichean a bharrachd m.e.: diciassette, diciotto, diciannove.

  Airson Gearmailtais: òrdadh cas mu seach airson deichean agus aonadan: m.e. : zweiundzwanzig vs. twentytwo

  Airson Fraingis: quatre-vingt-dix

   

 • Roinn dreuchdan (roghainneil): Bu chòir oileanaich le sgilean eadar-dhealaichte ag obair ri chèile leis a’ bhathar-bog, trioblaidean cànain agus matamataig, cuspaireil, lorg fiosrachaidh agus fuaimneachadh. Bidh iad ag ionnsachadh dòighean obrach bho càch a chèile agus sgaoileadh sgilean ùra (bu chòir fiosrachadh a bhith aig na tidsearan ro-làimh a thaobh sgilean nan oileanaich, bidh measadh sgilean nan oileanaich ga mholadh)
 • A’ daingneachadh gnìomhachdan a tha air a mholadh no plana leamhainn:

   

   

  Obair dachaigh - bu chòir oileanaich a dhèanamh an obair seo tro gèama labhairt còmhla ris na pàrantan agus teaghlach eile, gus fuaimneachadh èisteachd agus ath-aithris faclan a neartachadh

  Briathrachas ann an co-theacsa - bidh obair aig na tidsearan ann an cruth Powerpoint le seantasan le faclan a dhìth

  M.e. An-diugh ‘s e … a th’ ann

  Rugadh a’ mhor-chuid de na tidsearan ann an … (1980 - 1980, 1990 - 1999)

  Gèama far am bi oileanaich a’ dol dhan mhargaid airson rudan a cheannach, a’ faighneachd airson phrìsean agus meud

   

 • Factaran pisich no slatan-tomhais measaidh:

   

   

  Bidh duais aig a’ bhuidhean a lìon a’ phàtrain as luaithe ann am farpais èisteachd

  Bidh tidsearan a’ sgrùdadh an obair agus a’ measadh ìre de dhuilgheadas anns an obair a rèir an liosta seo

    +++ ++ +
  Deilbheachadh an obair:      
  Gràmar ceart      
  Fuaimneachadh      
  A’ leanntainn stiùreadh      
  Coileananach obair      
  Lionadh pàtrain      

  Roghainneil puing-gu-puing measadh oileanaich eile - bidh co-dhùnadh aig na h-oileanaich dè an puing-gu-puing as duilghe

 • Ùghdarran: Carla Marello, Giulia Ongaro
 • Buidheachas: Anthony Mollica 2008 Recreational linguistics the “Dot-to-dot” activity in Mosaic vol. 10, No.4 Winter 2008 pp. 22-23 By permission of the Author and Editor Anthony Mollica 2010, Ludolinguistica e Glottodidattica. Prefazione di Tullio De Mauro. Postfazione di Stefano Bartezzaghi, Perugia, Guerra Edizioni. Giulia Ongaro (2014) Playing with numbers. The dot-to-dot game as a resource in EFL in RiCognizioni No:2 Winter 2014 pp. xx-yy http://www.ojs.unito.it/index.php/ricognizioni
 • Oidheaman practaigeach do luchd-teagaisg:

   

   

  Taghadh ceart de dhealbh, gun chus fiosrachadh no cha bhi na h-oileanaich a’ leanntainn stiùireadh ach dìreach a’ dol bho àireamh gu àireamh.

   

 • Faclan modh-obrach no teagaisg a bharrachd:

   

   

  Cuir ceann-latha teann air chois, mura h-eil na h-oileanaich deiseil leis an dàrna ceum faodaidh iad a dhèanamh aig an taigh. No thug barrachd ùine dhaibh

  Bi soilleir ann am mìneachadh slatan-tomhais (a’ cruthachadh obair dha na h-oileanaich eile, èisteachd ri àireamhan, a’ leughadh àireamhan sgrìobhte mar àireamhan agus mar teacs)

  Mìneachadh nan slatan-tomhais de cheistean cultarach no bidh freagairtean sònraichte aig na h-oileanaich, mar eisimpleir a thaobh cinn-latha

   

 • Mìneachadh de dheagh-ghnè na obair seo:

   

   

  Chaidh an obair seo cruthachadh gus sgilean èisteachd agus cruthachadh a de dh’àireamhan a leasachadh, Tha eòlas beatha Mollica (faic buidheachais) a’ sealltainn gu bheil obair àireamh gu àireamh èifeachdach, agus tha obair Ongaro a’ toirt taic ris; chuir sinn ‘cruthaich an geama leotha fhèin’ ris gus barrachd structair agus cleachadh de dh’àireamhan a chur ris an obair seo, a tha sònraichte airson gach cànan

 • Adhbharan tras-aiseig an obair:

   

   

  Gabh an obair seo dèanamh ann an clàr-teagaisg nàiseanta chànanan agus atharrachadh gu furasta airson oileanaich de aoisean eadar-dhealaichte

   

Tasks By Country