An co-obrachadh

Bidh 10 co-obrachaidhean de roinnean teagasg thidsearan agus 10 sgoiltean-obrachaidh ag obair còmhla gus eisimpleirean de dheagh-ghnè ann an cleachdadh TFC airson ionnsachadh-cànain co-cheangailte ri Frèam Coitcheann Eòrpach tro gnìomhan-obair a thagadh. Bidh gach dùthach ga riochdachadh ann am buidheann roinn treanadh thidsearachd agus àrd-sgoil.
Bidh gach co-obrachadh a co-obrachadh le dà cho-obrachadh eile ann an dùthaichean ri thaobh.

German tandem Landesinstitut für Schule Bremen Kippenberg Gymnasium
Greek tandem University of Patras 13th Junior Secondary School of…
Spanish tandem University of Granada & IES Luis Bueno Crespo
Italian tandem University of Turin   Istituto Comprensivo di Chieri…
Hungarian tandem   Eötvös Loránd University   ELTE Radnóti Miklós…
Dutch tandem University of Amsterdam Regionale Opleidingsschool WF
Portuguese tandem University of Algarve Agrupamento de Escolas Alberto Iria
Serbian tandem University of Belgrade Aviation Academy, Belgrade
Turkish tandem Gazi University Gazi University Foundation Private Secondary School
Scottish tandem University of West Scotland Trinity High School, Renfrew