Cruthachadh Wiki

Additional Info

 • Ainm: Cruthachadh Wiki
 • Ìre CEFR: A2, B1
 • Dimeinsean-cànain - Sgil(ean): Sgrìobhadh / leughadh
 • Ùine: 6*50 mionaidean
 • Cànan amais: Beurla
 • Goireasean TFC:

  Eadar-lìon, faclair air-loidhne le mìneachadh, coimpiutair, dealbhan Google, Wikipedia agus goireasan eile a rèir cuspair culturach aig a’ bhuidheann. Wikispaces (gus wiki a chruthachadh).

 • Comansan TFC: A’ cleachdadh an eadar-lìon airson fiosrachadh sònraichte a lorg. A’ cleachdadh giullachair-teacsa TFC mar Microsoft word no word airson Mac agus wikispaces
 • Suidheachadh / tèama(n): A’ cruthachadh Wiki air rud culturach sònraichte den dùthaich
 • Riatanas no ro-ghoireasan toraidh: Feumaidh na h-oileanaich a bhith eòlach air briathrachas a’ chuspair agus goireasan giullachairean-teacsa TFC (Microsoft word no word airson Mac agus Wikispaces)
 • ‘S urrainn dhomh…:
  • Teacsaichean sgrìobhte a thuigsinn le faclan àbhaisteach no co-cheangailte ri obair
  • Tuaireasgeulan de thachartasan, beachdan agus miannan ann an litrichean pearsanta a lorg
  • Aon teacsa fada no iomadh teacsa goirid a leughadh gus fiosrachadh sònraichte a lorg gus obair a dhèanamh
  • Mineachadh agus beachdan a thoirt seachad air planaichean agus tachartasan
  • Teacsa simplidh a sgrìobhadh air cuspairean air a bheil ùidh agam no air a bheil mi eòlach
 • Toradh: Duilleag Wiki mu chuspair a tha freagrach dhan churraicealam gus fiosrachadh a bharrachd a thoirt dha na h-oileanaich eile.
 • Riatanas no ro-ghoireasan toraidh:

  Feumaidh na h-oileanaich a bhith eòlach air briathrachas a’ chuspair agus goireasan giullachairean-teacsa TFC (Microsoft word no word airson Mac agus Wikispaces)

 • Modh-obrachaidh:
  • Buidhnean de 2  - 3 oileanaich. A rèir a’ chlas, bidh meagachadh de ìre de dh’oileanaich math airson an obair math
  • Tagh cuspair co-cheangailte ri cultar an dùthaich air a bheil ùidh ann an oileanaich bho thall thairis. Faodaidh sibh an dùthach agaibh fhèine a thaghadh no dùthach às a bheil sibh; faodaidh an taghadh a bhith ann a rèir cuspair culturach. Dèanaibh cinnteach gu bheil na goireasan agaibh freagrach agus iomchaidh.
  • Nì rannsachadh air an cuspair agaibh fhèin air loidhne: faodaidh sibh Wikipedia no goireasan eile a chleachdadh
  • Nur buidheann: tagh structair an Wiki agaibh
  • Nur buidheann: tagh fiosrachadh freagrach
  • Sgaoil an obair: m.e. ma bhios lath sònraichte na chuspair faodaidh aon bhall an eachdraidh a sgrùdadh, fear eile am mìneachadh agus cuideigin eile air dòighean comharraichte
  • Sgrìobh wiki air a’ chuspairt le gach ball den bhuidheann a’ sgrìobhadh pàirt dheth. Cleachd Wikispaces airson wiki a tha furasta, saor agus air-loidhne a dhèanamh
  • Leughaidh buill eile na chaidh sgrìobhadh airson gràmaiar, susbaint, briathrachais agus litreachaidh a sgrùdadh
  • Aig an deireadh bu chòir liosta de thùsan a chaidh a chleachdadh ann an òrdugh ceart leis na cinn-latha nuair a chaidh iad cleachdadh  
 • Roinn dreuchdan (roghainneil): Buidhneann
 • A’ daingneachadh gnìomhachdan a tha air a mholadh no plana leamhainn:

