Àite mo bhruadair

Additional Info

 • Ainm: Àite mo bhruadair
 • Ìre CEFR: B1
 • Dimeinsean-cànain - Sgil(ean): Sgrìobhadh / leughadh
 • Ùine: 135 mionaidean
 • Cànan amais: Cànan sam bith
 • Goireasean TFC:

  Eadar-lìon, coimpiutairean le eadar-lìon airson a h-uile com-pàirtiche

  Dealbhan saora le einnsean-rannsachaidh no goireas sam bith le dealbhan

 • Comansan TFC: • Cleachdadh an eadar-lìon gus dealbhan a lorg • Luachdach nuas dealbh • Togail dealbh le fòn làimh no camara digiteach • Cleachdadh faclair air loidhne • Cleachdadh giullachair teacsa • Cur agus faighinn puist-d
 • Suidheachadh / tèama(n): Àite mo bhruadair
 • Riatanas no ro-ghoireasan toraidh: Feumaidh na h-oileanaich a bhith eòlach air • Cleachdadh an eadar-lìon airson dealbhan a lorg • Sgrìobhadh ceistean ann am post-d • Togail cheistean a thaobh àite fìor no macmeanach a tha iad airson tadhal • Freagairt cheistean ann an dòigh ciallach • Cleachdadh faclair air loidhne Comasach • Abairt agus faclan ceart a chleachdadh airson freagairtean
 • ‘S urrainn dhomh…:
  • Seantansan simplidh a sgrìobhadh (ceistean agu freagairtean)
  • Ceangal a dhèanamh ann an dòigh simplidh gus tuairsgeul a thoirt air àitichean
  • Beachdan a mhìneachadh
  • Ceistean agus freagairtean oileanaich eile  a thuigsinn
 • Toradh: Ceisteachan mu àite sònraichte a thèid a chur mun chuairt dhan tidsear agus oileanaich eile
 • Riatanas no ro-ghoireasan toraidh:

  Feumaidh na h-oileanaich a bhith eòlach air

  • Cleachdadh an eadar-lìon airson dealbhan a lorg
  • Sgrìobhadh ceistean ann am post-d
  • Togail cheistean a thaobh àite fìor no macmeanach a tha iad airson tadhal
  • Freagairt cheistean ann an dòigh ciallach
  • Cleachdadh faclair air loidhne

  Comasach

  Abairt agus faclan ceart a chleachdadh airson freagairtean

 • Modh-obrachaidh:
   • Bidh an tidsear a’ mìneachadh amasan a’ phròiseact
   • Buidhnean de còignear airson beachdan a thoirt seachad
   • Mineachadh an tidseir airson cleachdadh an eadar-lìon gus dealbhan de àite shònraichte
   • Oileanaich:
    • lorg dealbhan air an eadar-lìon no gan togail leotha fhèin
    • dealbh as fhèarr a thaghadh
    • ceistean a thogail a thaobh nan dùilean aca
    • ceistean a sgrìobhadh ann am post-d no ann am foirm Google (https://docs.google.com/forms/)
    • ceisteachan a sgaoileadh dha co-dhiù ceithir oileanaich eile (buill den bhuidheann)
    • leughadh dùilean oileanaich eile
    • freagairt cheistean oileanaich eile agus cuir air ais iad air post-d no foirm
    • cuir ceistean / freagairtean dhan tidsear / cuir ceistean agus geàrr-chunntas / sgrùdadh fhreagairtean air ais
   Bidh an tidsear gan sgrùdadh agus gan toirt air ais dha na h-oileanaich
 • A’ daingneachadh gnìomhachdan a tha air a mholadh no plana leamhainn:

  Conaltradh san chlas

  • Dè tha sònraichte mun àite seo
  • Carson a tha e duilich àite sònraichte a lorg
  • Cò ris a tha e coltach a’ fuireach ann
  • Dè na rudan sònraichte a thaobh àitichean mar seo

  Luachadh an obair

 • Factaran pisich no slatan-tomhais measaidh:

  Tha an obair air a choilleanadh gu soirbheachail ma

  • Thog oileanaich cheistean a thaobh nan dùilean aca ann an àite sònraichte
  • Ceisteachan air an lìonadh le co-dhiù ceithir oileanaich eile
  • Aithisgean air na ceisteachan a’ toirt geàrr-chunntas seachadh no a’ sgrùdadh nan toraidhean

  Tha an obair air a choilleanadh fìor mhath nuair a bhios na ceistean ann an ceisteachan ùra agus ciallachadh ann an co-theacsa agus ma ghabh an aithisg tuigsinn le fiosrachadh cialladh a thaobh fhreagairtean.

  Chan eil an obair soirbheachail mura gabh na ceistean ann an ceisteachan a thuigsinn agus mura h-eil an aithisg ciallachadh agus fiosrachail

 • Ùghdarran: Ilona Fried, Judit J.Tóth
 • Buidheachas: Stèidhichte air eisimpleir a chaidh moladh le Roland Buehs
 • Oidheaman practaigeach do luchd-teagaisg:

  Ron obair seo feumaidh na h-oileanaich eòlach air cruthachadh cheistean

  Nì cinnteach gu bheil eadar-lìon aig gach buidhnean

  Bidh taic agus stiùireadh a’ toirt ùine fada is mar sin bu chòir ùine gu leòr a bhith ann air an son

 • Faclan modh-obrach no teagaisg a bharrachd:

  Bu chòir oileanaich:

  • Dealbh de àite sònraichte a thaghadh
  • Tuaireasgeul a thoirt seachad de àitichean

  Faodaidh òraid A-B de dh’àitichean sònraichte a bhith feumail dha oilenaich gus obair a mhìneachadh

 • Mìneachadh de dheagh-ghnè na obair seo:
  • Bidh oileanaidh

   • ag ionnsachadh mu mìneachadh dhùilean agus faireachdainn
   • ag ionnsachadh structair de thogail cheistean
   • ag ionnsachadh mu phrògraman puist-d agus a’ cur aithisg leis
   • a’ lorg goireasan air an eadar-lìon tro siostam ciallach
   • a’ fàs eòlach air beachdan daoine eile a thaobh àiteachan sònraichte
 • Buaidh air beachdan agus air modhan-teagaisg:

  Tha cleachdadh an eadar-lìon agus puist-d riatanach ann an saoghal an latha an-diugh. Bidh cleachdadh fhaclan ùra a chur ri beairteas briathrachas oileanaich

 • Adhbharan tras-aiseig an obair:

  Gabh an obair seo cleachdadh ann an clas le cuspair sam bith. Bidh e freagrach airson clàr-teagaisg sam bith

 • Adhbharan agus / no bun-fhiosrachadh teòirideach an obair: ‘S e comasan sgrìobhaidh a th’ ann am fòcas cho math ri coimeasan TFC agus CEFR

Tasks By Country