Ένα ντοκιμαντέρ για το σχολείο μου

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Όνομα: Ένα ντοκιμαντέρ για το σχολείο μου
 • Γλωσσική διάσταση - Δεξιότητες: Παραγωγή προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Παραγωγή γραπτού λόγου
 • Διάρκεια: 3 Χ 60 λεπτά, ωστόσο η διάρκεια μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις και το αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται στο τέλος κάθε μαθήματος
 • Γλώσσα-στόχος: Αγγλικά
 • ICT dimension

 • Πόροι ΤΠΕ:

   

  Βιντεοκάμερα ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή εγγραφής εικόνας και ήχου, υπολογιστής για την επεξεργασία του υλικού, σύνδεση στο διαδίκτυο για την εύρεση γραφικών (κλιπ αρτ), προβολέας διαφανειών, πρόσβαση στο διαδίκτυο, λογαριασμός στο Youtube.

 • Δεξιότητες ΤΠΕ: Βιντεοσκόπηση κι επεξεργασία του υλικού με μια βιντεοκάμερα, περιήγηση στο διαδίκτυο, χρήση υπολογιστή
 • Θέμα: Δημιούργησε ένα ντοκιμαντέρ για το σχολείο σου. Σημείωση: αυτή η εργασία είναι ιδιαίτερα ευέλικτη. Οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν γενικότερες δεξιότητες και να χρησιμοποιήσουν, εν μέρει, γενικό λεξιλόγιο. Για παράδειγμα, το γενικό πλαίσιο της εργασίας θα μπορούσε να σχετίζεται με την πόλη στην οποία ζουν οι μαθητές.
 • Μπορώ να...:
  • εργαστώ αποτελεσματικά σε μια ομάδα και να εκπληρώσω τον ρόλο που μου έχει ανατεθεί

  • γράψω ένα σενάριο για ένα μικρό ντοκιμαντέρ σε μια ξένη γλώσσα, χρησιμοποιώντας κατάλληλο λεξιλόγιο και γραμματική

  • πάρω συνεντεύξεις από ενήλικες κι από μαθητές της σχολικής μου κοινότητας

  • συμβάλω στην επεξεργασία και στη δημιουργία του τελικού ντοκιμαντέρ

  • παρουσιάσω το ντοκιμαντέρ στον εκπαιδευτικό και στους συμμαθητές μου, οι οποίοι θα το αξιολογήσουν και θα το εγκρίνουν

  • αναρτήσω το ντοκιμαντέρ στο τοπικό σχολικό δίκτυο ή στο Youtube

 • Θέμα: Ένα ντοκιμαντέρ που θα αναρτηθεί στο τοπικό σχολικό δίκτυο ή στο διαδίκτυο.
 • Απαιτήσεις ή προϋποθέσεις για τη δημιουργία του προϊόντος:

  Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ήδη εξοικειωμένοι με το λεξιλόγιο που σχετίζεται με τις σχολικές εγκαταστάσεις, καθώς και με βασικές τεχνικές υποβολής ερωτήσεων.

 • Διαδικασία:

   

  • Οι μαθητές (σε ομάδες) καλούνται να συζητήσουν ποια στοιχεία θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο ντοκιμαντέρ.

  • Τα μέλη της κάθε ομάδας μοιράζονται με τις υπόλοιπες ομάδες το προσχέδιο που προτείνουν για το ντοκιμαντέρ.

  • Εάν είναι απαραίτητο, η κάθε ομάδα τροποποιεί το προσχέδιό της με βάση την ανατροφοδότηση που λαμβάνει από τις υπόλοιπες ομάδες.

  • Τώρα, η κάθε ομάδα πραγματοποιεί μια λεπτομερή συζήτηση σχετικά με το θέμα της εργασίας. Για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, το κάθε μέλος της ομάδας θα πρέπει να αναλάβει έναν συγκεκριμένο ρόλο και να εκτελέσει συγκεκριμένες εργασίες.

  • Οι μαθητές θα πρέπει να λάβουν την άδεια να φύγουν από την τάξη για να ολοκληρώσουν τη βιντεοσκόπηση του ντοκιμαντέρ κι εάν χρειάζεται, για να πάρουν συνεντεύξεις.

  • Οι μαθητές παρακολουθούν τη βιντεοσκόπηση και τις ηχογραφημένες συνεντεύξεις κι επιλέγουν τα στοιχεία που επιθυμούν να συμπεριλάβουν στο ντοκιμαντέρ.

  • Οι μαθητές επεξεργάζονται το υλικό που έχουν επιλέξει και προσθέτουν γραφικά εφόσον απαιτείται

  • Οι μαθητές παρουσιάζουν την αρχική εκδοχή του. ντοκιμαντέρ στον εκπαιδευτικό και στους συμμαθητές τους

  • Οι μαθητές αναρτούν την εγκεκριμένη τελική εκδοχή του ντοκιμαντέρ στο τοπικό δίκτυο του σχολείου τους ή στο διαδίκτυο, π.χ. στο Youtube.