  Bidh buidhnean ag ath-sgrùdadh obair nan buidhnean eile agus ceisteachan a lìonadh air a’ phròiseact

  Bidh buidhnean ag ath-sgrùdadh obair buidhean eile air foirm luachaidh simplidh, stèidichte air fiosrachadh, susbaint ùr

  Bu chòir an luachaidh a ghabhail a-steach fhèin-measadh a thaobh fiosrachadh ùr agus planaichean leasachaidh

 • Factaran pisich no slatan-tomhais measaidh:

  Rinn na h-oileanaich math:

  • Nuair a lorg iad fiosrachadh a bharrachd air a’ chuspair air a rinnear rannsachadh agus nuair a sgrìobh iad pìos beag ma dheidhinn ann an Wiki mar a leanas:
   • Susbaint

  Sgrìobh iad teacsa ùr

  • Briathrachas

  Chleachd iad briathracas agus abairtean co-cheangailte ris a’ chuspair

  • Gràmar ceart

  Chleachd iad structairean gràmair agus abairtean nas duilghe, agus bha ùidh aig an briathrachas agus structar nan seantansan leis a’ chiad cànan ann an dòigh beag a-mhàin. Chleachd na h-oileanaich an òrdugh fhaclan cearta agus tràithean cearta agus le litreachadh ceart (a’ cleachdadh program mar Microsoft word no word airson Mac)

  • Co-leanailteas

  Sgrìobh iad ro-ràdh freagrach airson an Wiki agus chuir iad na sgrìobh iad ann an paragrafan agus le ceanglaichean freagrach eadar seantansan

  • Eadar-obrachadh
  • Bha iad nan com-pàirtichean de bhuidheann mòr agus beag agus deònach am beachdan a sgaoileadh agus dèiligeadh ri beachdan dhaoine eile
 • Ùghdarran: Marija Dragutinovic & Nathalie van Kampen. Ma bhios sibh airson barrachd fiosrachadh fhaighinn mun obair seo no a chleachdadh a bheachdadh leis an ùghdar, cuir brath gu Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.
 • Oidheaman practaigeach do luchd-teagaisg:

  Cuir na h-oileanaich ann am buidhnean de 2 - 3 agus faodaidh iad a bhith nas eòlaiche air fo-chuspair den chuspair. Bidh iad ag obair còmhla gus fiosrachadh freagrach a lorg. Faodaidh iad a bhith comasach fios air ais a chur dha na h-oileanaich eile. Faodaidh iad a bhith comasach sgrìobhadh air a’ chuspair ri chèile agus am fiosrachadh seo a sgaoileadh leis na h-oileanaich eile

 • Faclan modh-obrach no teagaisg a bharrachd:

  Cuir cinn-latha air chois airson an obair seo. Faodaidh iad barrachd na 6 * 50 mionaidean a thoirt seachdad air an obair seo mura h-eil iad deiseil leis an Wiki. Mìnich amasan an obair agus dòighean measaidh

 • Mìneachadh de dheagh-ghnè na obair seo:

  Chaidh an obair seo a chruthachadh gus sgilean cànain a leasachadh le goireasan TFC agus sgilean sòisealta a leasachadh tro taisbeanadh pàirt den cultar agus beatha

 • Buaidh air beachdan agus air modhan-teagaisg:

  Bidh na tidsearan an sàs ann an cleachdadh TFC ann an teagasg

  Bidh na tidsearan gam brosnachadh gus TBLT agus CEFR a chleachdadh

 • Adhbharan tras-aiseig an obair:

  Faodaidh an obair seo a dhèanamh airson cuspairean siubhail a tha cha mhòr na h-uile program teagaisg airson cànanan

 • Adhbharan agus / no bun-fhiosrachadh teòirideach an obair: TBLT a’ cleachdadh CEFR Obair B1 a’ gabhail a-steach roinnean poblach (a rèir mìneachadh CEFR)
 • Preferencial target age group(s): High school students

Tasks By Country