Aithriseadh agus Sgrùdadh

Barantachd follaiseachd agus càileachd
Tha an co-obrachadh airson follaiseachd agus deagh ghnè a stèidheachadh.
Foillsichear aithisgean de choinneamhan agus gnìomhan eile anns a h-uile cànan-cleachdaidh. Air an darna taobh tha barantaich càileachd de ghoireasan cudromach. Tha PETALL air obair air leasachadh innealan-sgrùdaidh a tha airson buaidh a thoirt air cleachdadh teicneolas an dà chuid a thaobh càileachd theagasg thidsearan ann an cleachdadh teicneolas agus èifeachdachd de gnìomhan ann an ionnsachahd cànain.

Rannsachadh agus pàipearan

Co-roinneadh ar eòlais agus a’ sgaoileadh fiosrachaidh

Tha pìosan obrach PETALL agus am fiosrachadh a fhuaireadh bhon cleachdadh agus an sgrùdadh soirbheis le luchd-cleachdaidh air an co-roinneadh le luchd-teagaisg ann an iomadh co-theacsa.

Sampall dheagh-ghnè agus chùrsaichean

Bidh eisimpleirean de dheagh-ghnè de dh’ionnsachadh cànain ann an cleachdadh teicneolas rim faotainn a dh’aithghearr ann an aon chànan deug den cho-obrachadh.