 • Διαχωρισμός ρόλων (προαιρετικό): Στην αρχή της εργασίας, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες οι οποίες καθορίζονται είτε από τους ίδιους ή από τον εκπαιδευτικό, όπου εκείνος/η το κρίνει κατάλληλο. Οι μαθητές διαπραγματεύονται και συμφωνούν μεταξύ τους ποιους ρόλους θα αναλάβουν μέσα στην ομάδα τους, ενώ ο εκπαιδευτικός ενεργεί ως σύμβουλος όπου αυτό είναι απαραίτητο.
 • Προτεινόμενες δραστηριότητες για την αφομοίωση της γνώσης ή συμπληρωματικές δραστηριότητες:

   

  Οι μαθητές παρακολουθούν το ντοκιμαντέρ της κάθε ομάδας και κρατούν σημειώσεις. Στη συνέχεια, μοιράζονται τις απόψεις και τα σχόλιά τους με την ομάδα που παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επισημάνει βασικό λεξιλόγιο και ορισμένες γραμματικές/συντακτικές δομές που χρησιμοποιήθηκαν από πολλούς μαθητές σε αυτή την εργασία, καθώς και να βοηθήσει τους μαθητές εάν τυχόν αντιμετωπίσουν γλωσσικές δυσκολίες.

 • Παράγοντες επιτυχίας και κριτήρια αξιολόγησης:

   

   Οι μαθητές θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εργασία έαν πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

  • εάν βρουν κατάλληλες πληροφορίες τις οποίες θα συμπεριλάβουν στο ντοκιμαντέρ

  • εάν καθορίσουν κι ακολουθήσουν επιτυχώς ένα χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της εργασίας

  • εάν διαπραγματευτούν και μοιράσουν δίκαια τους ρόλους μέσα στην ομάδα τους

  • εάν ολοκληρώσουν τη βιντεοσκόπηση και τη λήψη συνεντεύξεων βάσει ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος

  • εάν πραγματοποιήσουν μια άρτια δομημένη παρουσίαση κι έχουν ευχέρεια στον προφορικό λόγο τους

  • εάν το ντοκιμαντέρ τους είναι κατατοπιστικό και διασκεδαστικό

  • εάν ασκήσουν εποικοδομητική κριτική στα ντοκιμαντέρ των συμμαθητών τους

  • εάν λάβουν υπόψη την ανατροφοδότηση των συμμαθητών τους και τροποποιήσουν τα ντοκιμαντέρ τους όπως απαιτείται

  • εάν αναρτήσουν το ντοκιμαντέρ τους στο τοπικό δίκτυο του σχολείου τους ή στο διαδίκτυο

 • Συγγραφείς: John De Cecco, Lindsay Dombrowski.
 • Πρακτικές συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς:

   

  Οι μαθητές θα πρέπει να είναι ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση βιντεοκάμερας για τη βιντεοσκόπηση και την επεξεργασία βιντεοσκοπημένου υλικού. Οι μαθητές θα αναπτύξουν ικανότητες παρουσίασης και συνεργασίας σε μεγαλύτερο βαθμό.

 • Πρόσθετα σχόλια σχετικά με τη μεθοδολογία ή τη διδασκαλία:

   

  Στην αρχή της εργασίας, οι μαθητές ενδέχεται να χρειαστούν τεχνική υποστήριξη. Δηλαδή, ο εκπαιδευτικός ίσως θα πρέπει να τους παρουσιάσει και να τους εξηγήσει το στιλ ή και τη μορφή που θα πρέπει να έχει το ντοκιμαντέρ.  

 • Λόγοι για τους οποίους αυτή η εργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε άλλες χώρες:

   

  Οι δεξιότητες χρήσης των ΤΠΕ αποτελούν βασικές ικανότητες που οι μαθητές μπορούν να αξιοποιήσουν για εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς κι επαγγελματικούς σκοπούς.

  Αυτή η εργασία απαιτεί από τους μαθητές να διαθέτουν βασικές ικανότητες συνεργασίας.

 • Η αναμενόμενη επίδραση της εργασίας στις διδακτικές πρακτικές και συμπεριφορές:

   

  Αυτή η εργασία διευκολύνει την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην τάξη κι ενθαρρύνει τη συνεργασία των μαθητών.  Τα κίνητρα των μαθητών ενισχύονται μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα τους χρησιμεύσουν πολύ στη δια βίου μάθηση αλλά και στην καθημερινή ζωή τους.

 • Λόγοι για τους οποίους αυτή η εργασία αποτελεί υπόδειγμα καλής πρακτικής:

   

  Αυτή η εργασία εμπεριέχει πολλά σημαντικά στοιχεία που αφορούν τις γλωσσικές δεξιότητες και τα οποία συναντώνται σε διάφορα εθνικά αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Επίσης, ενθαρρύνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΠΕ, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών.

  Ο εκπαιδευτικός μπορεί να τροποποιήσει, να προσαρμόσει ή και να επεκτείνει τη συγκεκριμένη εργασία έτσι ώστε να εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις των εθνικών αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, διατηρώντας ωστόσο το τελικό προϊόν και το σύνολο των δεξιοτήτων που αναπτύσσονται με αυτή την εργασία. Τέτοιου είδους τροποποιήσεις ενδέχεται να απαιτούν την αναπροσαρμογή των Επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).  Μάλιστα, τα αρχικά Επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες που έχουν οριστεί για τη συγκεκριμένη εργασία δεν θα πρέπει να επιβάλλουν περιορισμούς στο εύρος των δυνατοτήτων που προσφέρει η εργασία. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αξιοποιήσουν την επαγγελματική τους εξειδίκευση για να καθορίσουν ποιες τροποποιήσεις απαιτούνται σε κάθε περίσταση.

 • Η φιλοσοφία και το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας: Η εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR)

Tasks By Country